Search form

Yohaannisa 20

Yesuusi Hayquwaappe Denddeedda

(Mat 28:1-8; Mar 16:1-8; Luq 24:1-12)

1Woggaa gallassi guuran, biro daabidaabiyaawaan, Magdala geetettiyaa katamaappe yeedda Mayraama Yesuusi moogetteedda duufuwaakko baade shuchchay he gonggoluwaa doonaappe denddikichcheeddawaa be7aaddu. 2Simooni Phexiroosakkonne Yesuusi siiqiyaa yokko kaalliyaawaakko, iza woxxaadde baade, “Duufuwaappe Godaa afidiggeeddino; haqan A wotheeddinonttonne nuuni erokko” yaagaaddu.

3Hewaa diraw, Phexiroosinne yokko kaalliyaawe aggiide, duufuwaakko beeddino. 4Laa77uukka ittippe woxxeeddino; shin yokko kaalliyaawe Phexiroosappe aadhdhi kasetiide, he duufuwaakko gakkeedda. 5He kaalliyaawe hokkiide, mooguwaa afilaa be7eedda; shin giddo gelibeenna. 6Simooni Phexiroose A kaalli yiide, duufuwaa giddo geleedda. Yaatiide mooguwaa afilay hewan de7iyaawaa be7eedda; 7qassi Yesuusa huuphiyaan xaaxetti utteedda afilay he xaaxetteeddawaadankka dumma itti sa7an de7iyaawaa be7eedda; he afilay dumma de7eeppe attin, mooguwaa afilaanna ittippe de7enna. 8He wode, kasetiide gonggoluwaakko gakkeedda yokko kaalliyaawe geli be7iide ammaneedda. 9Yesuusi hayquwaappe denddanaw bessiyaawaa odiyaa Xoossaa maxaafaa unttunttu biro akeekibeykkino. 10Hewaappe guyyiyan, kaalliyaawanttu barenttu golle simmiide beeddino.

Yesuusi Magdala Mayraamiw Beetteedda

(Mat 28:9-10; Mar 16:9-11)

11Shin Mayraama he duufuwaa doonan eqqaade yeekkaadde hokkaade duufuwaa giddo xeellaaddu. 12Bootha mayuwaa mayyeedda laa77u kiitanchchatuu Yesuusa anhay giseedda sa7an ittu huuphissanna ittuu gedissanna utteeddawaantta be7aaddu. 13Unttunttu izo, “Mishirattee, ayissi yeekkay?” yaagiide oochcheeddino.

Iza, “Asatu ta Godaa afidiggeeddino; unttunttu haqqan wotheeddinonttonne taani erikke” yaagaaddu.

14Hewaa geeddawaappe guyyiyan, guyye simma xeellaade, Yesuusi eqqeedawaa be77aaddu. Shin I Yesuusa gideeddawaa akeekabeykku. 15Yesuusi izo, “Mishirattee, ayissi yeekkay? Oona koyyay?” yaagiide oochcheedda.

Mayraama atikkilttiyaa naagiyaawaa gaade, “Godaw, neeni akkeeddawaa gidooppe, A haqan wothaaddintto, taw odaarikki; taani A akkana” yaagaaddu.

16Yesuusi izo, “Mayraamee” yaageedda.

A aakko simmaade, Ibraayisxxe qaalaan “Rabunii” yaagaaddu; hewaa bilethay “Tamaarissiyaawoo” giyaawaa.

17Yesuusi izo, “Taani biro Ta Aawuwaakko babeenna diraw, Taana bochchoppa; shin Ta ishatuwaakko baade, ‘Taani Ta Aawuwaakkonne hinttenttu Aawuwaakko, Ta Xoossaakkonne hinttenttu Xoossaakko, pude bay geedda’ gaade unttunttussi oda” yaageedda.

18Magdala geetettiyaa katamaappe yeedda Mayraama Godaa be7eeddawaanne iziw I hewaa odeeddawaa baade kaalliyaawanttussi odaaddu.

Yesuusi Bare Kaalliyaawanttoo Beetteedda

(Mat 28:16-20; Mar 16:14-18; Luq 24:36-49)

19He Woggaa gallassi omarssi, kaalliyaawanttu Ayihudatuw yayyeedda diraw, penggiyaa gorddiidde, shiiqi utti de7ishshin, Yesuusi yiide, unttunttu gidduwan eqqiide, “Sarotethay hinttenttussi gido” yaageedda. 20Hewaa geeddawaappe guyyiyan, bare kushiyaanne bare miyyiyaa unttuntta besseedda; kaalliyaawanttu Godaa be7eedda wode loythi nashetteeddino. 21Yesuusi laa7enthuwa unttunttussi, “Sarotethay hinttenttussi gido; Ta Aabbu Taana kiitteeddawaadan, Taanikka hinttentta kiittay” yaageedda. 22Hewaa geeddawaappe guyyiyan, unttunttu bolla uffu giide shemppeedda; qassi, “Geeshsha Ayyaanaa akkite. 23Hinttenttu atto geedda asaa nagaray atto geetettanawaa; hinttenttu atto geennaawanttu nagaray atto geetettenna” yaageedda.

Yesuusanne Toomaasa

24Shin tammanne laa77u kaalliyaawanttuppe ittuu, Manttiyaa giyaa Toomaasi, Yesuusi yeedda wode unttunttunna baawa. 25Hewaa diraw, yokko kaalliyaawanttu Toomaasaw, “Nuuni Godaa be7eeddo!” yaageeddino.

Shin Toomaasi unttunttussi, “Misimaariyan I cadetteedda A kushiyan de7iya mallaa be7ennaaninne he mallaa ta biradhdhiyan bochchennan, qassi ta kushiyaa A miyyiyaan yeedda be7ennaan taani ammanikke” yaageedda.

26Saaminttaappe guyyiyan, Yesuusa kaalliyaawanttu qassikka gollen shiiqi utteeddino; Toomaasikka unttunttunna de7ee. Penggi qashetti utti de7ishshin, Yesuusi yiide, unttunttu gidduwaan eqqiide, “Sarotethay hinttenttussi gido” yaageedda. 27Hewaappe guyyiyan, Yesuusi Toomaasa, “Ne kushiyaa haa ahaade, Ta kushiyaa be7a, qassi ne kushiyaa haa ahaadde, Ta miyyiyaan yeedda be7a, neeni ammaniyaawaa gidappe attin, ammanennawaa gidoppa!” yaageedda.

28Toomaasi zaariide, “Ta Godaw, ta Xoossaw!” yaageedda.

29Yesuusi, “Neeni Taana be7eedda diraw ammanaadda; be7ennaan ammaneeddawanttu anjjetteeddawantta” yaageedda.

Ha Maxaafaa Qofaa

30Yesuusi ha maxaafan xaafettibeenna hara daro malaatatuwaa barena kaalliyaawanttu sinthan ootheedda. 31Shin Yesuusi, I Kiristtoosa, Xoossaa Na7aa gidiyaawaa hinttenttu ammanana malanne, qassi A ammaniide A sunthan de7uwaa hinttenttu demmana mala, hawe xaafetteedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index