Search form

Yohaannisa 12:37-38

37-38I hewaa keena wolqqaama malaata unttunttu sinthan oothooppekka, nabiyaa Isayaase,

“Godaw, nu markkatethaa ooni ammaneeddee?

Goday bare wolqqaa oona besseedee?”

geeddawe tuma gidana mala, unttunttu A ammanibeykkino.

39-40Isayaase qassikka,

“Unttunttu ayfi xeellenna mala,

unttunttu wozanaykka akeekenna mala,

unttunttu Xoossaakko simmina, I unttuntta pathenna mala,

Xoossay unttunttu ayfiyaa qooqisseedda.

Unttunttu wozanaa dammisseedda”

geedda diraw, unttunttu ammananaw danddayibeyikkino.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index