Search form

Markus 9

1Jesus we ve heela ha tyaa: “Ame me mu heele otjatjili okutya pe na vamo muhemba mbava kulama hempa, mbahamava lolo et̯o, tainkolo háveya mona otjilongo tjaKalunga amatji ya nodhonkono dhatjo.”

Jesus ma laimithwa

(Mat. 7:1-13; Luk. 9:28-36)

2Iya kon̯ima yomatango epandu Jesus wa itha po Petrus naJakob naJohannes, he ve twala kondundu onde, ve ke likalele. Olupe lwe lwa lunduluka movipathi vyawo, 3omidhalo vye vya pembana, havi laima. Kombanda yohi kaku natja nguma ulu oku vi ninga ovipembadhi nyahoka. 4Iya ve liholololelwa kuElia naMoses, hava popi naJesus. 5Petrus wa heela Jesus ha tyaa: “Rabbi, hempa pe tu thevelwa okukala. Ngatu tunge po omasase atatu, limo olyoye, limo olyaMoses nalimo olyaElia.” 6Iya Petrus kaa li ae tji i soka hima popi, mena lyokutya va li ava tila.

7Iya pe ya ekaka, hali ve tjikile. Mekaka mwa dha ondaka hai tyaa: “Nguka Omunwandje omuhivilikwa, mu tyeen̯i.” 8Dhivadhiva va kevauka, atjaa kava mwene po omuntu noumo, kakele vala kaJesus nguva li naye.

9Iya hiva li amava heluka kondundu, Jesus we ve ilikin̯a atjihe soka hiva mono, opo háve tji hipululile omuntu noumo, tainkolo Omuna wOmuntu héya imunwa kout̯e.

10Odhondaka ndhika ve dhi takametha, wo va kala amave lipula hava tyaa: “Okwiimuka kout̯e matji tya vi?” 11Wo ve mu pula hava tyaa: “Omena lyatji ovalongiveta hiva tya, Elia oye a thele okuya olutenga?”

12Jesus we ve yaka ha tyaa: “Iinga, Elia oye ma tenge okuya, ha twaa ovipuka avihe pomalukalo; iya nan̯i ovi, Omuna wOmuntu nguma popiwa momisonekwa okutya u tha okutatethwa nokutombwa? 13Iya me mu heele okutya Elia we ya, have mu ningi ngahi mava hala, ngahi a popiwa momisonekwa.”

Jesus ma velula omudhantu ngwaa li novintonya

(Mat. 17:14-21; Luk. 9:37-43a)

14Iya hiva tjuna kovalongwa, va mona owingi wovantu awe ve twaa molunkombo, novalongiveta amave ve tetha ombata. 15Ovantu avehe hiva mono Jesus, ve kumwa, iya ve mu dhamukila, have mu popitha. 16Ye we ve pula ha tyaa: “Mamu litetha tji ombata?”

17Iya umo owomowingi wovantu we mu yaka ha tyaa: “Mulongethi, mba eta kwoove omunwandje omudhantu nguu na ombepo ndjee mu pata ondaka. 18Aye mu kambula, i mu sata pohi, ha tumbu ondutu, he likweya omayoo, ha pumbuka. Iya mba heele ovalongwa woye, ve i te mo, atjaa va anyenwa.”

19Iya we ve yaka ha tyaa: “O, kula n̯e mbahamu na tja eitavelo, me kala nan̯e katee nalun̯i? Me kala ame likambulithile n̯e katee nalun̯i? Mu eten̯i kwaame.” 20Wo ve mu eta kuye.

Hiaa mono Jesus, ombepo ye mu pukutidha, he lisata pohi, ha alangata, ha dhi etutu motjinyo. 21Ye wa pula ihe ha tyaa: “Otjipuka hehi tje mu uta nalun̯i?”

Ye we mu heela ha tyaa: “Okudha koulele we. 22Otwingi i mu yundulila momulilo nomomeva, i mu dhipae. Iya ove andaa mo tji ulu, tu t̯ila onkenda, u tu popile.”

23Jesus we ve heela ha tyaa: “Wa tya, andaa me tji ulu? Atjihe tji tjiiwa okuningilwa ngoka ngwaa itavela.”

24Dhivadhiva ihe yondele wa yaya ha tyaa: “Mba itavele, mpopila ndje nguhe na tja eitavelo.”

25Iya Jesus hiaa mono owingi wovantu mbwee ya amau dhamuka, wa anda ombepo ombi, he i heele ha tyaa: “Mbepo ove ombi nguu ya momuntu ahama popi, ye ahama tee, me ku heele okutya pita mo, ove hó i mo uke muye.”

26Iya ya yaya, hai mu pukutidha, hai dhi mo. Iya ye wa li a ambuka, ovengi hava tya, wa t̯i. 27Jesus we mu yaka mokuwoko, he mu yele, ye ha kulama.

28Iya hiee ya monganda, tainkolo va li po aveika ovalongwa ve ve mu pula hava tyaa: “Omena lyatji twa anyenwa oku i ta mo?”

29Iya ye we ve heela ha tyaa: “Ombepo hendji kai tewa mo kotjipuka tjimo, i tewa mo vala kealikano.”

Jesus ma popi uke et̯o lye

(Mat. 17:22-23; Luk. 9:43b-45)

30Iya wo va dha ko hoka, hava yatakana moGalilea, iya ye kaa li ama hala tji teeke komuntu nokanunu. 31Iya ye wa longa ovalongwa ve ha tyaa: “Omuna wOmuntu ma ka yandjwa momawoko ovantu, mave ke mu dhipaa, aa dhipawa, kon̯ima yomatango atatu ma ka imunwa kout̯e.”

32Iya odhondaka ndhiva li amava heelwa, kava li ave dhi yuvite, atjaa wo va li amava tila oku mu pula.

Omunene aan̯i?

(Mat. 18:1-5; Luk. 9:46-48)

33Jesus novalongwa ve ve ya koKapernaum. Iya hive ya monganda, we ve pula ha tyaa: “Mondjila nahi mamu litetha tji ombata?”

34Iya wo va nyima vala, mena lyokutya mondjila va li amave litetha ombata okutya omunene ngwaa pon̯a ovakwawo aan̯i. 35Ye wa kala pohi, ha ithana omulongo navavali ha tyaa: “Andaa pe na nguma hala okukala omunakomeho nga kale omunakon̯ima nomuundapeli wovakwawo avehe.” 36Jesus wa itha po okalele, he ke kulametha mokati kawo, iya hiee ke twaa mekolo, he ve heele ha tyaa: 37“Nguma tambula okalele kamo ngaheha mena lyandje, oye ma ntambula, nguma ntambula, haame ma tambula, iya nan̯i hooyongu ngwaa ntuma.”

Nguhe na onki nant̯e, wa ama kunt̯e

(Luk. 9:49-50)

38Johannes we mu heela ha tyaa: “Mulongethi, twa mono omuntu nguma ta mo odhondemoni mena lyoye, nt̯e twe mu tjaele, mena lyokutya hawoyetu.”

39Iya Jesus we ve heela ha tyaa: “Hámu mu tjaele, mena lyokutya kape na nguma undapa otjilingankono mena lyandje, ye ha mpopile dhiva mouvi. 40Iya nguhe na tja onki nant̯e, wa ama kunt̯e. 41Iya ngoka ngume mu pa okunwa oneka yomeva, mena lyokutya muvaKristus, me mu heele otjatjili okutya kaa kala háma mono ondjambi ye.

Omatyoletho

(Mat. 18:6-9; Luk. 17:1-2)

42“Iya nguma tyoletha omuntu umo owomovanunu mboka mbava ndjitavela, we thewa okukutilwa ekunkwa mothingo, ye ha yumbwa melunga.

43“Iya okuwoko kwoye andaa maku ku tyoletha, ku teta ko. Okuya momwenyo au li otjingolomena hahe, hatjo ngokukala nomawoko avali, ove ho yumbwa moheli, momulilo mbuhau dhimi. 44[Moka omativa awo kaa t̯i nomulilo wamo kau dhimi.] 45Iya ompadhi yoye andaa mai ku tyoletha, i teta ko. Okuya momwenyo au li otjilema hahe, hatjo ngokukala nodhompadhi mbali, ove ho yumbwa moheli. 46[Moka omativa awo kaa t̯i nomulilo wamo kau dhimi.] 47Iya eho lyoye andaa mali ku tyoletha, li dhoola mo. Okuya motjilongo tjaKalunga au na eho limo hahe, hatjo ngokukala nomeho avali, ove ho yumbwa moheli. 48‘Moka omativa awo kaa t̯i nomulilo wamo kau dhimi.’

49“Omuntu auhe ma ka tovalethwa nomulilo.

50“Omungwa otjipuka otjiwa, iya andaa wa hahuka, mau tovalethwa natji?

“Kalen̯i amu na omungwa mun̯e ovene, n̯e mu kale nouwa mokati ken̯i.”

Etestamende Epe Moludhimba

© 2012 Bible Society of Namibia

More Info | Version Index