Search form

Marqqoossa 4

Zerethaa Zeriyaawaa Leemisuwaa

(Mat 13:1-9; Luq 8:4-8)

1Yesuusi shirettikka Galiilaa Abbaa mataan tamaarissuwaa doommeedda; cora asay bare miyyiyaan yuuyyi aadhdhiide shiiqi uttina, abbaan de7iyaa wonggiriyaa giddo geliide, aani utteeddino; qassi he asay ubbay abbaa miyyiyaan de7ee. - 2I unttuntta darobaa leemisuwan tamaarissiidde,

3“Sisite; itti bitani zerethaa zeranaw keseedda. 4I zerishshin, itti itti zerethay ogiyaa doonan wodhdheedda; hewaa kafuu yiide meedda. 5Itti itti zerethay ancco biittaa bolla wodhdheedda; daro biittay baynna diraw, he zerethay ellekka mokkeedda. 6Away keseedda wode shulleedda; adussa xaphuwaa yeddibeenna diraw, melii aggeedda. 7Itti itti zerethay agunthaa giddon wodhdheedda; hewaan mokkeeddawaa agunthay dicciide cuullina, ayfennaan atteedda. 8Itti itti zerethay tu7e biittaan zerettiide mokkeedda; dicciide ittu hattamuwaa, ittu usuppun tammuwaa ayfina, ittu xeetuwaa ayfeedda.” 9Qaykka Yesuusi, “Sisanaw haythay de7iyaa uray siso” yaageedda.

Yesuusi Leemisuwan Odeedda Gaasuwaa

(Mat 13:10-17; Luq 8:9-10)

10Tammanne laa77u Yesuusa kaalliyaawanttunne I odeeddawaa siseedda hara asatuu I barekka de7ishshin aakko shiiqiide, he leemisuwaa bilethaa A oochcheeddino. 11-12Yesuusi unttunttussi, “Hinttenttoo Xoossaa kawutethaa xuuraa yewuwaa eray imetteedda; shin haratuu kawutethaappe karenna de7iyaawanttu, xeelaa xeelliidde be7enna mala, qassi sissaa sisiiddikka akeekenna mala, unttunttu shirettiide Xoossaakko simmina, I unttunttu nagaraa atto geenna mala, unttunttoo ubbabay leemisuwan odettee” yaageedda. -

Zeriyaawaa Leemisuwaa Bilethaa

(Mat 13:18-23; Luq 8:11-15)

13Yesuusi unttuntta, “Ha leemisuwaa erikkitee? Yaatina, leemisuwaa ubbaa wooti eranitee? 14Zeriyaawe Xoossaa qaalaa zeree. 15Qaalay zerettiyaa ogiyaa doonan de7iyaawanttu hawantta; unttunttu qaalaa sisiyaa wode, Seexaanay ellekka yiide, unttunttu wozanaan zeretteedda qaalaa afidiggeedda. 16Hawaadankka qassi anccotiyaa biittaan zeretteeddawanttu hawantta; unttunttu qaalaa sisiide, ellekka nashechchaan akkiino. 17Unttunttu ha77iw de7iinoppe attin, unttunttoo mino xaphuu baawa; guyyeppe qaalaa gaasuwan waayyii woy yederssuu yiyaa wode, unttunttu ellekka dhubetti aggiino. 18Qassi agunthaa giddon zeretteeddawanttu hawantta; unttunttu qaalaa sisiyaawantta. 19Shin ha sa7aa de7oo hirggiyaawe duretethaa dosiyaawenne harabaa amottiyaawe unttunttu wozanaan geliide, qaalaa cuullina ayfennaan atti aggeedda. 20Shin tu7e biittaan zeretteeddawanttu qaalaa sisiide akkiyawantta; ittu hattamuwaa, ittu usuppun tammuwaa ayfina, ittu xeetuwaa ayfeedda” yaageedda.

Xomppiyaa Leemisuwaa

(Luq 8:16-18)

21Yesuusi gujjiide, “Xomppiyaa ahiide, gillaappe woy arssaappe garssanna wothiyaa asay de7ii? Dhoqqasaan wothennee? 22Ayissi gooppe, qoseeddabay ubbay qoncciyaa kesanawaa; qassi geeman wotheeddabay ubbay beettennaan attenna. 23Sisanaw haythay de7iyaa uray de7ooppe siso” yaageedda.

24Qassikka unttuntta, “Hinttenttu sisiyaawaa akeekiide sisite; Xoossay hintte makkeedda qun77aan hinttenttoo makkanawaa. I hinttenttoo darissiide immana; 25de7iyaa uraw gujji immana; baynnawaappe haray atto, aw de7iyaa he guuthattokka akkidiggana” yaageedda.

Dicciyaa Zerethaa Leemisuwaa

26Yesuusi qassikka, “Xoossaa kawutethay gaden kathaa zeriyaa asaa mala. 27He bitani qamma gemi77ishee; guura denddee; I bare huuphew waanintto erennaan, he zerethay mokkeenne diccee. 28Biittay kathaa barekka mokkeenne ayfee; koyro carshshay caaree; guyyeppe ayfanaw kuukummee; qassi wurssethaan kumentha ayfiyaa ayfee. 29Shin kathay gakkiyaa wode, kathaa shiishshiyaa wodii gakkeedda diraw, bitani ellekka baacaan cakuwaa gelii aggeedda” yaageedda. -

Sannaaficiyaa Zerethaa Leemisuwaa

(Mat 13:31-34; Luq 13:18-19)

30Yesuusi, “Nuuni Xoossaa kawutethaa ayaa malatee gaanee? Woy ayaanna leemisanee? 31Xoossaa kawutethay sannaaficiyaa ayfatto malatee. He ayfatta zeriyaa wode, sa7aan de7iyaa mithaa ayfiiyaa ubbaappekka guuxxaw; 32henno zerina mokkaade hara atakilttiyaa ubbaappe daraw; daro daashshaa daashaw. Kafuu izi qankkaa kuwaan golliya keexxana danddayee” yaageedda.

33Yesuusi hawaa mala daro leemisuwan asay sisanaw danddayiyaawaa keenaa, bare qaalaa odeedda. 34Asaw leemisuu baynnaan odenna; shin Yesuusi barena kaalliyaawanttu xalalaanna de7iyaa wode, unttunttoo ubbabaa billiide odee.

Yesuusi Beetaa Co77u Ootheedda

(Mat 8:23-27; Luq 8:22-25)

35He gallassi sa7ay omarssina, Yesuusi barena kaalliyaawantta “Abbaappe hefintha pinnoytte” yaageedda. 36A kaalliyaawanttu asaa aggiide, Yesuusi kase geli utteedda wonggiriyaan geliide, Yesuusa barenttunna afeeddino; hara wonggiratuukka hewaan de7iino. 37Wolqqaama gotuu denddina, beetay wongiriyaa shocina, haathay kumana gakkanaw wongiriyaa giddo geleedda. 38He wode Yesuusi wonggiriyaan guyye bagganna borkkothaa borkkotiide gemi77isheedda. Yesuusa kaalliyaawanttu A denthiide, “Tamaarissiyaawoo, nuuni dhayiyaa wode co77u gaade xeellay?” yaageeddino.

39I beegottiide gotuwaa, “Co77u ga” giide, abbaakka, “Woppu ga” geedda; gotuukka co77u giina, ubbabaykka woppu geedda. 40Yesuusi barena kaalliyaawantta “Ayissi hawaadan yayyiitee? Hinttenttu waani ammanikkitee?” yaageedda.

41Unttunttu daro yayyiide barenttu giddon, “Hawe laa haray atto, gotuunne abbay azazettiyaawe oone?” yaageeddino.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index