Search form

Marqqoossa 7:6-7

6-7Yesuusi unttuntta hawaadan yaageedda; “Isiyaasi timbbitiyaa odeedda wode, hinttenttubaa, lo77a malatiyaa iitatubaa xaafeeddawaadankka,

‘Xoossay, “Hawe asay taana

bare bolla doonan bonchchee.

Shin unttunttu wozanay taappe haakuwaan de7ee;

asay taw mela goyinnee.

Ayissi gooppe, asay ootheedda azazuwaa

Xoossaa higgiyaa malatissiide tamaarssee” geedda’

yaagiide timbbitiyaa tumuwaa odeedda.

8“Xoossaa azazuwaa hintte aggiide, asaa wogaa minissiide naagiita” yaageedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index