Search form

Yohaannisa 4:1-3

Yesuusanne Sammaariyaa Mishiratto

1-3Yesuusi Yohaannisawaappe dariyaa barena kaalliyaawantta barekko shiishsheennee xammaqee giyaawaa Parisaawatuu siseeddawaa Yesuusi ereedda wode, Yihudaa aggiide, Galiilaa beedda; gidooppenne, Yesuusa kaalliyaawanttu xammaqeeddawaappe attin, Yesuusi bare huuphew oonanne xammaqibeenna. 4Galiilaa biidde, Sammaariyaanna aadhdhanawe A ashshennabaa gideedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index