Search form

Yohaannisa 15

Woyiniyaa Giya Turaw Tumu Anuu Yesuusa

1“Taani woyiniyaa geetettiyaa turaw tumu ano; goshshanchchay Ta Aabba. 2Ta giddon de7iya ayfiya ayfenna turaa maraa ubbaa I karee; ayfiya turaa maraa ubbay kasewaappe loythi ayfanaadan, he maraa xeeraa I ciggiide geeshshana. 3Taani hinttenttussi ha77i odeedda qaalaa gaasuwan, hinttenttu geeshsha. 4Ta giddon de7ite; Taanikka hinttenttu giddon de7ana. Woyiniyaa turaa maray anuwaanna ittippe de7ennaan dhayooppe, he maray barekka ayfiya ayfanaw danddayennawaadan, hinttenttukka Ta giddon de7ennaan dhayooppe, ayfiyaa ayfanaw danddayikkita.

fig 12 fig*

5“Taani woyiniyaa turaw ano; hinttenttu he turaa maratuwaa. Ta giddon de7iya uray, Taanikka A giddon de7iya uray, daro ayfiya ayfana; ayissi gooppe, Taani baynnaan hintterekka aynne oothanaw danddayikkita. 6Ta giddon de7enna uray turaa maraadan, karen yeggina meleeddawaa shiishshiide tamaan wothina, I eexxanawaa. 7Hinttenttu Ta giddon de7ooppe, qassi Ta qaalaykka hinttenttu giddon de7ooppe, hinttenttu koyyeeddawaa ayaa gidinakka woossite; hinttenttu akkanita. 8Hinttenttu daro ayfiyaa ayfooppenne qassi Taana kaalliyaawantta gidooppe, hewan Ta Aabbu bonchchettanawaa. 9Aawuu Taana siiqeeddawaadan, Taanikka hinttentta siiqaaddi; Ta siiquwan de7ite. 10Taani Ta Aabbu azazuwaa naagaade A siiquwan de7eeddawaadan, hinttenttukka Ta azazuwaa naagooppe, Ta siiquwan de7anita.

11“Ta nashechchay hinttenanna de7ana malanne, hinttenttu nashechchay kumentha gidana mala, Taani hawaa hinttenttussi odaaddi. 12Ta azazuu hawaa; Taani hinttentta siiqiyaawaadan, hinttenttukka ittu ittuwanna siiqettite. 13Bare shemppuwaa bare laggew aathiide immiyaawaappe aadhdhiyaa siiquu oossinneekka baawa. 14Taani hinttentta azazeedawaa ubbaa oothooppe, hinttenttu Ta laggetuwaa.

15“Ayllii bare goday oothiyaawaa erenna diraw, Taani hinttentta hawaappe sinthaw ayllatuwaa giikke; shin Taani hinttentta Ta laggetuwaa gaaddi. Ayissi gooppe, Ta Aawuwaappe siseedda ubbabaa Taani hinttenttussi odaaddi. 16Taani hinttentta dooreeddawaappe attin, hinttenttu Taana dooribeykkita. Hinttenttu biide ayfiyaa ayfana malanne de7ana mala, Taani hinttentta sunthaaddi. Qassi Aawuukka hinttenttu Ta sunthan + woosseeddawaa ubbaa immana. 17Taani hinttentta azaziyaawe hawaa; ittu ittuwaanna siiqettite.

Yesuusi Ha Alami Ixxiyaawaa Odeedda

18“Alami hinttentta ixxooppe, kasetiide Taana ixxeeddawaa akeekite. 19Hinttenttu alamiyaassa gideedentto, alamii barewaadan hinttentta siiqana; shin Taani hinttentta alamiyaappe dooreeddawaappe attin, hinttenttu alamiyaassa gidikkita; alamii hinttentta ixxiyaawe hawaassa. 20‘Aylli bare godaappe darenna’ gaade Taani hinttenttussi odeeddawaa hassayite. Unttunttu Taana yedersseeddawaa gidooppe, hinttenakka yederssana. Unttunttu Ta qaalaa naageeddawaa gidooppe, hinttenttu qaalaakka naaganawantta. 21Shin unttunttu Taana kiitteeddawaa erenna diraw, ha ubbaa Ta gaasuwan unttunttu hinttenttu bolla oothanawantta. 22Taani yaade unttunttussi odennawaa gidintto, unttunttussi nagaraa gidenna; shin ha77i unttunttu oothiyaa nagaraa gaasoyiyaawe baawa. 23-24Taana ixxiyaawe Ta Aawuwaakka ixxeedda. Ooninne oothibeenna oosuwaa unttunttu giddon Taani oothabeennabaa gidintto, unttunttussi nagaraa gidennaan attanawaa; shin ha77i unttunttu Taani ootheedda oosuwaa be7iide, Taanakka Ta Aawuwaakka ixxeedino. 25Shin unttunttu higgiyan, ‘Taana coo ixxeeddino’ geetettiide xaafetteeddawe polettana mala, hawe haneedda. -

26“Shin Aawuwaappe yiyaa tumatethaa Ayyaanay menthethiyaawe yaanawaa. Taani Aawuwaappe hinttenttussi A yeddana; qassi I Tabaa markkattanawaa. 27Hinttekka qassi kaseppe doommiide, Taananna de7iya diraw, Tabaa markkattana.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index