Search form

Johannes 8

Omukadhintu ngwaa hupulwa ama vakwa

1Jesus wa ya kOndundu yomiholivi. 2Omuhuka omunene we ya uke motempeli. Ovantu avehe ve ya kuye. Iya ye wa kala pohi, he ve longo. 3Ovalongiveta nOvafarisai va eta mo omukadhintu ngwaa hupulwa ama vakwa, have mu kulameke mokati kawo. 4Iya wo va heela Jesus hava tyaa: “Mulongethi, omukadhintu hengu wa hupulwa ama vakwa. 5Iya napano moveta yetu Moses we tu heela okutya omukadhintu ngwaa ningi nyahoka, nga dhipawe nomawe. Iya ove mo tya vi?” 6Hehi ve tji popya, opo va lole nyahoka Jesus, opo ve tjiiwe oku mu vela odhombedhi. Jesus wa yongama, ha soneke pohi nomunwe.

7Iya hiva li amava pula Jesus omapulo, Jesus wa yongamuka ha tyaa: “Nguhe na tja odhonkali mokati ken̯i, nga tenge oku mu tona newe.” 8Jesus we liyongamena uke, ha soneke pohi. 9Wo hive tji tee, va ya kooumo nooumo okuuta kovanene. Jesus we thiwa po aika nomukadhintu ngoka ngwaa kulama mpoka. 10Jesus wa yongamuka, he mu pula ha tyaa: “Ove, iya vamo ve li pi? Kape na ngwee ku koyo?”

11Omukadhintu wa yaka ha tyaa: “Aai, Muhona, kape na tja noumo.”

Jesus we mu heela ha tyaa: “Naame híme ku koyo. Iya enda, okudha hempa hó lundha uke.”]

Jesus otjiten̯i tjouye

12Jesus wa heela uke ovantu ha tyaa: “Aame otjiten̯i tjouye. Nguma ndandula, kaa ende met̯iku nokanunu, iya ma kala notjiten̯i tjomwenyo.”

13Iya Ovafarisai ve mu heela hava tyaa: “Mo lihipulula ove omwene. Otjihipululo tjoye hatjatjili.”

14Jesus we ve yaka ha tyaa: “Nandaku tiwa me lihipulula ame omwene, me popi otjatjili, mena lyokutya ame ndji ku i hoka humba dha nahoka hume i. Iya n̯e kamu ku i hoka humba dha nahoka hume i. 15N̯e mamu koyo monkalo yountu, iya ame hí na ngume koyo. 16Iya andaa me koyo, ekoyo lyandje li li mondjila, mena lyokutya ame haame aika motjipuka hehi, iya tu li naTate, ngoka ngwaa ntuma. 17Iya nomoveta yen̯i mwa sonekwa okutya otjihipululo tjovantu vavali otjatjili. 18Ame me lihipulula ame omwene, naTate, ngoka ngwaa ntuma, ma ntjipulula.”

19Ovafarisai ve mu pula hava tyaa: “Iho u li pi?”

Jesus we ve yaka ha tyaa: “Ame kamu ndji i, naTate kamu mu i. Ngaile mu ndji i, ngai naTate mu mu i wo.”

20Odhondaka hendhi adhihe Jesus we dhi popya, hiaa li ama longo ovantu motempeli, mondjuwo ndjoka mumwa li ovikasa mumu tuwa mbimavi yambwa. Iya kape na tja omuntu noumo ngwee mu kambula, mena lyokutya owola ye ya li ahaiye thika.

Kompuka hoka hume i, kaamu ka ula okuya ko

21Jesus we ve heela uke ha tyaa: “Ame me i, n̯e mamu kala amamu ntaendha, iya mamu ka t̯ila modhonkali dhen̯i. Kompuka hoka hume i, kaamu ka ula okuya ko.”

22Ovajuda va popya hava tyaa: “Ma hala pamo okulidhipaa, hima tyaa: ‘Kompuka hoka hume i, kaamu ka ula okuya ko’?”

23Jesus wa yaka ha tyaa: “N̯e mwa dha huno pohi, iya ame mba dha kombanda. N̯e muwomouye, iya ame hiwomouye hembu. 24Iya otjo me mu heele okutya mamu ka t̯ila modhonkali dhen̯i. Iya andaa kaamu itavele okutya ‘Ame Aame,’ mamu ka t̯ila modhonkali dhen̯i.”

25Wo ve mu pula hava tyaa: “Ove oove an̯i?”

Jesus we ve yaka ha tyaa: “Ohimbe mu heele ae lukulu. 26Ame ndji na otjingi okupopya ouhunga nan̯e noku mu koya. Iya ngoka ngwaa ntuma, owatjatjili. Mbyoka mbime tee kuye, ovyo me heele ouye.”

27Ovajuda va li ahave tji i okutya Jesus me ve heele Ihe. 28Iya Jesus we ve heela ha tyaa: “Katango mamu ka yela Omuna wOmuntu peulu, mamu ka mona okutya aame. Iya mamu ka mona okutya ame híme ningi tja mwaame omwene, iya me popi ovipuka mbyoka Tate mbyaa ndonga. 29Iya ngoka ngwaa ntuma, u li pamo naame, ye ka ndjetha ndji kale aika, mena lyokutya apehe ndji undapa ovipuka mbyee mu thevelwa.”

30Jesus hiaa popi ovipuka hembi, ovantu ovengi va itavela muye.

Otjatjili matji mu kutulula

31Jesus wa heela Ovajuda mboka mbave mu itavela ha tyaa: “Andaa mamu kala modhondaka dhandje, otjatjili mamu kala ovalongwa vandje. 32Mamu ka iwa otjatjili, iya otjatjili matji ke mu kutulula.”

33Wo ve mu yaka hava tyaa: “Nt̯e tumbuto yaAbraham, katu na mpatwa li ovapika wovantu. Mo popi vi, himo tyaa: ‘Mamu ka kutululwa?’ ”

34Jesus we ve yaka ha tyaa: “Ame me mu heele otjatjili okutya auhe ngoka nguma undapa oulundhi, omupika woulundhi. 35Iya omupika ka kala monganda apehe, iya omuna u kala mo apehe. 36Iya Omuna andaa me mu kutulula, otjatjili mamu kala amwa kutuluka. 37Ndji tji i okutya n̯e mumbuto yaAbraham, atjaa mamu hala okundhipaa, mena lyokutya odhondaka dhandje kadhi mwene mo oluvedhe mun̯e. 38Ame me popi ovipuka mbimba mona puTate, iya n̯e mamu undapa soka himwa heelwa kwiiho.”

39Wo ve mu yaka hava tyaa: “Tate oAbraham.”

Jesus we ve heela ha tyaa: “Ngaile mudhondele dhaAbraham, ngai mamu undapa ovilinga mbyoka Abraham mbyaa undapa. 40Iya napano n̯e mamu hala okundhipaa, ngundji mu hipululila otjatjili himba tyaa kuKalunga. Iya Abraham ke tji ningile. 41N̯e mamu undapa ovilinga vyaiho.”

Wo ve mu yaka hava tyaa: “Nt̯e katu yumukililwe movihulo. Tu na Tate umo vala, oKalunga.”

42Jesus we ve heela ha tyaa: “Ngaile Kalunga oye a li iho, ngai mu ntjole, mena lyokutya ame mbe ya okudha kuKalunga, ame napano aame hengu. Ame hí dhile mwaame omwene, iya oye a ntuma. 43Omena lyatji hihamamu koneke hime popi? Omena lyokutya n̯e kaamu ulu okutyaa odhondaka dhandje. 44N̯e mu na iho omudiapoli, mamu hala okuundapa ehalo lyaiho. Ye omudhipai okudha peutilo, ye ke na tja mpoka mpaa li motjatjili, mena lyokutya muye kamu na tja otjatjili. Ama popi ovithithi, u popya ovipuka vye omwene, mena lyokutya ye onkembi, ye oye e li ihe yovithithi avihe. 45Iya n̯e kaamu ndjitavele mena lyokutya me popi otjatjili. 46Aan̯i mun̯e nguma ulu okuyulika okutya ndji na odhonkali? Andaa me popi otjatjili, omena lyatji iya hihamu ndjitavele? 47Ngoka ngwaa dha kuKalunga, u tyaa odhondaka dhaKalunga. N̯e kaamu tee odhondaka dhaKalunga, mena lyokutya kamu dhile kuKalunga.”

Jesus naAbraham

48Ovajuda va yaka Jesus hava tyaa: “Katu popile hitja vyuuka, hitwa tyaa uMusamaria, ove u na ondemoni?”

49Jesus wa yaka ha tyaa: “Ame hí na tja ondemoni, iya ame me tumbaleke Tate, iya n̯e mwa ntomba. 50Ame híme taendha etumbalo lyandje omwene. Pe na umo ngoka ngume li ntjalele, ye oye e li omukoyi. 51Ame me mu heele otjatjili okutya kwalukele ngoka nguma takametha odhondaka dhandje kaa t̯i katee apehe.”

52Ovajuda ve mu heela hava tyaa: “Napano tu tji i nawa okutya u na ondemoni. Abraham novaprofeti va t̯a, iya ove mo tyaa: ‘Kwalukele ngoka nguma takametha odhondaka dhandje, ke na tja mpama ka lola et̯o katee apehe.’ 53Ove umunene nan̯i wa pon̯a tate Abraham ngwaa t̯a? Ovaprofeti nawo va t̯a lukulu. Ove mo liningi an̯i?”

54Jesus we ve yaka ha tyaa: “Ame ngaile me litumbaleke omwene, ngai etumbalo lyandje kali na tjilinga. Tate, ngumu tya, oye e li Kalunga ken̯i, oye a ntumbaleka. 55N̯e kamu mu i, iya ame ndji mu i. Ngaile mba tya hí mu i, ngai ame ndjinkembi ngan̯e. Iya ame ndji mu i, nodhondaka dhe ndji dhi takametha. 56Iho Abraham we hulukilwa okutya ma ka mona etango lyandje, ye we li mona, he hulukwa.”

57Ovajuda ve mu heela hava tyaa: “Ove kuya ninga uke odhombula omilongo vitano, napano mo tya wa mona Abraham?”

58Jesus we ve yaka ha tyaa: “Ame me mu heele otjatjili okutya Abraham tainkolo aheya yumukwa, ame oko mba li lukulu.”

59Ovajuda va nyanga omawe, ve mu tone, atjaa Jesus ha holama, ha dhi mo motempeli.

Etestamende Epe Moludhimba

© 2012 Bible Society of Namibia

More Info | Version Index