Search form

Johannes 4

Jesus nomukadhintu Omusamaria

1Ovafarisai va tyaa okutya Jesus wa mona ovalongwa ovengi, ye wa tjatja okupon̯a ovaJohannes. 2(Tjo otjene Jesus ka tjatjele omuntu noumo, ovalongwa ve owo va tjatja.) 3Jesus hiaa tee soka himatji hewa kovantu, wa dha mo moJudea, ha tjuna koGalilea. 4Mondjila ye hiaa tjuna, wa li ae na okupita moSamaria.

5Iya we ya motjitungwalongo tjaSamaria hitji tiwa oSikar, hitji li popedhi notjana soka Jakob hiaa pele omuna Josef. 6Kompuka hoka kwa li ondjombo yaJakob. Jesus hiee ulwa nondjila, wa li aa kala pohi pondjombo, owola ya li ontyamulongo nambali yokomutenya.

7Omukadhintu umo Omusamaria we ya okuteka omeva. Jesus we mu kumba ha tyaa: “Mpa ndje wo omeva okunwa.” 8(Iya ovalongwa ve va vadhwa ava i kondolopa, opo va ka lande ovikulya.)

9Iya omukadhintu Omusamaria ha tyaa: “Ove uMujuda, ame ndjimukadhintu Omusamaria, mo nkumbu vi omeva okunwa?” (Mena lyokutya Ovajuda nOvasamaria kave liende.)

10Jesus wa yaka ha tyaa: “Ngaile wa iwa soka Kalunga hiaa yandja, nangume ku kumbu omeva okunwa okutya aan̯i, ngai we mu kumbu wo, e ku pe omeva omanamwenyo.”

11Omukadhintu wa yaka ha tyaa: “Taa, ove ku na tja otjiteko, nondjombo onde. Omeva omanamwenyo mo e vadha pi? 12Ove umunene nan̯i wa pon̯a tateombwale Jakob, ngoka ngwee tu pa ondjombo ndji, ngwaa li aa nwa mo ye omwene pamo novana novipako vye?”

13Jesus we mu yaka ha tyaa: “Auhe ngoka nguma nu omeva henga, ma ka t̯a onyota uke. 14Iya nguma nu omeva ngoka ngame mu pa, kaa t̯a uke onyota katee apehe. Iya omeva ngoka ngame mu pa, maa ka ninga muye othimo yomeva ngamaa thuluka momwenyo waapehe.”

15Omukadhintu we mu kumba ha tyaa: “Taa, mpa ndje wo omeva ngoka, opo hé t̯a uke onyota, ame ahame ya huno kondjombo okuteka.”

16Jesus we mu heela ha tyaa: “Enda, u ka ithane omulumentu woye, ove u ye naye huno.”

17Omukadhintu we mu yaka ha tyaa: “Hí na tja omulumentu.”

Jesus we mu heela ha tyaa: “Wa popi otjatjili okutya ku na tja omulumentu. 18Iya ove wa li novalumentu vatano, nangoka nguu na ye napano, hamulumentu woye. Motjipuka soka wa popi otjatjili.”

19Omukadhintu wa yaka ha tyaa: “Taa, ndji ku lwete okutya ove umuprofeti. 20Ootateombwale Ovasamaria nahi va kumba Kalunga kondundu hendji, n̯e Ovajuda mu tya Jerusalem olo lu li oluvedhe mumu tha okukumbila.”

21Jesus we mu heela ha tyaa: “Ove ndjitavela ndje, owola mai ya, etango ndyoka ndihamamu ka kumba Tate kondundu hendji ne moJerusalem. 22N̯e Ovasamaria ngumu kumba, kamu mu i. Nt̯e Ovajuda tu mu i ngoka ngutu kumba, mena lyokutya ehupitho mali dhi mOvajuda. 23Iya owola mai ya, yo opo i li ae, katango ovakumbi vatjatjili mava ka kumba Tate mombepo nomotjatjili, mena lyokutya ovakumbi mbave li nyahoka, Tate owo a hala. 24Kalunga Ombepo, namboka mbamave mu kumbu, va thele okukumba mombepo nomotjatjili.”

25Omukadhintu wa yaka ha tyaa: “Ndji tji i okutya Messias nguu tiwa oKristus, me ya. Ye hime ya, me ke tu heela ovipuka avihe.”

26Jesus we mu heela ha tyaa: “Aame nawanawa ngume popi naove.”

27Iya poluvedhe lwatjo tuu ndoka ovalongwa ve ve ya. Wo have kumwa hiva mono Jesus, hima popi nomukadhintu ngoka. Iya kapa li noumo ngwee mu pula ha tyaa: “Mo hala tji?” ne: “Omena lyatji himo popi naye?”

28Iya omukadhintu wa thiaa po otjipopo tje, ha i kondolopa. Ye wa heela ovantu ha tyaa: 29“Indjen̯i, mu ka tale omulumentu ngoka ngwaa ntjeele ovipuka avihe mbimba ninga, pamo oye e li Messias?” 30Wo va dha mo mondolopa, have ya kuJesus.

31Ovantu tainkolo háveye ya, ovalongwa va kala amava heele Jesus amava tyaa: “Rabbi, lya.”

32Iya wa yaka ha tyaa: “Ame ndji na ovikulya mbyoka mbihamu i.”

33Ovalongwa ve have lipula hava tyaa: “Pamo pe na ngwee mu etele ovikulya?”

34Jesus we ve heela ha tyaa: “Ovikulya vyandje okuundapa ehalo lyahengu ngwaa ntuma nokuhwithila po otjilinga tje. 35N̯e mu tyaa: ‘Ku na vala omiedhi vine, eteyo li thike.’ Iya ame me mu heele okutya yumben̯i omeho en̯i kovyana, eteyo lye thiki! 36Omuteyi ma pewa othuto ye, novilya me vi ungulile omwenyo waapehe, omukuni opo e hulukwe pamo nomuteyi. 37Iya otjipuka hehi hitja popilwe lukulu otjatjili, okutya omukuni u lili nomuteyi u lili. 38Ame mbe mu tuma okuteya mpoka mpahamu undapele. Vamo owo va undapa, n̯e mwe ya okulya ovinyango vyovilinga vyawo.”

Ovasamaria ovengi va itavela

39Ovengi owomOvasamaria womondolopa ndjoka va itavela muJesus mena lyodhondaka dhomukadhintu ngoka hiee ve heela ha tyaa: “Ye wa ntjeele ovipuka avihe mbyoka mbimba ninga.” 40Ovasamaria hive ya kuJesus, ve mu kumba a kale puwo. Ye wa kala puwo omatango avali.

41Ovantu ovengi mbava pon̯a mboka owolutenga, va itavela muJesus mena lyodhondaka dhe omwene. 42Wo va heela omukadhintu hava tyaa: “Nt̯e katu itavelele uke mena lyodhondaka dhoye, iya nt̯e twe mu tee ovene, tu tji i okutya ye Omuhupithi wouye.”

43Omatango ngoka avali hiaa piti po, Jesus wa dha ko hoka, ha i koGalilea. 44Iya ye omwene wa popya ha tyaa: “Omuprofeti ka tumbalele motjilongo tjawo ovene.” 45Hiaa thiki moGalilea, Ovagalilea ve mu tambula, mena lyokutya nawo wo va li motjipito tjOpaasa moJerusalem, hava mono ovipuka avihe mbyoka mbyaa ninga motjipito.

Jesus ma velula ondele yosekulu

46Jesus we ya uke moKana, ondolopa yomoGalilea, moka mwaa li aa tjitukitha omeva ovinyu. MoKapernaum mwa li osekulu imo ndjaa li nomuna omudhantu ngwaa li ama vele. 47Osekulu hiya tee okutya Jesus wa dhi koJudea, we ya koGalilea, ye ya kuye oku mu kumba, e ye okuvelula omuna ngwaa li popavi. 48Jesus we mu heela ha tyaa: “N̯e andaa kamu mwene ovilingatangan̯eko novilingakumithi, kaamu itavele.”

49Osekulu ye mu heela hai tyaa: “Taa, indjo, tainkolo ondele yandje héya t̯a!”

50Jesus we mu heela, ha tyaa: “Enda, omunoye u na omwenyo.”

Omulumentu wa itavela odhondaka dhaJesus ndhee mu heela, ha i. 51Mokutjuna konganda, wa wanena novapika pokati, have mu heele okutya omuna u na omwenyo.

52Omulumentu we ve pula owola ndjaa uta okukala nawa. Wo hava tyaa: “Ongulohi powola ontenga yomutenya, elema opo lye mu yethele.” 53Ihe wa thipaluka okutya opo pe li po nawanawa powola yatjo ndjoka Jesus ndjee mu heelele ha tyaa: “Omunoye u na omwenyo.” Ye ha itavele pamo nonganda ye aihe.

54Otjilingatangan̯eko hehi Jesus hiaa ninga uke otjityavali, hiaa dha koJudea, hime ya koGalilea.

Etestamende Epe Moludhimba

© 2012 Bible Society of Namibia

More Info | Version Index