Search form

Yohaannisa 7

Yesuusi Daasiyaa Baalaassi Yeerusalaame Beedda

1Hewaappe guyye, Yesuusi Galiilaan yaa haa yuuyyeedda; Ayihudatuu A wodhanaw koyyiyaa diraw, Yihudaan yuuyyana koyyibeenna. 2Ayihudatuu bonchchiya Daasiyaa Baalay gakki utteedda. - 3Hewaa diraw, Yesuusa ishatuu A, “Neena kaalliyaawanttu neeni oothiyaawaa be7ana mala, hawaappe denddaade Yihudaa gadiya ba. 4Ayissi gooppe, barew erettanaw koyyiyaa asay ooninne bare oosuwaa genthenna. Neeni hawantta oothina, nebaa alamiyaa ubbay ero!” yaageeddino. 5Ayissi gooppe, haray atto A ishatuukka A ammanibeykkino.

6Yesuusi unttuntta, “Taw injjetiyaa wodii gakkibeenna; shin hinttenttussi ay wodekka injjetee. 7Sa7ay hinttentta ixxanaw danddayenna; shin taani sa7aa kiittay iita gidiyaawaa markkattiyaa diraw, taana ixxeedda. 8Baalaa bonchchiyaasaa hinttenttu biite; taw injjetiyaa wodii gakkibeenna diraw, taani baalaa bonchchiyasaa baanawe bira” yaageedda. 9I hawaa giide, Galiilaan atteedda.

Yesuusi Daasiyaa Baalaasan Beetteedda

10Shin A ishatuu baalaa gallassaa bonchchiyasaa beeddawaappe guyyiyan, ikka asay be7ennaan geeman yaa beedda. 11Ayihudatuu baalaa gallassaa bonchchiyaasan A koyyiinonne, “I haqan de7ii?” yaagiidde, A labiino.

12Asaa gidduwan daro zuuzunthay denddeedda. Amareedda asay, “I lo77o asa” yaagee; haratuu qassi, “A, I asaa balethee” yaagiino. 13Shin Ayihudatuu yayyeedda diraw, ooninne aabaa qoncciyaan haasayenna.

14Baalaa bonchchiya gallassaa baggan, Yesuusi Geeshsha Golliyaa biide, tamaarissuwaa doommeedda. 15Ayihudatuu maalalelettiide, “Ha bitani aynne tamaarennaan hawaa keena waani ereeddee?” yaageeddino.

16Hewaa diraw, Yesuusi zaariide, “Taana tamaarissiyaawe taana kiitteedda Xoossaa matappe yiyaawaappe attin, tawaa gidenna. 17Xoossaa sheniyaa oothanaw dosiyaa ooninne ha taani tamaarissiyaawe Xoossaa matappe yintto woy qassi taani taappe haasayayitantto erana. 18Barewaa haasayiyaa uray bare huuphiyaassi bonchchuwaa koyyee; shin barena kiitteeddawe bonchchettana mala koyyiyaa uray tumanchchaa; aani worddobay baawa. 19Muse hinttenttussi higgiyaa immibeennee? Shin hintteppe ittuunne higgiyaa naagenna. Taana ayissi wodhanaw koyyiitee?” yaageedda.

20Asay zaariide, “Neenan xalahii de7ee; neena wodhanaw oonee koyyeeddawe?” yaageedda.

21Yesuusi, “Taani itti wolqqaamabaa oothina, hinttenttu ubbay maalaletteeddita. 22Hinttenttu naanaa hinttenttu dookaalana mala, Muse hinttentta azazeedda. Shin dookaalussay hinttenttu aawatuwanna yeeddawaappe attin, Musenna yibeenna; hewaassi hinttenttu Sambbataan attuma naanaa dookaaliita. - 23Muse higgii azazeedda diraw, hinttenttu Sambbataan dookaaliyaawaa gidooppe, yaatina taani itti asaw kumentha bollaa patheedda diraw, taana ayissi hanqqettiitee? 24Tumu pirddaa pirdditeppe attin, asaa deemuwaa xeelliide pirddoppite” yaageedda.

Hawe Kiristtoosee?

25Hewaa diraw, Yeerusalaame asaappe ittu ittuu, “Unttunttu wodhanaw koyyiyaa bitani hawaa gidennee? 26Be7ite, qoncciyaan I haasayee; unttunttu A aynne giikkino. Hawe Kiristtoosa gidiyaawaa nu kaappatuu tumu eriinooshsha? 27Shin nuuni A haqappe yeeddentto eroytte; Kiristtoosi yiyaa wode, I haqappe yinttonne ooninne erenna” yaageeddino.

28Hewaappe guyyiyan, Yesuusi Geeshsha Golliyan tamaarissiidde, bare qaalaa dhoqqu udiide, “Hinttenttu taana eriita; qassi taani haqappe yeeddenttokka eriita. Taani ta sheniyaan yabeykke; shin taana kiitteeddawe tumanchchaa; hinttenttu A erikkita. 29Shin taani A eray; ayissi gooppe, I taana kiittina, taani A matappe yaaddi” yaageedda.

30Hewaa diraw, unttunttu A oyqqanaw koyyeeddino; shin A wodii biro gakkibeenna diraw, ooninne A bolla kushiyaa wothibeenna. 31Shin daro asay Yesuusa ammaniide, “Kiristtoosi yiyaa wode, ha bitani ootheedda malaataappe dariyaawaa oothaneeyee?” yaageeddino.

Yesuusa Oyqqanaw Wottaaddaratuu Kiitetteeddino

32Parisaawatuu daro asay Yesuusabaa zuuzummiyaawaa siseeddino; qeesatuwaa kaappatuunne Parisaawatuu A oyqqi qashissanaw amareedda wottaddaratuwaa kiitteeddino.

33Yesuusi, “Taani hinttenanna laafaa gami77ana; hewaappe guyyiyan, taana kiitteeddawaakko baana. 34Hinttenttu taana koyyana; shin demmikkita; ayissi gooppe, taani de7iyaa sa7aa hinttenttu baanaw danddayikkita” yaageedda.

35Ayihudatuu ittu ittuwanna, “Hawe nuuni A demmennaassa haqa baana hanii? Ayihudatuu de7iya Giriike katamaa biide, Giriike asatuwaa tamaarissana hanii? 36I, ‘Hintte taana koyyana; shin demmikkita’ qassi, ‘Taani de7iyaasaa hinttenttu baanaw danddayikkita’ yaagee; hewaa giyaawe waagiyaawee?” yaageeddino.

De7uwa Immiyaa Haathaa

37He baalaa gallassaa bonchchiya gallassaappe waannatiyaa wurssetha gallassaani Yesuusi denddi eqqiide, bare qaalaa dhoqqu udiide, “Saametteedda uray ooninne taakko yiide usho. - 38Taanan ammaniyaawoo, Xoossaa Maxaafay giyawaadan, A uluwaappe de7uwaa immiyaa haathaa pulttuu gogganawaa” yaageedda. - 39I hewaa A ammaneeddawanttu akkana Geeshsha Ayyaanaabaa haasayeedda. Yesuusi biro bare bonchchuwaakko kesibeenna + diraw, he wode Geeshsha Ayyaanay unttunttoo imettibeenna.

Asaa Giddon Medhetteedda Phalqqethaa

40He asaappe dariya baggay I giyaawaa sisiide, “Tumu hawe naagettiyaa Nabiyaa” yaageeddino.

41Haranttu, “Hawe Kiristtoosa” yaageeddino.

Shin haranttu qassi, “Kiristtoosi Galiilaappee yeenna. 42Xoossaa Maxaafay, ‘Kiristtoosi Daawite zariyaappe, Daawite de7eedda Beeteliheeme katamaappe yaana’ geenneyee?” yaageeddino. - 43Yesuusa gaasuwan asay bare gidduwan shaaketteedda. 44He asaappe ittu ittu A oyqqanaw koyyeeddino; shin kushiyaaninne A bochchibeykkino.

45Geeshsha Golliyaa naagiyaawanttu qeesatuwaa kaappatuwaakkonne Parisaawatuwaakko simmi yeedda wode unttunttu naagiyaawantta, “Ayissi A ahibeykkitee?” yaagiide oochcheeddino.

46Geeshsha Golliyaa naagiyaawanttu unttunttussi, “Ha bitani haasayeeddawaadan, ubbakka ooninne haasayibeenna!” yaagiide zaareeddino.

47Parisaawatuu zaariide, “I hinttenakka balethuwaa? 48Kaappatuwaappe woy Parisaawatuwaappe A ammaneedda asay de7ii? 49Shin higgiyaa erenna ha asay sheqetteeddawaa” yaageeddino.

50Unttunttuppe ittuu kasenna Yesuusakko beedda Niqoodimoosi unttuntta, 51“Itti uray giyaabaa sisennaan woy I ayaa ootheeddentto erennaan de7iidde, kasetiide A bolla pirddiyaawe nu higgiyan de7ii?” yaageedda.

52Unttunttu zaariide A, “Neenikka qassi Galiilaa gadiya asee? Galiilaa gadiyaappe Nabii beettennawaa Xoossaa Maxaafatuwaa biddaade era” yaageeddino.

Woshummaade Oyqetteedda Mishiratto

53Asay ubbay aggiide, bare soy bare soy beedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index