Search form

Johannes 20

Mombila mu li vala

(Mat. 28:1-8; Mark. 16:1-8; Luk. 24:1-12)

1Iya omuhuka omunene wetango lyolutenga lyotjivike, tainkolo akwa dhiwele, Maria Magdalena wa ya kombila, ha mono okutya ewe lya ithwa po pombila. 2Wa dhamuka, ha i kuSimon Petrus nokomulongwa omukwawo ngoka Jesus ngwaa li ae hole, he ve heele ha tyaa: “Va itha mo Muhona mombila, nt̯e katu tji i mpave mu twaa.”

3Iya Petrus nomulongwa omukwawo va ya kombila. 4Wo aveevali ve ke litenga ko, atjaa omulongwa ngoka omukwawo wa thiaa po Petrus, ye oye e thika ko olutenga kombila. 5Wa vandamena mo, ha mono ovitopa vyoliina, atjaa ka ile mo.6Simon Petrus we ya wo, he mu landula, ha hiti mombila. Wa mona mo ovitopa vyoliina 7nelesu ndyoka ndyaa li alya kutwa komutwe waJesus, atjaa elesu kalya li povitopa vyoliina, lya li alye likalekelwa poluvedhe lwalyo. 8Iya omulongwa omukwawo ngoka ngwaa tenga okuthika kombila, naye wo wa ya mo, hiee vi mono, ha itavele. 9Iya va li ahave yuvite omusonekwa mboka mbwaa tya, u tha oku ka imuka kout̯e. 10Iya ovalongwa va tjuna koyawo.

Jesus me liholololele Maria Magdalena

(Mat. 28:9-10; Mark. 16:9-11)

11Maria wa kulama pombila pondje ama lili, iya hiaa li ama lili nyahi, wa vandamena mombila. 12Wa mona mo ovaengeli vavali mbava dhala omidhalo omipembadhi, mbava kala pohi mpoka nahi mpapa li apa lala otjivimbi tjaJesus, umo okomutwe nomukwawo okomakulu. 13Ve mu pula hava tyaa: “Ove, mo lilile tji?”

Maria we ve yaka ha tyaa: “Ovantu va itha mo Muhona wandje mombila, ame hí tji i mpave mu twaa.”

14Hiaa popi nyahi, wa piluluka, ha tala kon̯ima, ha mono Jesus aa kulama mpoka, atjaa wa li ahe tji i okutya oJesus. 15Iya Jesus we mu pula ha tyaa: “Ove, mo lilile tji? Mo hala an̯i?”

Maria wa soka okutya pamo oye e li omwene wotjuundo, ha tyaa: “Taa, andaa oove we mu itha mo, ntjeela ndje hoka huwe mu twaa, ndji ke mu ete ko.”

16Jesus we mu heela ha tyaa: “Maria!”

Maria wa piluluka, ha popi mOtjiheberi ha tyaa: “Rabbuni!” Matji tya Mulongethi.

17Jesus we mu heela ha tyaa: “Hó nt̯in̯i, mena lyokutya híya londa okutjuna kuTate. Iya enda kovakwetu, u ke ve heele okutya ame me tjuna kuTate, Kalunga kandje, ye nguu li wo Iho, Kalunga ken̯i.”

18Iya Maria Magdalena wa ya, ha ka heela ovalongwa okutya wa mono Muhona, ngoka ngwee mu heele odhondaka ndhoka.

Jesus me liholololele ovalongwa ve

(Mat. 28:16-20; Mark. 16:14-18; Luk. 24:36-49)

19Kongulohi yetango ndyoka lyolutenga lyotjivike tainkolo ovalongwa va li ava ongana mondjuwo, omivelo vyayo vya li avya ikwa, mena lyokutya va li amava tila Ovajuda. Iya Jesus we ya, ha kulama mokati kawo, ha tyaa: “Ouwa ngau kale nan̯e!” 20Kon̯ima hiaa popi nyahi, we ve yulikila omawoko e nopontyo mpaa twelelwe. Ovalongwa ve hulukilwe unene hiva mono Muhona. 21Jesus we ve heela uke ha tyaa: “Ouwa ngau kale nan̯e! Tate ngahi a ntuma, naame wo otjo me mu tumu.” 22Jesus hiaa popi nyahoka, we ve thuvila, he ve heele ha tyaa: “Tambulen̯i Ombepo Ondhilikwa. 23Mboka mbamamu ithile po odhonkali, mave dhi ithilwa po, namboka mbahamamu ithile po, nawo kaave dhi ithilwa po.”

Jesus naTomas

24Jesus hiee liholololele ovalongwa, Tomas, umo owomovalongwa ngoka nguu tiwa oKawiyu, ka vadhelwe po. 25Ovalongwa ovakwawo ve mu heela hava tyaa: “Nt̯e twa mono Muhona!”

Tomas we ve heela ha tyaa: “Ame andaa hí mwene ovito vyodhopeleko movikanda vye, he twele mo omunwe wandje movito moka mumwa li odhopeleko, nopontyo mpaa twelelwe, ndji twele po nokuwoko, híme itavele.” 26Kon̯ima yomatango epandutatu, ovalongwa va vadhwa uke ava ongana mondjuwo, naTomas va li naye. Omivelo vya li avya ikwa. Jesus we ya, ha kulama mokati kawo ha tyaa: “Ouwa ngau kale nan̯e!” 27Iya wa heela Tomas ha tyaa: “Vyuukitha omunwe woye huno, ove u tale omawoko andje. Eta okuwoko, ove u nt̯in̯e pontyo. Iya itavela, hó kala uke awe limbililwa.”

28Tomas we mu yaka ha tyaa: “Muhona wandje! Kalunga kandje!”

29Jesus we mu heela ha tyaa: “Wa itavele, mena lyokutya wa mbono? Ovanalao owomboka mbava itavela, nandaku tiwa kava mwene.”

Ontanto yembo hendi

30Iya Jesus wa undapa ovilingatangan̯eko vimo ovingi movipathi vyovalongwa ve, mbyoka mbihavi sonekelwe mo membo hendi. 31Iya hembi vya sonekwa, opo mu itavele okutya Jesus oye e li Messias, OmunwaKalunga, andaa mwa itavele muye, mamu kala amu na omwenyo.

Etestamende Epe Moludhimba

© 2012 Bible Society of Namibia

More Info | Version Index