Search form

Luuqaasa 4:17-19

17-19Nabiyaa Isiyaasan xaafettiide xaaxetteedda maxaafaa aw immeeddino. He maxaafaa billiide:

“Taani hiyyesatuwassi mishiraachchuwaa odanaw

oketteedda diraw Godaa Ayyaanay Ta bollan de7ee.

Qashetteeddawanttussi bilethaa,

qooqatuwassi xeellana mala odanaw,

qaykka naaqetteeddawantta naaquwaappe

kessana mala dosetteedda Godaa laythaa

odana mala, Taana kiitteedda”

geetetti xaafetteeddasaa demmeedda.

20Maxaafaakka xaaxiide Ayihudatuwaa woosa golliyan oothiyaawoo immiide utteedda. Ayihudatuwaa woosa golliyan de7iyaa asay ubbay A caddi xeelleedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index