Search form

Maatoossa 11

Xammaqiyaa Yohaannisappe Yesuusakko Kiitetteedda Asatuwaa

(Luq 7:18-35)

1Yesuusi bare tammanne laa77u kaalliyawantta azaziyaawaa poleedda wode, hewaappe denddiide, katamatuwaan tamaarissanawunne odanaw beedda.

2Xammaqiyaa Yohaannisi qasho gollen de7iidde, Yesuusi ootheeddawaa sisiide, barena kaalliyawantta aakko kiittiide, 3“Yaanawe neeneeyee? Woy haraa naaganee?” yaagi oochchanaadan udeedda.

4Yesuusi zaariide, unttunttoo hawadaan yaageedda; “Biide hinttenttu be7iyaawaanne sisiyaawaa Yohaannisaw odite; 5qooqatuu xeelliino; wobbatuu hamettiino; oolluu oyqqeeddawanttu paxiide geeyyiino; + tullatuu sisiino; hayqqeeddawanttu denddiino; hiyyeesatuu wonggalaa mishiraachchuwaa sisiino. - 6Tabaa sidhenna uray anjjetteeddaawaa” yaageedda.

7Yohaannisa kaalliyaawanttu simmi beedda wode, Yesuusi Yohaannisabaa shiiqeedda asaassi hawaadan yaagi haasayeedda; “Ayaa be7anaw asay de7enna mela biittaa keseedditee? Carkkuu qaathiyaa maqqaa be7anaw keseedditee? 8Yaatina, ayaa be7anaw keseedditee? Lo77iyaa mayuwaa mayyeedda bitaniyaa be7anaw keseedditee? Lo77iyaa mayuwaa mayyeeddawanttu kaatatuwaa gollen de7iino. 9Yaatina, ayaa be7anaw keseedditee? Nabiyaa be7anaw keseedditee? E, Taani hinttew oday; nabiyaappekka aadhdhiyaawaa be7eeddita. 10Ayissi gooppe, Xoossaa Maxaafan,

‘Xoossay, “Be7a, taani kiittiyaawaa

neeppe sinthaw yeddana.

I new ogiyaa giigissanawaa” yaageedda

geetettiide Yohaannisabay xaafetteedda. - 11Taani hinttenttoo tumuwaa oday; aatti uluwaappe yeletteedda asaa ubbaan Xammaqiyaa Yohaannisappe aadhdhiyaawe ooninne denddibeenna; shin saluwaa kawutethaan ubbaappe laafiyaawe aappe aadhdhana. 12Xammaqiyaa Yohaannisa wodiyaappe doommiide, hachche gakkanaw, saluwaa kawutethatta daro naaqettaw; minni baaxetiyaawanttu izo demmiino. 13Ayissi gooppe, nabatuu ubbatuunne Muse higgii Yohaannisa wodii gakkanaw, timbbitiyaa haasayeeddino; 14simmi hinttenttu unttunttu haasayowaa ammananawaa gidooppe, yaanawaa geetetteedda Eelaas ha Yohaannisa. - 15Sisiyaa haythay de7iyaawe siso!

16“Shin taani ha wodiyaa asaa ayaanna leemisoo? Unttunttu qocaan uttiyaa naanaa malatiino; unttunttu barenttu laggethatuwaa xeesiide, 17‘Nuuni hinttenttoo hixixiyaa punneeddo; shin duribeykkita; yeekuwaa yethaakka kesseeddo; shin yeekkibeykkita’ yaagiino. 18Ayissi gooppe, Yohaannisi xoomiiddinne woyiniyaa eessaa ushennaan yiina unttunttu, ‘A bolla iita ayyanay de7ee’ yaageeddino. 19Taani, Asaa Na7ay, maaddenne ushaadde yiina, unttunttu taana, ‘Ha nafisaamaanne woyiniyaa eessaa ushiyaawaa be7ite; qaraxaa qanxxiyaawanttunnanne nagaranchchatuwanna siiqettee’ yaagiino; shin Xoossaa aadhdheedda eratethay bare oosuwaan tuma gidiide beettee” yaageedda.

Ammanennaan Ixxeedda Diraw Toshetteedda Katamatuwaa

(Luq 10:13-15)

20Hewaappe guyyiyan, Yesuusi bare malaataappe dariya baggaa ootheedda katamatuwaan de7iya asay barenttu nagaraappe simmibeenna diraw, unttuntta hawadaan yaagiide, toshiyaa doommeedda; 21“Koraaziine katamaw, new aayyero; Beetesayda katamaw, newukka aayyero; ayissi gooppe, hinttenttu bolla Xoossay ootheedda malaatay Xiiroosa katamaaninne Sidoonaa katamaan oosettowaa gidintto, unttunttu maaqiyaa mayyiide, bidinthaa okettiide, beni barenttu nagaraappe simmanawanttashshin. - 22Taani hinttew oday; pirddaa gallassi Xoossay hintteppe Xiiroosa katamawunne Sidoonaa katamaw pirddaa kawushissana. 23Qassi Qifirinaahooma katamaw, neeni saluwaa pude dhoqqu gaanaw koyyaaddii? Neeni Si7ooliyaa duge yegettana; ayissi gooppe, ne bolla Xoossay ootheedda malaatay Sodoomaa katamaan oosettowaa gidintto, Sodoomaa katamay hachche gakkanaassikka de7anawaashshin. - 24Taani hinttew oday; pirddaa gallassi Xoossay neeppe Sodoomaw pirddaa kawushissana” yaageedda.

Yesuusan Shemppuwaa Demmiyaawaa

(Luq 10:21-22)

25Yesuusi he wode zaariide, hawadaan yaageedda; “Ta Aabboo, saluwaa sa7aa Godaw, neeni hawaa aadhdheedda eranchchatuwaappenne akeekanchchatuwaappe genthaade, erenna naanatuwassi qonccisseedda diraw, neena galatay; 26E ta Aabboo, ayissi gooppe, hawe ne sheniyaadan oosetteedda.

27“Ta Aabbu taw ubbabaa immeedda; Aawuwaappe haray Na7aa erenna; Na7aappenne Na7ay Aawuuwaa qonccissanaw koyyiyaa asaappe attin, haray Aawuwaa erenna.

28“Daaburanchchatoo, deexuwaa tookkowanttoo ubbatoo, taakko haa yiite; taani hinttentta shemppissana. 29Taani garanne ta wozanaan ashikke gido diraw, ta morgge mithaan waaxettite; taappe tamaarite; hinttenttu sheemppuwassikka hintte shemppuwaa demmana. - 30Ayissi gooppe, ta morgge mithay giigaa; qassi taani hinttentta toosseeddawekka kawushsha” yaageedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index