Search form

Marqqoossa 14:27

Phexiroosi Kaddanawaa Yesuusi Kasetiide Odeedda

(Mat 26:31-35; Luq 22:31-34; Yoh 13:36-38)

27Yesuusi barena kaalliyaawanttoo,

“Hinttenttu ubbay taana yeggiide woxxanita; ayissi gooppe,

Xoossaa Maxaafay, ‘Xoossay dorssaa heemmiyaawaa wodhana;

hewaappe guyyiyan dorssay ubbay laalettana gee’

yaageedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index