Search form

Marqqoossa 4:11-12

11-12Yesuusi unttunttussi, “Hinttenttoo Xoossaa kawutethaa xuuraa yewuwaa eray imetteedda; shin haratuu kawutethaappe karenna de7iyaawanttu, xeelaa xeelliidde be7enna mala, qassi sissaa sisiiddikka akeekenna mala, unttunttu shirettiide Xoossaakko simmina, I unttunttu nagaraa atto geenna mala, unttunttoo ubbabay leemisuwan odettee” yaageedda.

Zeriyaawaa Leemisuwaa Bilethaa

(Mat 13:18-23; Luq 8:11-15)

13Yesuusi unttuntta, “Ha leemisuwaa erikkitee? Yaatina, leemisuwaa ubbaa wooti eranitee?

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index