Search form

Yohaannisa 12:36

36Poo7uwaa asa gidana mala, hinttenttussi poo7uu de7ishshin, poo7uwaa ammanite” yaageedda.

Ayihudatuu Ammanennaan Ixxeedda Hanotaa

Yesuusi hewaa haasayeeddawaappe guyyiyan, biide unttunttuppe geemetteedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index