Search form

Marqqoossa 14:43

Yesuusi Bare Morkketuwaa Kushiyan Oyqetteedda

(Mat 26:47-56; Luq 22:47-53; Yoh 18:3-12)

43Yesuusi hewaa biro haasayishshin, tammanne laa77u A kaalliyaawanttuppe ittuu, Yihudaa Asqqorootu, ellekka gakki wodhdheedda; qassi qeesatuwaa kaappatuu higgiyaa tamaarissiyaawanttunne cimatuu kiittina, mashshaanne xam77aa oyqqeedda cora asay aananna ittippe yeedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index