Search form

Marqqoossa 12:10-11

10-11‘Gimbbiyaawanttu kadhi ixxeedda shuchchay

godaa xaphuwaa minissiyaa,

ubbaappe aadhdhiyaa shuchcha gideedda.

Hawe Goday ootheeddawaa;

qassi nuunakka maalalissiyaawaa’

yaagiyaawaa Xoossaa maxaafaappe nabbabibeykkitee?”

yaageedda.

12Qeesatuwaa kaappatuu, higgiyaa tamaarissiyaawanttunne cimatuu Yesuusi he leemisuwaa barenttun leemiseeddawaa ereedda diraw, A oyqqanaw koyyeeddino; shin asaw yayyiide, bashi beeddino.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index