Search form

Markus 5

Jesus ma velula omulumentu wombepo ombi

(Mat. 8:28-34; Luk. 8:26-39)

1Wo va ya tjikoohehinya tjelunga lyaGalilea, motjilongo tjOvagerasa.2Jesus wa dha mo mowato, ha wanene dhiva nomulumentu nguu na ombepo ombi, ama dhi modhombila dhomaleva. 3Omulumentu hengu wa li momaleva odhondundu, mena lyokutya kapa li omuntu ngwee mu ulile oku mu kuta nomalyenge. 4Iya povikando ovingi andaa wa kutwa nomalyenge nomivya, omalyenge nomivya u vi kopaula. Wa li nodhonkono unene, okutya kapa li uke ape na omuntu, ngume mu ulu oku mu tutuvaletha. 5Out̯iku nomutenya apehe u kala ama alauluka modhombila dhomomaleva nomodhondundu otjo ma wolauluka nokuliteta nomawe.

6Hiaa mono Jesus kokule, wa dha ko ama dhamuka, ha twike odhongolo kotjipala tje. 7Wa wololoka peulu ha tyaa: “Jesus, OmunwaKalunga Owokombandambanda! Mo ntjalele tji? Me ku kumbu kotjipala tjaKalunga, hó ntatetha.” 8Iya Jesus wa vadhwa ae mu heele ha tyaa: “Mbepo ove ombi, pita mo momulumentu hengu!”

9Iya Jesus we mu pula ha tyaa: “Ena lyoye, oove an̯i?”

Ye we mu yaka ha tyaa: “Aame Wingi, mena lyokutya tu vengi.” 10Iya omulumentu hengu wa kumba Jesus unene okutya odhombepo ndhoka ahamadhi lambwa mo motjilongo moka.

11Popedhi nondundu pa li otjuunda otjinene tjovingulu mbyaa li avya yala. 12Odhondemoni dha kumba Jesus hadhi tyaa: “Tu tuma movingulu, omo tu hita.” 13Ye we dhi yethela mo. Odhombepo odhombi dha dha momulumentu, hadhi i movingulu. Otjuunda atjihe tjovingulu, hitja li atji lithike pomayovi avali, tja thothonoka okudha kekomo, hatji liyumbu melunga, hatji i nomeva.

14Ovat̯ita wovingulu va ka inkola, hava ka hipulula otjipuka hehi mondolopa nomodhohambo. Ovantu ve ya okutala soka hitja ningwa ko. 15Hive ya kuJesus va mona omulumentu ngoka, ngwaa li nodhondemoni odhingi, aa kala pohi wa dhala nawa, nodhondunge dhe ya mo, ovantu va li ava tila. 16Mboka mbava mona omulumentu ngwaa li nodhondemoni hiaa ningilwa, novingulu hivya ningilwa, ve tji hipululila ovantu.

17Iya va uta okukumba Jesus, a dhe mo motjilongo tjawo.

18Jesus hiaa li ama londo mowato, omulumentu ngoka ngwaa ithwa odhondemoni, wa kumba Jesus, a ende naye.

19Jesus ke mu yethele, iya we mu heela ha tyaa: “Enda konganda, u ke ve hipululile ovipuka mbyoka Muhona mbyee ku ningile, hiee ku t̯ile onkenda.”

20Omulumentu hengu wa ya, ha ka uta okuhipululila ovilongo vyaDekapolis atjihe soka Jesus hiee mu ningila, ovantu avehe ve kumwa.

Ondele yaJairus nomukadhintu ngwaa t̯in̯a komudhalo waJesus

(Mat. 9:18-26; Luk. 8:40-56)

21Jesus hiaa tjuna uke tjikoohehinya tjelunga nowato, owingi wovantu we mu onganena pontyo yelunga. 22Iya omunenene umo wosinagoga yOvajuda nguu tiwa oJairus we ya mpoka, hiaa mono Jesus, he lit̯imike po podhompadhi dhaJesus, 23we mu yayela ha tyaa: “Okanwandje okakadhona ke li popavi. Alikana, indjo u ke ke tendeke omawoko, ka kale nawa, ka hupe.”

24Jesus wa ya naJairus. Owingi wovantu mbwee mu landula, wa enda amau mu thin̯a.

25Iya kwa li omukadhintu ngwaa velele olulala odhombula omulongo nambali. 26Avihe mbyaa li navyo wa manena movimbanda, iya ye ahama veluka, kakele vala okutya vye mu ihametha, wo ouvela hau vyuuka komeho. 27Omukadhintu ngoka wa tyaa ouhunga naJesus, otjo a enda ama tuku owingi wovantu katee e ya kon̯ima yaJesus, ha t̯in̯i komudhalo we, 28mena lyokutya we lipopila ha tyaa: “Andaa mba t̯in̯i komudhalo we, me veluka.”

29Omukadhintu wa t̯in̯a komudhalo waJesus, olulala lwe halu ka, he limono molutu lwe okutya ouvela we wa veluka. 30Dhivadhiva Jesus we limona okutya muye mwa dhi odhonkono, ha pilulukile kowingi wovantu he ve pula ama tyaa: “Aan̯i ngwaa nt̯in̯i komudhalo?”

31Ovalongwa ve ve mu yaka hava tyaa: “Ove u lwete okutya ovantu ve ku thin̯a, ove napano mo tyaa: ‘Aan̯i ngwaa nt̯in̯i?’ ”

32Jesus wa twikila okutala okutya ngoka ngwee mu t̯in̯i an̯i. 33Omukadhintu wa tilile ha teketa, mena lyokutya wa li ae tji i soka hiaa ningilwa, we ya he lit̯imike po kotjipala tje, he mu heele otjatjili atjihe. 34Jesus we mu yaka ha tyaa: “Mukadhona wandje, eitavelo lyoye lye ku velula. Enda nouwa, ouvela woye wa veluka.”

35Tainkolo Jesus a li ama popi, koyaJairus, omunene wosinagoga, kwa dha odhontumwa hadhi tyaa: “Hó ulithwa uke omulongethi, omunoye ke ko.”

36Jesus kaa li ae sukwa nodhondaka odhodhontumwa, wa heela Jairus ha tyaa: “Hó tila, itavela vala.” 37Jesus ovantu avehe ke ve yethele a ende nawo kakele vala kaPetrus naJakob nomunitje Johannes. 38Jesus hiee ya monganda yaJairus, omunene wosinagoga, wa vadha mo ovantu mbava tono otjuuyila amava lili. 39Iya hiee ya mo, ha tyaa: “Mamu yayanene tji, otjitji himamu lilile hinyahi? Ondele ka t̯ile, wa lala.”

40Iya ovantu ve mu yola. Iya hiaa dhi pokulamba mo ovantu avehe monganda, wa itha po vala ina naihe novalongwa ve mboka mbava li naye, ha i moka mumwa li amwa lala po ondele. 41Wa kambula ondele mokuwoko, ha tyaa: “Talita kuum,” matji tyaa: Kakadhona, me ku heele, imuka po!

42Wa imuka po dhiva, ha utu okweendaenda, mena lyokutya wa li nodhombula omulongo nambali. Wo va li ave kumwa unene. 43We ve ilikin̯a unene okutya háve tji heele omuntu noumo, ye he ve heele okutya ondele nga pewe ovikulya.

Etestamende Epe Moludhimba

© 2012 Bible Society of Namibia

More Info | Version Index