Search form

Maatoossa 3:1-2

Xammaqiyaa Yohaannisi Qaalaa Odeedda

(Mar 1:1-8; Luq 3:1-18; Yoh 1:19-28)

1-2He wode Xammaqiyaa Yohaannisi asaa, “Saluwaa kawutethay matatteedda diraw, hintte nagaraappe simmite” yaagiidde, Yihudaa mela biittaan odiidde yeedda. 3Ayissi gooppe, nabiyaa Iisiyaase, Yohaannisabaa odiidde,

“Ittuu mela biittaan bare qaalaa dhoqqu udiide,

‘Godaa ogiyaa giigissite.

I hemettana loossuwaakka

aw sitti udite’ geedda”

yaageedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index