Search form

Kiitetteeddawanttu Oosuwaa 20:18-19

18-19Woosa golle cimatuu Phawuloosakko yiina, unttuntta I hawaadan yaageedda; “Taani Iisiya geleedda koyro gallassaappe doommin, kawushshatethaaninne daro afothaani Godaassi oothaadde, Ayihudatuwaa shiiquwaappe taana gakkeedda paace gideedda wodiyaa ubbaan hinttenttunna waanaade de7aadditantto hinttenttu eriita. 20-21Nagaraappe Xoossaakko simmiyaawaanne nu Godaa Yesuusi Kiristtoosa ammaniyaawaa Ayihudatuwassinne Ayihuda gidennawanttoo markkattaadde, shiiquwankka hinttenttu gollen gollenkka hinttenttoo odaadde tamaarisseeddawaappe attin, hinttentta go77iyaabaappe ittibaanne pacissa beykke.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index