Search form

Luuqaasa 1

1-4Bonchchetteedda Toofiloosa, koyro barenttu ayfiyan be7eeddawanttunne barenttu qaalaan markkatteeddawanttu nuussi odeeddino. Xaafetteedda yewuwaa ta baggan ubbaa xaphuwappe bidda xeellowaappe guyye, taarikiyaa maaraa naageedda ogiyaan new xaafanaw lo77a gideeddawe taw beetteedda.

Xammaqiyaa Yohaannisa Yeletay Koyro Odetteedda

5Yihudaa gadiyaa Kaatiyaa Heroodisa wodiyaan, + Aabiyaa qeesatethaa oosuwaa baggappe gideedda Zakkaraasa geetettiyaa itti qeesay de7ee. - Machchattakka Elssaabeexo geetettiyaa Aaroone yaraappe yeletteeddawunno. 6Laa77atuukka Godaa azazuwanne seeraa darissiide naagiyaawanttanne kadhee banttaan Xoossaa sinthan de7iyaa xillatuwaa. 7Gidoppe attin Elssaabeexa mantha gido diraw, yeluu unttunttoo baawa. Laa77atuukka laythaa sugeeddawantta.

8Itti gallassi Zakkaraasi bare bagga kaallaan Xoossaa sinthan Qeesatethan oothiyaa wode, 9bare Qeesatethaa wogaa dooyaadan Geeshsha Golliyaa geliide ixaanaa cuwissuwaa + saamay A gakkeedda. 10Ixaanay cuwiyaa wode asay ubbay karen eqqiide woossi de7ee.

11Godaa kiitanchchay ixaanaa yarshshuwaasaappe ushechchanna eqqiide aw beetteedda. 12Zakkaraasikka be7eedda wode dagammiide yashshaan mitetteedda. 13Kiitanchchaykka qassi yaageedda, “Zakkaraasaa, yayyoppa; ne woosay sisetteedda, ne machchatta Elssaabeexa attuma na7aa yelanawunnu. 14A yeletaan nashetaynne ishaluu new hananawaa; coratuukka I yeletto diraw hashshu gaanawantta; 15Ikka Godaa sinthan dara gidanawaa. Mathoyiyaa woyiniyaa ushshaa gido haraa mathoyiyaa ushshaa aynne ushenna; bare daay uluwaan de7ishshin Ayyaanaa Geeshshay aani kumanawaa. -

16“Isra7eeliyaa asatuwaappekka coratuwaa unttunttu Godaa Xoossaakko, I zaaranawaa. 17Ikka giigenna asaa Godaw giigissanaw, aawatuwaa wozanaa naanatuwaakko, azazettennawanttakka xillotethaa eraakko zaaranaw, Eelaasa+ ayyaanaaninne wolqqaan Godaappe sinthanna bee.” -

18Zakkaraasikka kiitanchchaa, “Taani cimaaddi, tamachchattakka bare laythaan sugeeddawunno, hawaa taani ayaan eranitaa?” geedda.

19Kiitanchchaykka zaariide, “Taani Xoossaa sinthan eqqiyaa Gabreela; hawaa mishiraachchuwaa new odanaw neekko kiitettaaddi; - 20Hekko he wodiyaan hanana ta qaalaa ne ammana beenna diraw, ha yewuu hanana gallassay gakkanaw neeni duude gidanaassa; haasayanawukka danddayakka” geedda.

21He wode asay, Zakkaraasi Geeshsha Golliyaappe kesennaan ayaw gami77eeddentto maalalettiidde naagiino. 22Keseedda wodiyankka haasayanaw danddaybeenna; Geeshsha Golliyan saxaa I be7eeddawaa akeekeeddino; ikka haasayanaw danddayibeennawaa xorssi bessiide, duude gidiide de7eedda.

23Zakkaraasikka bare oosuwaa wodiyaa wursso wode, bare golle simmeedda. 24Hewaappe guyyiyan A machchatta Elssaabeexa shahaaraade ichcheshu agenaa barena genthaaddu. 25Elssaabeexakka, “Ta tooshiyaa asaa giddoppe digganaw+ Goday bare maarotethaan taana xeello wode, hawaadan taw ootheedda” gaaddu.

Yesuusa Yeletay Kasetiide Odetteedda

26Usuppuntha agenaan Xoossaa kiitanchchaa Gabreel Galiilaa gadiyaan Naazireete Katamaa 27Daawita yaraappe gideedda Yooseefa geetettiyaa bitanew ooshetta qashetteedda wodorattikko Xoossaa matappe kiitetteedda; wodoratti sunthaykka Mayraamo geetettee. - 28Kiitanchchaykka Mayraamikko yiide, “Darissaade dosettawunne, sarotethay new gido; Godaykka neenanna gatho de7ee; Neenikka maccawanttu giddon anjjetteeddawunno” + yaageedda.

29Mayraamakka A haasayaappe denddowaan darissa dagammaade, “Hawe ayaa mala sarotaa gidanee” gaade yewuwaa qoppaaddu. 30Kiitanchchay izo, “Hanne Mayraamee, Xoossaa matan sabaa demmaadda yayyoppa. 31Neeni shahaaraade, attuma na7aa yelanaassa; A sunthaakka Yesuusa gaanaassa. - 32Ikka dara gidanawaa; Ubbaappe Dhoqqa Xoossaa Na7aa geetettana; Godaa Xoossay A aabbu Daawita kaawutethaa oydiyaa aw immanawaa. 33Ikka Yayiqooba gollen medhinaw kawutanawaa; A kawutethawukka wurssethay baawa” yaageedda. -

34Mayraamakka kiitanchchaa, “Taani wodoratto gido diraw, hawe wooti hananawee?” yaagaaddu.

35Kiitanchchaykka zaariide iziw, “Ayyaanaa Geeshshay ne bolla yaanawaa; Dhoqqa Xoossaa wolqqay neenan shemppanawaa. Hewaa diraw, neeppe yelettiyaawe geeshsha Xoossaa Na7aa geetettana. 36Ne dabbatta Elssaabeexa bare cimatethaa wodiyaan attuma na7aa shahaaraaddu. Mantha geetetteeddawunna Elssaabeexa shahaaroodeppe usuppuntha agenaa oyqqaaddu. 37Xoossaa xooniyaa yewuu baawa” - yaageedda.

38Mayraamakka, “Taani Godaa ayllatto; neeni goowaadan hano” gaaddu. Hewaappe guyyiyan kiitanchchay izi matappe beedda.

Mayraamakka Elssaabeexo Oochchanaw Baaddu

39Mayraamakka he agenaa giddon denddaade killi zoozetiyaa Yihudaa gaden de7iyaa itti katamaa elleella kesaaddu. 40Zakkaraasa golle gelaade Elssaabeexo sarotaaddu. 41Elssaabeexakka Mayraami sarotaa siseedda wode, izi uluwaan de7iyaa shahaaray guppeedda; Elssaabeexakka Ayyaanaa Geeshshaan kumaaddu. 42Bare kooshshaakka dhoqqu oothaade, “Neeni maccawanttu giddoppe anjjetteeddawunno. Neeppe yelettiyaawekka anjjettowaa. 43Neeni ta Godaa daaya taakko yaanaw taani oone? 44Hekko ne sarotaa kooshshay ta haythaan sisetteedda wode, ta uluwaan de7iyaa shahaaray nashechchaan guppeedda. 45Goday polettee giide iziw odeeddawaa ammaneeddawunna iza anjjetteeddawunno” yaagaaddu.

Mayraami Galataa Yethaa

(1:46-53)

46Mayraamakka,

“Ta shemppatta ta Godaa bonchchaw,

47Ta ayyaanaykka ta Xoossaa, ta dhaliyan

loytha nashettaw.

48Ikka bare ayllatti tooshiyaa

xeelleedda.

Hachcheppe dommiide yeletay ubbay

anjjetteeddawunnee giino.

49Wolqqaama gideedda I daro

yewuwaa taw ootheedda;

A sunthaykka geeshshaa.

50A maarotay yayyiyaawanttussi yeletaappe yeletay

gakkanaw de7ee.

51Bare wolqqaan mino kiitaa kiitetteedda;

barenttu wozanaa qofaan otorettiyaawantta

laaleedda.

52Mooddiyaawantta kawutethaa maataa oydiyaappe wotheedda;

ashikkatuwaakka qassi dhoqqu dhoqqu ootheedda.

53Koshatteeddawantta lo77o yewuwaan kalisseedda;

duratuwaa qassi mela yedersseedda

54Bare maarotethaa qoppiide

bare aylliyaa Israa7eeliyaa maaddeedda.

55Nu aawatoo I odeeddawaadan

Abraahaamewunne A yaraw geeddawaa

medhinaw naagana diraassa”

yaagaaddu.

56Mayraamakka heezzu agenaa keena Elssaabeexi matan gami77owaappe guyyiyan bare golle simmaaddu.

Xammaqiyaa Yohaannisa Yeletaa

57Elssaabeexiwukka yeliyaa wodii gakkina, attuma na7aa yelaaddu. 58Izi shooratuunne izi dabbo gideeddawanttu, Goday maarotethaa iziw ootheeddawaa sisiide izinna ittippe nashetteeddino.

59Hosppuntha gallassaan na7aa qaxxaranaw yeeddino; A, aawuwaa sunthaan Zakkaraasa giide sunthanaw koyyeeddino. - 60A daaya qassi, “Hanenna, Yohaannisa geetettanaw koshshee” yaagaaddu.

61Unttunttukka izo, “Ne dabbatuwaappe hachche gakkanaw ittuukka ha sunthaan xeesettibeenna” yaageeddino.

62A aabba, oona giyaa sunthan xeegettanaw koyyintto xorssi oochcheeddino.

63A aabbukka xaafiyaabaa oochchi akkiide, “Na7aa sunthay Yohaannisa” giide xaafina, ubbatuukka yewuwaan maalaletteeddino. 64Hewankka Zakkaraasa doonay dooyetteedda, A inxxarssaykka bilettina haasayaa doommeedda, Xoossaakka galateedda.

65A shooratuukka de7iyaasaa ubbaan yashshaan kumeeddino. Ha yewuukka zoozetiyaa Yihudaa gadiyaa ubbaan darii haasayetteedda. 66Hawaakka siseeddawanttu ubbatuu, “Ha na7ay ayaa gidaneeshsha?” yaagiide yewuwaa barenttu wozanaan oyqqeeddino; Xoossaykka aananna de7iyaawaa ereeddino.

Zakkaraasa Galataanne Timbbitiyaa Oduwaa

67Yohaannisa aabbu Zakkaraasi Ayyaanaa Geeshshaan kumiide timbbitiyaa yaagi odeedda:

68“Israa7eeliyaa Goday Xoossay anjjetto;

yiide bare asaa xomooseeddanne wozeedda.

69Bare aylliyaa Daawite golliyan;

wolqqaama ashshiyaawaa nuussi giigisseedda.

70Hawekka beni Godaa geeshsha nabatuwaa

doonan odettowaadan,

71I nuuna, nu morkketuwaappenne

nuunanna eqettiyaawanttu kushiyaappe ashshanaassa.

72Hawaakka I ootheeddawe, nu aawatoo

maarotethaa bessanaassanne,

bare geeshsha caaquwaa wozanaa aathanaassa.

73Nu aawuwaa Abraahaamossi

caaqqeedda caaquwaa qoppanaw,

74nu morkketuwaa kushiyaappe kesiide

yashshay banttaan aw oothanaadan

maataa nuussi immeedda.

75Hawenneekka, nuuna nu wodiyaa ubbaan

geeshshatethaaninne xillotethaan

bare sinthaan essana diraassa.

76Zaariidekka, neenoo, ta na7aw,

Dhoqqa Xoossaa nabiyaa

geetettanaassa;

ogiyaa giigissanaw Godaappe sinthanna

baanaassa.

77Asaa nagaraa maariyaa atotethaa eraa

unttunttoo immanaassa.

78Hewekka killippe yeedda poo7uu,

nuuna xomooseeddawe nu Xoossaa maarotethaanne

qaretaa gaasuwana.

79A poo7uukka dhumaaninne hayquwaa kuwaan

utteeddawanttoo poo7issee;

nu gediyaakka sarotethaa ogiyaan suurissee.”

80Na7aykka dicciide, ayyaanaan minneedda; Israa7eeliyaa asaw beetteedda gallassay gakkanaw mela biittaan de7eedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index