Search form

Johannes 6

Jesus ma kutitha ovalumentu omayovi atano

(Mat. 14:13-21; Mark. 6:30-44; Luk. 9:10-17)

1Kon̯ima yovipuka hembi Jesus wa ya tjikoohehinya tjelunga lyaGalilea ne ndii tiwa elunga lyaTiberias. 2Owingi wovantu we mu landula, mena lyokutya wo va mona ovilingatangan̯eko mbyoka mbyaa ninga, hiaa velula ovavedhi. 3Jesus wa londa kondundu, ha kala pohi hoka pamo novalongwa ve. 4Iya Opaasa, otjipito tjOvajuda, tja li popedhi. 5Jesus hiaa yele omeho, wa mona owingi wovantu mbumau ya kuye, wa pula Filippus ha tyaa: “Matu ka landa pi ovikulya mbimavi hulu ovantu hemba?” 6Hehi we tji popya a lole Filippus, mena lyokutya ye omwene wa li ae tji i soka hima hala okuninga.

7Filippus we mu yaka ha tyaa: “Omingome vyodhondenari omathele avali kaavi ve hulu, opo auhe ngaile a pewe tuu okanyembu okanunu vala.”

8Umo owomovalongwa ve, Andreas, omunitjaSimon Petrus, we mu heela ha tyaa: 9“Hempa pe na omudhantu nguu na omingome vitano nodhohi mbali, atjaa hembi mavi popile tji kovantu ovengi mbave lithike hempa?”

10Jesus we ve heela ha tyaa: “Kalethen̯i pohi ovantu.” Pompuka mpoka pa li ehodhi en̯ingi. Ovantu avehe va kala pohi. Ovalumentu mboka va li omayovi atano. 11Jesus wa itha po omingome, ha kumbu, he vi yandja kovantu mboka mbava li ava kala pohi, otjo a ninga wo nodhohi. Avehe hava mono ovikulya mbyaa hulu.

12Ovantu avehe hive kuta, Jesus wa heela ovalongwa ve ha tyaa: “Ongedhen̯i ovinyembu avihe mbyoka mbyaa hupu po, hávi yonaka.” 13Iya va ongedha ovinyembu avihe mbyoka mbyaa hupithwa po kovantu hive kuta, have yulitha odhombwe omulongo nambali.

14Ovantu mboka mbava mona otjilingakumithi hehi Jesus hiaa ninga, hava tyaa: “Nguka oye e li ye nawanawa omuprofeti ngoka ngwaa li ae na okuya mouye.” 15Jesus wa li ae tji i okutya ovantu mava hala okuya, ve mu kambule, wo ve mu ninge ohamba kodhonkono, Jesus ha tjuna uke kondundu aika.

Jesus ma ende kombanda yomeva

(Mat. 14:22-33; Mark. 6:45-52)

16Iya okawiiwii hika wile pohi, ovalongwa ve va ya kontyo yelunga. 17Wo va londa mowato, hava utu okuyauka elunga, hava i koKapernaum. Iya katee kwa dhiwele, Jesus wa li aheye ya kuwo. 18Ombepo onene ya uta okupepa, hai imuna elunga. 19Wo hiva liya otjikambo hitji lithike podhokilometa ntano ne epandu, va mona Jesus ama ende kombanda yomeva aa vyuuka kowato, wo va li ava tila. 20Iya Jesus we ve heela ha tyaa: “Hámu tila, aame!” 21Iya ovalongwa mokuhala oku mu tambula mowato, owato we thika dhivadhiva keheke hoka huva vadhwa amava hala okuya.

Ovantu mava taendha Jesus

22Ngamuhuka owingi wovantu wa li tjikoohehinya tjelunga. Va mona okutya kwa li vala owato umo, wo va li ave tji i okutya Jesus ka ile mo mowato pamo novalongwa ve, iya ovalongwa va ya aveika. 23Omawato omakwawo ngaa dha koTiberias, e ya kontyo popedhi noluvedhe ndoka ovantu huva lilile omingome, Muhona hiaa kumbile. 24Owingi wovantu hiwa mono okutya Jesus ke ko hoka, novalongwa ve kave ko, wa ya momawato, have ya koKapernaum okutaendha Jesus.

Jesus omungome womwenyo

25Ovantu hiva vadha Jesus tjikoohehinya tjelunga, ve mu pula hava tyaa: “Rabbi, we ya po nalun̯i hempa?”

26Jesus we ve yaka ha tyaa: “Ame me mu heele otjatjili okutya n̯e kaamu ntaendha mena lyahimwa mono ovilingatangan̯eko mbyoka mbimba ningi, iya omena lyokutya mwa li omingome hembinya hamu kuta. 27Hámu taendha ovikulya mbyoka mbimavi hulu, taendhen̯i ovikulya mbimavi kala po katee momwenyo waapehe, Omuna wOmuntu mbime ke mu pa, iya oye e li ye ngoka Ihe Kalunga ngwee mu twaa otjilimbo tje.”

28Iya wo ve mu pula hava tyaa: “Ngatu ninge tji, opo tu undape ovilinga vyaKalunga?”

29Jesus we ve yaka ha tyaa: “Ovilinga mbyoka Kalunga mbyaa hala, mu vi undape, hoovyombi okutya mu itavele mungoka ngwaa tumwa kuye.”

30Wo ve mu pula hava tyaa: “Otjilingatangan̯eko otjin̯i himo ningi, tu tji mone nt̯e tu ku itavele? Mo ningi tji? 31Ootateombwale va lile omanna mokuti, omisonekwa ngahi mavi popi himavi tyaa: ‘Ye we ve pa omungome womeulu, va lye.’ ”

32Jesus we ve heela ha tyaa: “Ame me mu heele otjatjili okutya Moses haye e mu pele omungome womeulu, Tate oye e mu pa omungome watjatjili mbumau dhi meulu. 33Iya ngoka nguma dhi meulu, oye e li omungome waKalunga, ma yandja omwenyo kouye.”

34Wo ve mu kumba hava tyaa: “Taa, iya tu pa omungome mboka apehe.”

35Jesus we ve heela ha tyaa: “Aame omungome womwenyo. Ngume ya kwaame kaa t̯a ondjala nokanunu, nangoka nguma itavele mwaame kaa t̯a uke onyota. 36Iya ame mbe mu heela okutya mwa mbona, atjaa kamu itavelele. 37Ovantu avehe mboka Tate mbaa mpa, mave ya kwaame. Ame híme ta po noumo ngoka ngume ya kwaame, 38mena lyokutya ame mba dha meulu, hí dhile okuhwithila po ehalo lyandje omwene, mbe ya okuhwithila po ehalo lyahengu ngwaa ntuma. 39Ehalo lyahengu ngwaa ntuma hoolyondi okutya ahame keketha noumo owomovantu mboka avehe Tate mbaa mpa, iya ndji ke ve imune kout̯e avehe metango lyathiinina. 40Iya ehalo lyaTate hoolyondi okutya auhe ngoka nguma mono Omuna, ha itavele muye, ma kala nomwenyo waapehe, ame me ke mu imuna metango lyathiinina.”

41Ovajuda va uta okun̯umutula, Jesus hiaa tyaa: “Aame omungome mboka mbwaa dha meulu.” 42Wo ve lipula hava tyaa: “Nguka haJesus nan̯i, omunwaJosef? Ina naihe tu ve i. Ovi iya napano, hima tya wa dha meulu?”

43Jesus we ve yaka ha tyaa: “Hámu n̯umutula. 44Kaku na tja omuntu noumo nguma ulu okuya kwaame, kakele kaTate ngwaa ntuma ae mu eta kwaame, ame me ke mu imuna kout̯e etango lyathiinina. 45Ovaprofeti va soneka hava tyaa: ‘Ovantu avehe mava ka kala ava longethwa kuKalunga.’ Auhe ngoka nguma tee hitja dhi kuTate, ye he lilongo tjo, oye me ya kwaame. 46Hehi kaatji tya ngaile pe na omuntu ngwaa mona Tate, aai, Omuna ngoka ngwaa dha kuKalunga, oye aika a mona Tate. 47Ame me mu heele otjatjili okutya ngwaa itavele, u na omwenyo waapehe. 48Aame omungome womwenyo. 49Owoihoombwale va lile omanna mokuti, iya va t̯a. 50Kwalukele ngoka nguma li omungome mboka mbwaa dha meulu, ke na mpoka mpameya t̯i. 51Aame omungome womwenyo mboka mbwaa dha meulu. Kwalukele ngoka nguma li omungome hembu, ma kala ae na omwenyo katee apehe. Omungome mboka mbume mu pa, olutu lwandje, ndoka ndume yandja, lu ninge omwenyo wouye.”

52Hehi tja eta olutangu olunene mokati kOvajuda. Wo ve lipula hava tyaa: “Omulumentu hengu ma ulu vi oku tu pa olutu lwe, tu lu lye?”

53Jesus we ve yaka ha tyaa: “Ame me mu heele otjatjili okutya andaa kaamu li olutu lwOmuna wOmuntu n̯e kaamu nu ombindhi ye, kaamu kala amu na omwenyo. 54Ngoka nguma li olutu lwandje, ye ha nu ombindhi yandje, u na omwenyo waapehe, naame me ke mu imuna kout̯e etango lyathiinina. 55Iya olutu lwandje ovikulya vyatjatjili, nombindhi yandje okunwa kwatjatjili. 56Nguma li olutu lwandje, ye ha nu ombindhi yandje, ma kala mwaame, naame me kala muye. 57NgaTate ngwaa ntuma hiee na omwenyo, naame wo ndji na omwenyo mena lye, nanguma li olutu lwandje, ma kala nomwenyo mena lyandje. 58Hembu omungome mbwaa dha meulu, mbuhau ngala mboka mbwaa lilwe kowoihoombwale, mbava t̯a. Nguma li omungome hembu, ma kala nomwenyo katee apehe.”

59Odhondaka hendhi Jesus we dhi popila mosinagoga moKapernaum, hiaa li ama longo ovantu.

Odhondaka dhomwenyo waapehe

60Ovengi owomovalongwa ve mboka mbava tyaa odhondaka hendhi, va popya hava tyaa: “Elongo hendi ekukutu unene. Aan̯i nguma ulu oku li teelela?”

61Jesus hiee tji nongonoka omwene okutya ovalongwa ve mava n̯umutula mena lyodhondaka ndhoka ndhaa popi, we ve heela ha tyaa: “Odhondaka ndhika dhe mu ningitha omutima omuvi? 62Mamu tya vi, ndimwa ka mona Omuna wOmuntu ama londo, ha tjuna hoka hwaa li lukulu? 63Ombepo oyo mai yandja omwenyo, soka hitji li momuntu kaatji popile tja. Odhondaka ndhimbe mu heele odho dhi li Ombepo ndjimai yandja omwenyo. 64Iya mokati ken̯i mu na vamo mboka mbahava itavelele.” Iya okudha peutilo Jesus wa kala ae tji i okutya owaan̯i mboka mbahave mu itavelele, nangoka ngume ke mu weleleka. 65Iya we ve heela ha tyaa: “Hehi otjo mbe mu heele okutya kaku na tja noumo nguma ulu okuya kwaame, kakele vala ae tji yandjelwa kuTate.”

66Okudha mpoka ovengi owomovalongwa ve va tjuna mon̯ima, wo kava endele uke pamo naye. 67Iya Jesus wa heela ovalongwa ve mboka omulongo navavali ha tyaa: “N̯e kaamu hala wo okuya?”

68Simon Petrus we mu yaka ha tyaa: “Muhona, matu i kwaan̯i? Ove u na odhondaka dhomwenyo waapehe. 69Nt̯e twa itavela, ye tu tji i okutya oove Omudhilikwa waKalunga.”

70Jesus we ve yaka ha tyaa: “Hí mu holowolele omulongo navavali? Iya nandaku tiwa otjo nyahoka, umo owomun̯e omudiapoli.” 71Jesus wa li ama popi Judas munkwaSimon Iskariot. Iya Judas, nandaku tiwa wa li umo owomovalongwa omulongo navavali, oye a li ame ke mu weleleka.

Etestamende Epe Moludhimba

© 2012 Bible Society of Namibia

More Info | Version Index