Search form

Luuqaasa 2

Yesuusa Yeletaabaa

(Mat 1:18-25)

1He wode + Roomaa kawutethaa garssan de7iyaa asay ubbay sunthaa xaafettanaadaninne paydettanaadan Awugisxxoose Qeesareppe + azazuu keseedda. 2Hewenneekka, Qereneyoose+ Sooriyaa gadiyaa mooddiyaa wode haneedda koyro asaa payduwaa.

3Hawaa diraw itti itti asay xaafettanaw bare katamaa bare katamaa beedda. 4Yooseefokka Daawita golliyaappenne yaraappe gidiyaa diraw Galiilaa Awuraajjaan de7iyaa Naazireete katamaappe denddiide Daawita katamaa gideeddawunnikko Yihudaan de7iyaa Beeteliheeme geetettiyaa katamaa keseedda. 5He wode yeliyaa wodii mateedda aw ooshetta utteedda Mayraamakka aananna ittippe baaddu. 6Unttunttu hewaan de7ishshin iziw yeliyaa wodii gakkii aggeedda. 7Izakka bayra Na7aa + gideedda attuma Na7aa yelaaddu; imathay shemppiyaasaa demma beenna diraw, na7aa mayuwan xaaxaade gaphatiyaan + qeraaddu.

Wudiyaa Heemmiyaawanttanne Kiitanchchatuwaa

8He gadiyaan qamma barenttu wudiyaa heemmiidde dembban aqiyaawanttu de7iino. 9Xoossaa kiitanchchay qoppennaan yiide unttunttu miyyiyaan eqqeedda; Godaa bonchchuu unttunttu yuushshuwaan poo7eedda wode, wolqqaama yashshay unttuntta oyqqeedda. 10Kiitanchchay unttuntta, “Yayyoppite, asaw ubbaw haniyaa daro nashechchiyaa mishiraachchuwaa taani hinttenttoo ahaaddi. 11Hachche Daawita katamaan ashshiyaawe yeletteedda. Ikka Godaa Kiristtoosa. 12Hawe hinttenttoo malla gido: Gacino na7ay mayuwan xaaxettiide gaphatiyaa giddon giseeddawaa demmanita” yaageedda.

13Qoppennaan cora Xoossaa kiitanchchatuu koyro kiitanchchaanna ittippe qoncceeddino.

14Xoossaakka galatiide, hawadan geeddino:

“Bonchchuu Xoossaw

bolla saluwan gido.

sa7an I dosiyaa asaw

sarotethay gido”

yaageeddino.

15Kiitanchchatuu unttunttuppe shaakettiide saluwaa kesowaappe guyye, wudiyaa heemmiyaawanttu, “Goday nuussi qonccisseeddawaa, hawaa haneedda yewuwaa be7anaw Beeteliheeme boytte” geetetteeddino.

16Unttunttukka elleelliide beeddino. Mayraamonne Yooseefa demmiide, gacino na7aykka gaphatiyaan giseeddawaa be7eeddino. 17Hewaappe guyyiyan guutha na7aa diraw odetteeddawaa qonccissiide odeeddino. 18Hawaa siseedda ubbay unttunttu odeedda yewuwaan maalaletteeddino. 19Mayraama qay hawaa ubbaa bare wozanaan oyqqaade qoppaadde gami77aaddu. 20Wudiyaa heemmiyaawanttukka ubba yewuu unttunttoo odetteeddawaadan hanina demmo diraw, siseeddawoonne be7eeddawoo ubbaw Xoossaa bonchchiiddinne galatiidde simmeeddino.

21Na7aw hosppun gallassa gidina qaxxarettiyaa wodii gakko wode, I aatti uluwaan attanaappe kase, kiitanchchay kesso sunthaan, Yesuusa geetetteedda. -

Yesuusi Geeshsha Golliyan Xoossaw Sheedhetteedda

22Muse wogaa maaraadan geeyyiyaa wodii + poletteedda wode Yooseefonne Mayraama gacino na7aa Xoossaw sheedhdhanaw Yeerusalaame akki beeddino. 23Hewenneekka Godaa wogaan, “Attuma na7aa gideedda bayra na7ay + ubbay Xoossaw dummateeddawaa gidanawaa” geetetti xaafetteeddawaadaninne, - 24qassikka Godaa wogaan, “Laa77u dogommatuwaa woy laa77u haraphphe maratuwaa” geetettowaadan, Godaw yarshshuwaa yarshshanaw afeeddino.

25He wode xillonne gencca gideedda Simoona geetettiyaa itti bitani Yeerusalaamen de7ee. Ikka, Israa7eeliyaa asaw atotethaa hidootaa naagiyaawaanne Ayyaanaa Geeshshay A bollaan shemppeedda asa. 26Godan oketteedda Kiristtoosa be7ennaan hayqqennawaa Ayyaanaa Geeshshaan aw qonccisseedda.

27Ikka he wode Ayyaanaa Geeshshay kaalethina, Geeshsha Golliyaa geleedda. Na7aa yelawanttu eriya wogaa maaraadan, koshshiyaawaa aw polanaw guutha na7aa Yesuusa oyqqiide gelo wode, 28Simoone mokki akki na7aa idimmiide Xoossaa galatiidde hawaa yaageedda:

29“Godaw, Neeni qaalaa gelo maaraadan

ha77i taana ne aylliyaa saruwan neekko afa.

30-31Gaasuukka, ta ayfatuu

asaa ubbaa sinthan Neeni giigisseedda,

ashshiyaa hidootaa be7eeddino.

32Hewekka Israa7eeliyaa gidenna asaw

qonccethaa immiya poo7uwaa.

Qassi Ne asaw Israa7eelew bonchchuwaa.”

33Yooseefonne A daaya A diraw haasayetteedda yewuwaassi maalaletteeddino. 34Simoonikka anjjiide Mayraamo, “Hawe Na7ay Israa7eeliyan coratuwassi dendduwassinne kunddethaw gaaso gidanaw, qassikka iitaa haasayiyaawanttussi malla gidanaw dooretteedda. 35Coratookka wozanaa qofay qonccowaa gidanaw, ne shemppuukka mashshaan qanxxowaadan seelettanawaa” yaageedda.

36Qassikka Aaseera yaraappe gideedda Paanu7eela naatta Haanno geetettiyaa nabatta de7aw; Izakka loytha cimaaddu. Bare wodorotethaan geleedda asinaanna laappu laythaa de7eeddawunno. 37Izi laythaykka hosppun tammanne oydduwaa gidana gakkanaw gallassaanne qammaa geeshsha golliyaappe shaakettennaan xoomaaninne woosaan kiitettaadde am77e + gidaade gami77aaddu.

38He wodekka shiiqaade Xoossaa galataaddu; Qassikka Yeerusalaame asay wozettanaw naagiyaawanttoo ubbatoo gacino Na7aa Yesuusabaa odaaddu.

Yooseefonne Mayraama Naazireete Simmeeddino

39Yooseefonne Mayraama Godaa higgiyan azazetteeddawaa ubbaa polowaappe guyye Galiilaa Awuraajjaan de7iyaa barenttu katamaa Naazireete simmeeddino. - 40Guutha na7aykka dicciiddenne minniidde beedda; aadho eraanikka kumeedda; Xoossaa aadho keekatethay Aabollaan shemppeedda.

Guutha Na7aa Yesuusi Geeshsha Golliyan

41Yooseefonne Mayraama laythaan laythaan Paasigaa Baalaa bonchchanaw Yeerusalaame katamaa biino. - 42Na7awukka tammanne laa77u laythaa gido wode dooyaadan baalaw hini Yeerusalaame keseeddino. 43Baalaa polowaappe kaalla barenttu golle unttunttu simmoode guutha na7aa Yesuusi Yooseefonne Mayraama erennaan Yeerusalaamen atti aggeedda. 44Unttunttunna ittippe de7iyaawaa malatina itti gallassaa ogiyaa hametteeddino. Guyyeppe qassikka barenttu dabbatuwaannanne barenttu siiqettiyaawanttu matan koshshaa dommeeddino.

45Dhayo wode koyyiidde hini Yeerusalaame simmeeddino. 46Heezzu gallassaappe guyye, tamaarissiyaawanttu giddon Yesuusi uttiide unttunttu giyaawaa sisiiddenne unttuntta oochchiidde Geeshsha Golliyaa garssan de7iyaawaa be7eeddino. 47Sisiyaawanttu ubbatuukka, A akeekaaninne A zaaruwan maalaletteeddino.

48Yooseefonne A daaya A be7o wode maalaletteeddino. A daayakka, “Ta Na7aw, ayaw nuuna hawadan oothay? Ne aabbunne taanne Neena koyyiidde, daro metooteeddo” yaagaaddu.

49Yesuusikka unttunttoo, “Ayaw taana koyyiitee? Ta aabbu gollen+ de7anaw taw koshshiyaawaa eribeykkitee?” yaagi zaareedda. 50Hewaa yaagi odoppe attin, unttunttoo I odeedda yewuu ayaa gintto gelibeenna.

51Hewaappe simmiide, unttunttunna ittippe hini Naazireete beedda; hewankka unttunttoo azazettee. A daayakka hewaa ubbaa bare wozanaan wothaaddu. 52Yesuusikka eraaninne geesan, sabaanikka Xoossaanne asaa sinthan dicceedda. -

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index