Search form

Mateus 13

Eeli lyomukuni

(Mark. 4:1-9; Luk. 8:4-8)

1Jesus etango ndyoka wa dha mo monganda, ha ka kala pohi pelunga. 2Iya owingi wovantu we mu onganena, iya ye ha londo mowato, ha kala pohi, tainkolo owingi wovantu auhe wa li awa kulama kekomo. 3Iya we ve heela ovipuka ovingi momaeli ha tyaa:

“Kwa li omuntu umo ngwaa ka kunine. 4Hiaa li ama kunu, dhimo dha wila pontyo yondjila, ovidhila hivye ya, havi dhi tjokola po. 5Dhimo dha wila pontantalahi mpahapa li eheke en̯ingi. Iya dha mena dhivadhiva, mena lyokutya kapa li eheke en̯ingi. 6Iya omutenya hiwa pupyala, ovilya vya lemba, mena lyokutya kavya li nomidhi mbyaa dhika, vya vavala. 7Dhimo dha wila modhohongo. Odhohongo hidha kulu, dha thin̯a ovilya. 8Iya dhimo dha wila pohi ombwa, ovilya havi kwata, vimo ethele, vimo omilongo epandu, navimo omilongo vitatu.

9“Iya nguu na omatwi, nga tyee!”

Ontanto yokuundapetha omaeli

(Mark. 4:10-12; Luk. 8:9-10)

10Iya ovalongwa ve ya kuJesus, have mu pula hava tyaa: “Mo ve heelele tji momaeli?”

11Ye we ve yaka ha tyaa: “Omena lyokutya n̯e mwa pewa okwiiwa oviholekwa vyotjilongo tjeulu, iya wo kave vi pelwe. 12Iya nguu na tja, ma pewa, ha kala ae na otjingi unene, iya nguhe na tja, nahiee na tjo, me tji nyekwa. 13Iya ame hehi otjo me ve heelele momaeli, mena lyokutya nandava tala, kave ku mono, nandava teelele, kava tee, wo kave yuvite. 14Ouprofeti waJesaja mau hwithilwa po muwo, mbumau tyaa:

‘Okutyaa mu tyaa, atjaa kamu yuvite,

okutala mu tala, atjaa kamu ku mono.

15Iya omitima vyovantu hemba vya kukuta,

nomatwi awo a poloka,

omeho awo a thiinina,

opo háve ku mono,

nomatwi awo ahamava tee,

nomitima vyawo ahamava koneke,

ve liteyulule,

ame ndji ve velule.’

16“Iya omeho en̯i e na elao, hiee ku lwete, nomatwi en̯i hiee yuvite. 17Iya otjatjili me mu heele okutya ovaprofeti novavyuuki ovengi va halele okumona ovipuka mbimu lwete, iya kave vi mwene, nokutyaa ovipuka mbimu tyaa, atjaa kave vi teele.

Jesus ma thitulula eeli lyomukuni

(Mark. 4:13-20; Luk. 8:11-15)

18“Iya teelelen̯i eeli lyomukuni. 19Iya auhe ngoka nguma tee ondaka yotjilongo tjeulu, atjaa ye ke i yuvite, omunauvi me ya, ha itha mo soka hitja kunwa momutima we. Hehi otjo tji li ombuto ndjaa kunwa pontyo yondjila. 20Iya ndjaa wila pontantalahi, i ngala omuntu ngoka nguma tee odhondaka dhaKalunga, he dhi tambula nehuluko, 21iya ahamadhi mu hiti, me dhi kambulitha okaluvedhe okanunu vala, iya andaa pe ke ya oudheu ne okutatethelwa odhondaka dhaKalunga, me dhi yetha dhiva. 22Ndjoka ndjaa wila modhohongo, i ngala omuntu ngoka nguma tee odhondaka dhaKalunga, iya otjiho tjouye hembu, nokulikembela ouhona matji thin̯a mo odhondaka dhaKalunga, dho ahamadhi eta po tja. 23Iya ombuto ndjaa kunwa pohi ombwa, i ngala omuntu ngoka nguma tee odhondaka dhaKalunga, he dhi tambula, oye a ngala ombuto ndjimai mene, ovilya havi kwata, vimo ethele, vimo omilongo epandu, vimo omilongo vitatu.”

Eeli lyolwandjandja mokati kovilya

24Jesus we ve heela eeli ekwawo ha tyaa: “Otjilongo tjeulu tji ngala omuntu ngwaa kuna ombuto ombwa motjana tje. 25Iya tainkolo ovantu ava lala, ondjedhi ye ya, hai kunu olwandjandja movilya, yo ha i. 26Iya ovilya hivya kulu, havi kwata, olwandjandja nalo wo lwa kula. 27Ovapika womwene wonganda ve ya, have mu heele hava tyaa: ‘Muhona, ku kunine mo nan̯i ombuto ombwa motjana tjoye? Olwandjandja lwa dhi pi?’ 28We ve yaka ha tyaa: ‘Ondjedhi oyo ya ningi hinyahi.’ Ovapika ve mu pula hava tyaa: ‘Mo hala tu ende, tu ke lu tukule mo?’ 29We ve yaka ha tyaa: ‘Aai, mpe mamu tukulile olwandjandja kumo novilya. 30Yethen̯i vala vi kulile mumo katee pokuteya. Iya potembu yokuteya, me ka heela ovateyi, olutenga va ongedhe olwandjandja, ve lu kute ovipandi, lu hikwe po. Iya ovilya ve vi dhile movindhi vyandje.’ ”

Eeli lyokambuto kotjitho tjosinapi

(Mark. 4:30-32; Luk. 13:18-19)

31Jesus we ve heela eeli ekwawo ha tyaa: “Otjilongo tjeulu tji ngala ombuto yotjitho tjosinapi, omuntu ndjaa itha, he i kunu motjana tje, 32onunu okupon̯a odhombuma adhihe, iya andaa ya mene, i kula okupon̯a ovitho avihe, hai ningi omuti, iya modhontai dhatjo ovidhila hamo vi ya okutungila.”

Eeli lyontathi

(Luk. 13:20-21)

33Jesus we ve heela eeli ekwawo ha tyaa: “Otjilongo tjeulu tji ngala ontathi, omukadhintu ndjaa itha, he i lungile mohenga yodhombwe ndatu katee aihe mai tumbu.”

Jesus ma undapetha omaeli

(Mark. 4:33-34)

34Jesus wa heela owingi wovantu ovipuka hembi avihe momaeli, ke ve heelele tja hihatji li momaeli. 35Ovipuka mbyaa popiwa komuprofeti opo vi hwithilwe po, hiaa popya ha tyaa:

“Ame me popi momaeli,

me popi ovipuka mbyoka

mbyaa holekelwe okudha keuto lyouye.”

Jesus ma thitulula eeli lyolwandjandja

36Iya Jesus wa lekela owingi wovantu, ye he ya monganda. Ovalongwa ve ve ya kuye, hava tyaa: “Tu thitululila eeli lyolwandjandja lwomotjana.”

37Iya ye we ve yaka ha tyaa: “Nguma kunu ombuto ombwa, Omuna wOmuntu. 38Iya otjana ouye, ombuto ombwa odhondele dhotjilongo tjeulu, olwandjandja odhondele dhomunauvi. 39Ondjedhi ngwee lu kuna mo, omudiapoli, eteyo ehulilo lyouye, ovateyi ovaengeli. 40Iya olwandjandja himalu ongedhwa, halu hikwa po momulilo, otjo matji ka kala wo pehulilo lyouye. 41Omuna wOmuntu ma ka tuma ko ovaengeli ve, mava ka kongolola motjilongo tje ovatyolethi namboka mbava pengetha oveta. 42Iya mava ka yumbwa mekundungala lyomulilo. Mompuka moka mamu ka kala otjililo nelikweyo lyomayoo. 43Iya ovavyuuki mava ka laima ngetango motjilongo tjaIhe. Nguu na omatwi, nga tyee.

Emona ndyaa holekwa

44“Otjilongo tjeulu tji ngala emona ndyaa holekwa motjana. Omuntu we li mona, he li holeke, mena lyokutya wa li ae li hulukilwa, wa ka landetha po ovipuka vye avihe, ye he lilandele otjana soka.

Okawe okawa

45“Iya otjilongo tjeulu tji ngala uke omunandingoso, ama taendha ouwe ouwa. 46Iya andaa wa mono okawe kamo okawa unene, hake na okalu, u ya, ha ka landetha po ovipuka vye avihe, ye ha landa okawe.

Owaanda

47“Otjilongo tjeulu tji ngala uke owaanda mbwaa yumbwa melunga, hau kambula odhohi dhomihoko nomihoko. 48Iya hiwe yula, ovahwee ve u nanena kekomo. Va kala pohi, hava holowola mo odhohi odhombwa, have dhi twaa movikambulilo, iya odhombi ve dhi yekelahi. 49Iya hehi otjo matji ka ningwa pehulilo lyouye. Ovaengeli mave ke ya, mava ka punga ovavi movavyuuki, 50ovavi have ke ve yumba mekundungala lyomulilo. Mompuka moka mamu ka kala otjililo nelikweyo lyomayoo.”

51Jesus wa pula ovalongwa ve ha tyaa: “Ovipuka hembi avihe mu vi yuvite?”

Ve mu yaka hava tyaa: “Iinga.”

52Iya we ve heela ha tyaa: “Iya omulongiveta auhe ngwaa ila omulongwa wotjilongo tjeulu, u ngala omwene wonganda nguu itha ovipe novikulu melimba lye lyokuungula.”

Jesus ma tombwa moNasaret

(Mark. 6:1-6; Luk. 4:16-30)

53Iya Jesus hiaa mana okupopya omaeli henga, wa dha po mpoka ha i. 54We ya kondolopa yokoyawo, ha utu okulonga ovantu mosinagoga yawo, iya ve kumwa, hava tyaa: “Omuntu hengu ounongo novilingankono hembi we vi vadha pi? 55Nan̯i hengu handele yomuhongi wovipilangi? Ina haye a tiwa oMaria? Ovanitje haoJakob naJosef naSimon naJudas? 56Odhompandje hápo tu kala nawo mpa? Iya ye ovipuka hembi avihe we vi vadha pi?” 57Ovantu kave mu itavelele.

Iya Jesus we ve heela ha tyaa: “Omuprofeti ka tombwa pamo mpape lili, omondolopa yawo vala nomonganda yawo.” 58Iya Jesus ka ningilile ko ovilingankono ovingi, mena lyokutya kava li neitavelo.

Etestamende Epe Moludhimba

© 2012 Bible Society of Namibia

More Info | Version Index