Search form

Luuqaasa 4:9-11

9-11Daabiloosikka Yesuusa Yeerusalaame afiide Geeshsha Golliyaa huuphiyaa kessiide,

“ ‘Xoossay neena naagana mala

kiitanchchatuwaa kiittanawaa,

unttunttukka ne gedi shuchchaan dhubettenna mala

barenttu kushiyaan neena denthanawantta’

yaagettiide Geeshsha Maxaafaan xaafetteedda;

ane Neeni Xoossaa Na7aa gidooppe

hawaappe duge neena ola”

yaageedda.

12Yesuusikka zaariide, “ ‘Ne Godaa Xoossaa paaccoppa’ geetetteedda” yaageedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index