Search form

Matheo 24:15

San fu du te sama o go poli a kina fu a Mama Keliki

Mk 13:14-23; Lk 21:20-24

15Soseefi Masaa Jesesi taki ete taki: “Ma boiti ala san mi taki de, da wan taa ogii o pasa na a ten de tu, di o dyombo sama. Bika ogii ati sama o kon poli a apaiti peesi fu a Mama Keliki wan tuutuu fasi. Den o kon poti wan sani di á fiti ape. Ala dati o waka enke fa a apaiti takiman fu Masaa Gadu di den e kai Daniyeli be sikiifi a fositen taki, dati musu fu pasa.” A sama di e leisi a sani ya, mu leisi en bunbun fu fusutan san ai leisi.

Beibel: okanisi tongo

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index