Search form

Marqqoossa 16:8

8Macca asatuu yashshaan kokkoriidde, Yesuusi moogetteedda gonggoluwaappe kesiide baqati aggeeddino; qassi unttunttu yayyeedda diraw, asaw hewaa oossinne aynne odibeykkino.

Macca asatuu biide, barenttoo odetteeddabaa ubbaa Phexiroosawunne aananna de7iyaawanttoo qanthaan odeeddino; hewaappe guyyiyan, Yesuusi bare huuphew barena kaalliyaawanttu bolla, medhinaw ashshiyaa laamettenna geeshsha mishiraachchuwaa qaalaa, away mokkiyaasaappe wulliyaasaa gakkanaw kiitteedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index