Search form

Yohaannisa 17

Yesuusa Woosaa

1Yesuusi hewaa haasayeeddawaappe guyyiyan, pude saluwaa xeelliide, hawaadan yaageedda; “Ta Aabboo, wodii gakkeedda; ne Na7ay neena bonchchana mala, neenikka ne Na7aa bonchcha. 2Ayissi gooppe, neeni aw immeedda ubbaw medhinaa de7uwaa I immana mala, asaa ubbaa bollan aw maataa immaadda. 3Asay neena itti tumu Xoossaa gideeddawaa erana malanne, qassi neeni kiitteedda Yesuusi Kiristtoosa erana mala, hawe medhinaa de7uwaa. 4Neeni Taw oothanaw immeedda oosuwaa polaade, neena sa7an bonchchaaddi. 5Ha77ikka qassi Aawoo, alamii medhettanaappe kase ne matan Taw de7iya bonchchuwan ne sinthan Taana bonchcha.

6“Alamiyaa asaappe neeni Taw immeeddawanttoo ne sunthaa erissaaddi; unttunttu newantta; qassi neeni unttuntta Taw immaadda. Unttunttu ne qaalawukka azazetteeddino. 7Ha77i neeni Taw immeedda ubbabay neeppe yeeddawaa unttunttu eriino. 8Ayissi gooppe, neeni Taw immeedda qaalaa Taani unttunttussi immaaddi; unttunttukka he qaalaa akkeeddino. Taani ne matappe yeeddawe tuma gidiyaawaa eriide Neeni Taana kiitteeddawaakka ammaneeddino.

9“Taani unttunttussi woossay; alamew neena woossikke. Shin Neeni Taw immeedda asaw woossay; ayissi gooppe, unttunttu newantta. 10Taw de7iya ubbabay nebaa; qassi New de7iyaa ubbabaykka Tabaa. Taani unttunttu bagganna bonchchettaaddi. 11Taani hawaappe guyyiyan, alamiyan de7ikke; unttunttu alamiyan de7iino; Taani ha77i neekko bay. Geeshsha Aawoo, ha Neeni Taw immeeddawanttu Neeninne Taani ittuwaa gidiyaawaadan, unttunttu ittuwaa gidana mala, unttuntta ne sunthan naaga. 12Taani unttunttunna alamiyan de7aadde, neeni Taw immeedda ne sunthaa wolqqan unttuntta naagaaddi. Taani unttuntta naagaaddi; Xoossaa Maxaafay geeddawe polettana mala, bashshay bessiyaa uraappe attin, unttunttuppe haray ooninne baybeenna. -

13“Ha77i Taani Neekko bay; unttunttu wozanaan Ta nashechchay polettana mala, hawaa Taani alamiyan haasayay. 14Taani unttunttussi ne qaalaa immaaddi; Taani alamiyaassa gidennawaadan, unttunttukka alamiyaassa gidenna diraw, alamii unttuntta ixxeedda. 15Neeni xalahiyaappe unttuntta naagana mala woossiyaawaappe attin, alamiyaappe kessana mala woossikke. 16Taani alamiyaassa gidennawaadan, unttunttukka alamiyaassa gidikkino. 17Neeni tumatethaan unttuntta newantta ootha; ne qaalaykka tumatethaa. 18Neeni Taana alamiyaa kiitteeddawaadan, Taanikka unttuntta alamiyaa kiittaaddi; 19qassi unttunttu tumatethaan new dummatana mala, unttunttu diraw, Taani Ta huuphiya new dummayaaddi.

20“Taani unttunttu xalalaw woossikke; shin unttunttu qaalaa odina, Taana ammaneeddawanttookka woossay. 21Unttunttu ubbay ittuwa gidana mala, Taani woossay. Aawoo, Neeni Ta giddon de7iyaawaadan, qassi Taanikka Ne giddon de7iyaawaadan, unttunttu nu giddon de7iino. Qassi neeni Taana kiitteeddawaa alamii ammanana mala, unttunttu ittuwa gidino. 22Neeninne Taani ittuwa gidiyaawadan, unttunttu ittuwa gidana mala, neeni Taana bonchcheeddawaadan, Taanikka unttuntta bonchchaaddi. 23Taani unttunttu giddon de7ina, Neeni Ta giddon de7ina, qassi Neeni Taana siiqiyaawaadan, unttunttakka siiqowaanne Neeni Taana ha alamiyaa kiitteeddawaa alamii eranaadan, unttunttu ubba ittuwaa gidino.

24“Aawoo, sa7ay medhettanaappe kase Neeni Taana siiqeedda diraw, Taw immeedda Ta bonchchuwaa unttunttu be7ana mala, Neeni Taw immeeddawanttu Taani de7iya sa7an Taananna de7ana mala koyyaaddi.

25“Xillo Aawoo, alamiyaa asay Neena erenna; shin Taani neena eray. Qassi Neeni Taana kiitteeddawaa hawanttu eriino. 26Neeni Taana siiqeedda siiquu unttunttu giddon de7ana mala, qassi Taanikka unttunttu giddon de7ana mala, Taani Ne sunthaa unttuntta erissaaddi; sinthawukka erissana” yaageedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index