Search form

Lukas 8

Ovapopili vaJesus

1Okudha mpoka Jesus wa endaenda modhondolopa nomoulongo, otjo ma teetha ondaka ombwa yotjilongo tjaKalunga. Ye wa li pamo novalongwa ve omulongo navavali, 2novakadhintu wo vamo mboka mbava vadhwa ava velulwa odhombepo odhombi nomauvela ngahi tji li: Maria nguu tiwa oMagdalena, muye mumwa ithilwe odhondemoni epanduvali, 3Johanna, omukadhintu waKusa, osekulu yaHerodes, Susanna novakwawo ovengi mboka mbava yandja emona lyawo okupopila Jesus novalongwa ve.

Eeli lyomukuni

(Mat. 13:1-9; Mark. 4:1-9)

4Ovantu va uta okuya kuJesus okudha modhondolopa nodhondolopa. Owingi wovantu hiwe mu onganena, Jesus we ve heela eeli hendi ha tyaa:

5“Kwa li omuntu umo ngwaa ka kunine. Hiaa li ama kunu dhimo dha wila pontyo yondjila, dho hadhi lyatwa kovantu, ovidhila havi dhi tjokola po. 6Dhimo dha wila pontantalahi. Iya hidha mene, dha vavala, mena lyokutya kapa li otjituto. 7Dhimo dha wila modhohongo, hadhi menene mumo nodhohongo, odhohongo hadhi thin̯a ovilya. 8Iya dhimo dha wila pohi ombwa, dha mena, ovilya havi kwata ethele.”

Jesus hiaa mana okupopya ovipuka hembi, wa popya peulu ha tyaa: “Nguu na omatwi okutyaa, nga tyee!”

Ontanto yokuundapetha omaeli

(Mat. 13:10-17; Mark. 4:10-12)

9Ovalongwa ve ve mu pula eeli hendi okutya mali tya vi. 10Jesus we ve yaka ha tyaa: “N̯e mwa pewa okwiiwa oviholekwa vyotjilongo tjaKalunga, iya mbenya va heelwa momaeli, mena lyokutya nandava tala, kave ku mono, nandava teelele, kava tee, wo kave yuvite.”

Jesus ma thitulula eeli lyomukuni

(Mat. 13:18-23; Mark. 4:13-20)

11Jesus wa popya ha tyaa: “Eeli hendi mali tyaa: Ombuto oyo i li odhondaka dhaKalunga. 12Odhombuma ndhoka ndhaa wila pontyo yondjila, ovantu mboka mbava tyaa odhondaka dhaKalunga, atjaa tainkolo mave dhi teelele, dhivadhiva omudiapoli he ya, ha itha mo odhondaka ndhoka ndhii li momitima vyawo, opo háva itavele, wo ahamava hupithwa. 13Ndhoka ndhaa wila pontantalahi, dhi ngala ovantu mboka mbamava tee odhondaka dhaKalunga, have dhi tambula nehuluko, atjaa wo ahamadhi ve hiti, mava itavele vala pokaluvedhe, iya moluvedhe lwomatyoletho mave dhi yetha. 14Ndhoka ndhaa wila modhohongo, dhi ngala ovantu mboka mbamava tee odhondaka dhaKalunga, atjaa hava thin̯wa koviho nokomauhona nokomahuluko onkalamwenyo hendji, iya kave na hiva eta po. 15Ndhoka ndhaa kunwa pohi ombwa, dhi ngala ovantu mboka mbamava tee odhondaka dhaKalunga, wo have dhi takametha nomitima omiwa mbihavi na ovithithi, mava eta ouwa mokutakametha kwawo.

Olamba kohi yotjihayo

(Mark. 4:21-25)

16“Kaku na tja ngoka nguu ten̯a olamba, ye he i t̯imike notjihayo ne he i twaa kohi yomutala. Iya me i twaa kotjituliko, ovantu mbamave ya mo opo va mone otjiten̯i.

17“Iya kaku na tja hitja holekwa hihamatji ka hololoka, ko kaku na tja soka hitja t̯imikwa hihamatji ke ya poluhandja.

18“Iya lungamen̯i okutya mamu teelele vi. Iya nguu na tja, ma pewa, iya nguhe na tja, nahime lipula okutya u na tjo, me tji nyekwa.”

Ina novanitje vaJesus

(Mat. 12:46-50; Mark. 3:31-35)

19Ina yaJesus novanitje ovalumentu ve ya kuye, iya kava li amave tjiiwa okuthika puye mena lyowingi wovantu. 20Jesus wa heelwa haku tiwaa: “Nyoko novanitjoye ve li pondje, mava hala ve ku mone.”

21Jesus we ve yaka ha tyaa: “Meme novanitjandje owomboka mbava tyaa odhondaka dhaKalunga, have dhi hwithile po.”

Jesus ma nyimitha ombepo yomakuthikuthi

(Mat. 8:23-27; Mark. 4:35-41)

22Etango limo Jesus wa londa mowato novalongwa ve, we ve heela ha tyaa: “Tu yaukilen̯i tjikoohehinya tjelunga.” Iya va londa mowato, tjau, hava i. 23Iya tainkolo va li amava yauka, Jesus wa uta okulala. Ombepo onene yomakuthikuthi ya tukuka melunga. Owato we yulile omeva, nawo va li moudheu. 24Ovalongwa va ya, have mu imuna po, hava tyaa: “Muhona, Muhona, matu i nomeva!”

Jesus wa imuka po, ha anda ombepo nomakuthikuthi. Ombepo nomakuthikuthi vya nyima, havi tya thiluu. 25Iya Jesus we ve heela ha tyaa: “Eitavelo lyen̯i li li pi?” Wo va tilile have kumwa, have lipula hava tyaa: “Omuntu hengu aan̯i, nguma heele ombepo nomeva, havi mu tee?”

Jesus ma velula omulumentu nguu na ondemoni

(Mat. 8:28-34; Mark. 5:1-20)

26Va yaukila kotjilongo tjOvagerasa hitji li odhompalakana noGalilea. 27Jesus hiaa dhi mo mowato, omulumentu umo womondolopa ndjoka ngwaa li nodhondemoni wa wanena naye. Wa vadhwa aa ninga oluvedhe olule aha dhala omidhalo, ye ka kala monganda, u kala modhombila dhomaleva. 28Hiaa mono Jesus, wa yadhuluka, he liyeme po podhompadhi dhe, wa popya peulu ha tyaa: “Mo ntjalele tji, Jesus OmunwaKalunga Owokombandambanda? Me ku kumbu, hó ntatetha,” 29mena lyokutya Jesus wa li ama hala okuheela ombepo ombi, i dhe mo momuntu hengu, mena lyokutya ya ninga omatango omengi amai mu pumbaula, atjaa wa kutilwe nomalyenge povit̯iho nopodhongunyu, ye ha lalelwa. Odhonkuto we dhi kopola, ha dhamaukithwa mokuti kondemoni.

30Jesus we mu pula ha tyaa: “Ena lyoye, oove an̯i?”

Ye we mu yaka ha tyaa: “Aame Wingi,” mena lyokutya muye mwa li odhondemoni odhingi.

31Odhondemoni dha kumba Jesus, ahame dhi yundulile menkomototo.

32Kwa li otjuunda otjinene tjovingulu mbyaa yala kondundu, dho dhe mu kumba dhi yethelwe okuhita movingulu. Jesus we dhi yetha. 33Odhondemoni dha dha mo momuntu ngoka, hadhi i movingulu. Otjuunda atjihe tjovingulu tja thothonoka okudha kekomo, hatji liyumbu melunga, hatji i nomeva.

34Ovat̯ita wovingulu hive tji mono, va ka inkola, hava ka hipulula otjipuka hehi mondolopa nomodhohambo. 35Ovantu va ya oku ka tala soka hitja ningwa ko. Hive ya kuJesus, va vadha omulumentu ngoka mumwa dha odhondemoni, aa kala pohi podhompadhi dhaJesus, wa dhala nawa, nodhondunge dhe ya mo. Ovantu va li ava tila. 36Mboka mbava mona omulumentu ngwaa li nodhondemoni hiaa ningilwa, ve tji hipululila ovantu. 37Iya ovantu avehe mbava dhile kotjilongo tjOvagerasa va kumba Jesus, a dhe mo motjilongo tjawo, mena lyokutya va kambulwa kontilo onene. Ye wa londa mowato, ha tjuna. 38Omulumentu ngoka ngwaa ithwa odhondemoni, we mu kumba, a kale puye.

Jesus we mu lekela ha tyaa: 39“Tjuna konganda, u ke ve hipululile soka Kalunga hiee ku ningile.”

Ye wa tjuna, ha ka teethela ondolopa aihe ovilinga ovinene Jesus mbyee mu ningila.

Ondele yaJairus nomukadhintu ngwaa t̯in̯a omudhalo waJesus

(Mat. 9:18-26; Mark. 5:21-43)

40Jesus hiaa tjuna, owingi wovantu we mu lyepetha, mena lyokutya avehe va vadhwa amave mu kevelele. 41Iya pe ya omulumentu umo nguu tiwa oJairus, omunene wosinagoga. We ya po he lit̯imike podhompadhi dhaJesus, he mu kumbu e ye konganda ye, 42mena lyokutya ye wa li nomukadhona we, ongunga wodhombula omulongo nambali, ngwaa li popavi.

Iya Jesus hiaa li ama i hwinya, owingi wovantu we mu thin̯a. 43Iya kwa li omukadhintu ngwaa velele olulala odhombula omulongo nambali. Ovipuka vye avihe mbyaa li navyo wa manena movimbanda, atjaa kakwa li ngoka ngwaa li ama ulu oku mu velula. 44Ye we ya kon̯ima yaJesus, ha t̯in̯i kotjilyo tjomudhalo we. Dhivadhiva olulala lwe halu ka. 45Jesus we ve pula ha tyaa: “Aan̯i ngwaa nt̯in̯i?”

Ovantu avehe hiva anya, Petrus novakwawo hava tyaa: “Muhona, owingi wovantu owo mau ku thin̯a otjo mau ku t̯in̯i.”

46Iya Jesus ha tyaa: “Pe na ngwaa nt̯in̯i, mena lyokutya mba mono okutya mwaame mwa dhi odhonkono.” 47Omukadhintu hiaa mono okutya kaa ulu uke okuholama, wa hololoka ama teketa. We lit̯imika podhompadhi dhaJesus, ha hipulula movipathi vyovantu avehe soka hiee mu t̯in̯ine nahiaa veluka dhiva. 48Jesus we mu heela ha tyaa: “Mukadhona wandje, eitavelo lyoye lye ku velula. Enda nouwa.”

49Tainkolo Jesus a li ama popi, koyomunene wosinagoga kwa dha ontumwa hai tyaa: “Hó ulithwa uke omulongethi, omunoye ke ko.”

50Jesus hiee tji tee, we mu heele ha tyaa: “Hó tila, itavela vala, ma veluka.”

51Hiaa thiki monganda, ka yethelele mo ovantu kakele vala kooPetrus naJohannes naJakob naina naihe yondele. 52Avehe va li amava lili otjo mava yaya. Jesus ha tyaa: “Hámu lili. Omukadhona ka t̯ile, wa lala vala.”

53Wo ve mu yola, mena lyokutya va li ave i okutya wa t̯i. 54Jesus we mu kambula mokuwoko, ha popi peulu ha tyaa: “Mukwe, imuka po!” 55Omwenyo we ya mo, ha kulama po dhiva. Jesus we ve heela ha tyaa: “Mu pen̯i ovikulya.” 56Ovanene wondele ve kumwa unene. Jesus we ve tjaela okutya soka hitja ningwa po, háve tji heele omuntu noumo.

Etestamende Epe Moludhimba

© 2012 Bible Society of Namibia

More Info | Version Index