Search form

Luuqaasa 11

Yesuusi Woosaabaa Tamaarisseedda

(Mat 6:9-13; 7:7-11)

1Itti gallassi Yesuusi ittisaan woosaa woossi de7ee. Woosaa wurssowaappe guyye A kaalliyaawanttuppe ittuu, “Godaw! Yohaannisi barena kaalliyaawantta woosaa tamaarissowaadan, nuunakka neeni waagi woossanentto tamaarissa” yaageedda.

2Ikka unttuntta, “Xoossaa woossiidde yaagi woossite:

‘Saluwan de7iyaa nu aabboo,

ne sunthay anjjetto;

ne kawutethay yo;

ne shenii saluwan hanowaadan sa7ankka hano;

3“ ‘Gallassaan gallassaan koshshiyaa qumaa

nuussi hachche imma;

4“ ‘Nuuni nuuna naaqqeeddawanttuwaa

ubbaa atto goowaadan,

neenikka nunaaquwaa atto yaaga;

nuuna iitaappe naagappe attin,

paaciyaan gelssoppa’

yaagite” yaageedda.

5Qaykka Yesuusi barena kaalliyaawantta, “Hinttenttuppe ittoo siiqo laggi de7intto giddo bilahiyan aakko yiide, ‘Ta siiqo laggew, taw heezzu soolluwaa tal77a; 6Ayissi gooppe, itti ta laggethay yiina A miziyaawaa dhayaaddi’ yaagi woosseedda goytte. 7Bare gollen de7iyaa A siiqo laggi soyippe haasayiidde, ‘Taana metoothoppa; penggi qashetteedda; tanaanaykka taananna giseeddino; hewaa diraw taani denddaade new aynne immanaw danddaykke’ gaanawee? 8Taani hinttenttoo odiyaawe ayee gooppe, I aw siiqo laggiyaa gido diraw, immennenttonneekka un77etho diraw I koyyiyaawaa ubbaa immee. 9Hawaa diraw, ‘Woossite, hinttenttookka imettanawaa; koyyite, demmanita; kariyaa yiide xeesite, hinttenttoo dooyettanawaa’ yaagay. 10Gaasuukka, woossiyaa ubbay akkanawaa; koyyiyaa uraykka demmanawaa; kariyaa yiide xeesiyaa uraw, kari dooyettanawaa.

11“Hinttenttu giddoppe bare na7aw, moliyaa woossina shooshshaa, qumaa imma giina shuchchaa immiya aawuu de7ii? 12Woy quuqulliyaa woossina sogguwaa immiyee? 13Hinttenttu iita gidi de7iidde hinttenttu naanaw lo77obaa immiyaawaa erooppe, yaatina saluwan de7iyaa hinttenttu aawuu barena woossiyaawanttoo Ayyaanaa Geeshshaa wooti darissiide immanddeeshsha?” yaageedda.

Yesuusanne Bi7eel-Zebuula

(Mat 12:22-30; Mar 3:20-27)

14Itti gallassi Yesuusi itti bitaniyaappe duudissiyaa ayyaanaa kessowaappe guyye duude bitani haasayaa doommina, asay maalaletteedda. 15Shin unttunttuppe ittu ittu, “Gaalenatuwaa kaappuwaa Bi7eel-Zebuuli aw wolqqaa immina gaaleenatuwaa kessee” yaageeddino.-

16Ittu ittu qassi Yesuusa paaccanaw saluwaappe malaataa bessanaadan aappe koyyeeddino.- 17Shin Yesuusikka unttunttu qofaa eriide unttuntta hawaa yaageedda: “Bare giddon shaakettiyaa kawutethay ubbay dhayanawaa; shaakettiyaa golliikka kunddee. 18Yaatina Seexaanaa kawutethay bare giddon shaakettooppe A kawutethay wooti eqqanawee? Hinttenttu taana, ‘Xalahiyaa kaappuwaa Bi7eel-Zebuuli new wolqqaa immina kessaa’ yaagi haasayiita. 19Simmi taani bi7eel-zebuula wolqqaan gaaleenatuwaa kessiyaawaa gidooppe hinttenttu naanay O wolqqaan kessanawanttee? Hawaa gidiyaa diraw, unttunttu hinttenttu bollan pirddiyaawantta gidanawantta. 20Shin taani gaaleenatuwaa kessiyaawe Xoossaa wolqqaana gidooppe, simmi Xoossaa kawutethay hinttenttukko yeeddawaa erite.

21“Wolqqaama asay bessiyaawaadan minniide bare golliyaa naagooppe, A shaluu loythi naagettanawaa. 22Yewuwaan qassi aappe minuwaa dariyaawe yiide A qohooppenne xoonooppe I ammanetteedda tooraanne gonddalliyaa aappe wothi akkiide, aw de7iyaa miishshaa gishetti akkee.

23“Ta bagga gidennawe taananna eqettee; taananna shiishshi beennawekka laalee.-

Tuna Ayyaanay Kase Yeggi Beedda Asaakko Simmiide Yiyaa Gaasuwaa

(Mat 12:43-45)

24“Tuna ayyaanay asaappe keseedda wode, barew shemppiyaasaa koyyiidde, haathay banttasaanna aadhdhi bee. Shemppiyaasaa demmennaan attooppe, ‘Taani kase yegga keseedda ta golliyaa simmana’ yaagee; 25simmiyaa wodekka golli pitettiide giigowaa demmee. 26Hewaappe kaalla, biide haraa aappe iita laappu tuna ayyaanatuwaa akki yaa geliide, hewaan de7iino; he bitaniyaa de7uu koyrowaappe kaallawe iitowaa gidee” yaageedda.

27Yesuusi hawaa haasay de7ishshin, itti mishiratta cora asaa giddoppe bare kooshshaa dhoqqu oothaade, “Neena yeleeddawunnanne dhantheedda ne daaya anjjetteeddawunno” yaagaaddu. 28Yesuusi qassi, “Anjjetteeddawanttu Xoossaa qaalaa sisiide azazettiyaawantta” yaagi zaareedda.

Xoossaappe Oosetto Malaataa

(Mat 12:38-42; Mar 8:12)

29Cora asay shiiqo wode Yesuusi, “Ha yeletay iita; ooratha malaataa koyyee; shin nabiyaa Yoonaasa malaataappe haray imettenna.- 30Gaasuukka Yoonaasi Nennewe katamaa asaw malaata gidowaadan, Taani, Asaa Na7aykka, ha yeletaw malaata gidana.- 31Away mokkiyaasaa xeelliyaa wode, ushechcha dugebagganna de7iyaa gadiyaa kaatatta Solomonew de7iyaa aadho eratethaa sisanaw biittaa gaxaappe yeedda diraw, pirddaa wode ha yeletaan denddaade pirddanawunnu; be7ite, Solomoneppekka aadhdhiyaawe hawaan de7ee.- 32Nennewe asay pirddaa wode hinttenttu bolla denddiide pirddanawantta; ayaw gooppe, unttunttu Yoonaasi odowaa sisiide barenttu nagaraa paaxi simmeedda diraassa; be7ite, Yoonaasappe aadhdhiyaawe hawaan de7ee. -

Bollaa Poo7issiyaa Xomppiyaa

(Mat 5:15; 6:22-23)

33“Soy geliyaa asaw poo7anaadan, Xomppiyaa xomppiide dhoqqasaan wothanaappe attin, geemasaan woy poo7uwaa kammiyaa yewuwaappe garssanna wothiyaawe ooninne baawa. - 34Ne asatethaw ne ayfii xomppiyaa mala; ne ayfi paxa gidooppe ne kumentha asatethaykka poo7uwaa demmee; shin ne ayfii harggooppe ne kumentha asatethaykka dhumaa. 35Akeeka; hewaa gidiyaa diraw, ne garssan de7iyaa poo7uu dhumennaadan naagetta. 36Simmi ne asatethay ubbay poo7uwan kumeeddawaa gidooppenne, dhumeedda asatethay neenan baynnawaa gidooppe, ne asatethay ubbay, xomppii bare poo7uwaa ne bollan poo7issiyaawadan, ne bollan wagagga poo7uwaa gidanawaa” yaageedda.

Yesuusi Parisaawatuwaanne Muse Higgiyaa Tamaarissiyaawantta Kunaaneedda

(Mat 23:1-36; Mar 12:38-40; Luq 20:45-47)

37Yesuusi haasayaa wurssowaappe kaalla, itti Parisaawe bitani bare gollen qumaa maanaadan ataalleedda; Yesuusikka ittippe geliide gayitaan utteedda. + 38Parisaawiikka Yesuusa qumaa maanaappe kasiyan kushiyaa meecetti beennawaa be7iide maalalettina, 39Godaykka, “Hinttenttoo Parisaawatoo, xuu7aanne shaataa bolla bagga geeshshiita; shin hinttenttu garssay uuziyaaninne iitatethaan kumeedda. 40Hinttenttoo eeyatoo! Bolla bagga medhdheeddawe garssaa medhdhibeennee? 41Shin hinttenttu xuu7aaninne shaataa garssan de7iyaawaa hiyyeesatoo immite; hewode ubbabaykka hinttew geeshsha gidanawaa.

42Shin hinttenttoo Parisaawatoo, hinttew aayyee! Ayaw gooppe, anuugaappenne xalotiyaappe, aguppiyaa do7uwaappe, tammu kushiyaappe itti kushiyaa Xoossaw immiita; shin tumu pirddaanne Xoossaa siiqiyaawaa hinttenttu aggiita. Yewuwaan qassi hewaa aggennaan hawaa oothanaw bessee. -

43Hinttenttoo Parisaawatoo, hinttew aayyee! Ayaw gooppe, Ayihuda asaa woosa gollen bonchcho utuwaa, geyaa giddonikka bonchcho sarotaa koyyiita.

44Asay erennaan bollanna hamettiyaa beettenna duufuwaa malatiyaa diraw hinttew aayyee!” yaageedda.

45Muse higgiyaa tamaarissiyaawanttuppe ittuu, “Tamaarissiyaawoo, neeni hawaa yaaga haasayo diraw nuuna boraadda” yaagi zaareedda.

46Yesuusi, “Hintteno higgiyaa eriyaawantto, henttew aayyee! Ayaw gooppe, asay tookkiide danddayenna deexo tookuwaa haraa toossiita; shin hinttenttu hintte huuphew biradhdhiyankka bochchikkita.

47Hinttenttu aawotuu wodheedda nabatuwaa duufuwaa loythiyaa diraw hinttew aayyee! 48Simmi hinttenttu aawotuu nabatuwaa wodhina, hinttenttu unttunttu duufuwaa bollan golliyaa keexxiyaa diraw, ‘Nabatuwaa oosuu lo77a’ yaagiide, unttunttuwaa markkattiita. 49Hawaa diraw, Xoossaa aadho eratethay, ‘Taani nabatuwaanne Yesuusi kiittowantta unttunttukko kiittana; unttunttukka hewanttuppe ittuwaa ittuwaa wodhanawantta; ittuwaa ittuwaa metoothanawantta’ yaageedda. 50Hawaa gidiyaa diraw, ha alami medhettoodeppe doommiide gukkeedda nabatuwaa suuthaw ha yeletay ooshettee. 51Aabeelappe doommiide yarshshuwaasaappenne geeshsha golliyaappe gidduwan gukkeedda Zakkaraasa + suuthaa gakkanaw koyettee. E! Taani gay; ha yeletay hawoo ooshettiyaawaa.

52“Hinttenttoo Muse higgiyaa eriyaawanttoo, hinttew aayyee! Ayaw gooppe eraa penggiyaa dooyyiyaa qulppiyaa akkeeddita. Hinttenttu hintte huuphewukka gelibeykkita; qassi gelanaw koyyiyaawanttakka diggeeddita” yaageedda.

53Yesuusi hewaappe kesowaappe guyyiyaan, higgiyaa tamaarissiyaawanttunne Parisaawatuu A ooshaan urggunthussaanne eqettussaa doommeeddino. 54A doonaappe lo77ennabay kesooppe ooyqqanaw geeddiino; shin demmibeykkino.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index