Search form

Maatoossa 4

Yesuusi Paacetteedda

(Mar 1:12-13; Luq 4:1-13)

1Hewaappe guyyiyan, xalahiyaan paacettana mala, Geeshsha Ayyaanay asay de7enna sa7aa Yesuusa afeedda. 2Yesuusi oytamu gallassaanne oytamu qammaa xoomowaappe guyyiyan koshatteedda. 3Xalahii yiide A, “Neeni Xoossaa Na7aa gidooppe, ane ha shuchchatuwaa ukithaa gidana mala ga” yaageedda.

4Shin Yesuusi zaariide, “Xoossaa maxaafaan, ‘Asay Xoossay haasayiyaa qaalaa ubbaan de7anaappe attin, ukithaa xalalaan de7enna’ yaagetti xaafetteedda” yaageedda. -

5Hewaappe guyyiyan, xalahii Yesuusa geeshsha katamaa afi Geeshsha Golliyaa xeeraan essiide, 6“Neeni Xoossaa Na7aa gidooppe, ane duge kundda. Ayissi gooppe, Xoossaa maxaafaan,

‘Xoossay bare kiitanchchatuwaa

new azazanawaa’

qassi ‘Unttunttu ne gedi shuchchaan dhubettenna mala,

barenttu kushiyan neena denthanawantta’

yaagetti xaafetteedda” yaageedda. -

7Yesuusi zaariide A, “Qassikka Xoossaa maxaafaan, ‘Godaa ne Xoossaa paaccoppa’ yaagetti xaafetteedda” yaageedda. -

8Qassi xalahii Yesuusa itti daro wolqqaama deriyaa xeeraa kessiide, ha alamiyaan de7iyaa kawutethaa ubbaanne unttunttu bonchchuwaa 9bessiide A, “Neeni taw gulbbataade goyinnooppe, taani hawaa ubbaa new immana” yaageedda.

10He wode Yesuusi zaariide A, “Laa ha Seexaanaw haakka; ayissi gooppe, Xoossaa maxaafaan, ‘Godaw, ne Xoossaw goyinna; A xalalaa gosheta’ geetetti xaafetteedda” yaageedda. -

11Hewaappe guyyiyan, xalahii Yesuusa aggina, kiitanchchatuu yiide, aw ootheeddino.

Yesuusi Bare Tamaarissiyaa Oosuwaa Galiilaan Doommeedda

(Mar 1:14-15; Luq 4:14-15)

12Yohaannisi qashetteeddawaa Yesuusi siseedda wode, Galiilaa geetettiyaa gadiyaa beedda. 13Naazireeteppe kesiide, Qifirinaahooma katamaa biide, yaani de7eedda; Qifirinaahoomi Zaabiloonaninne Nifttaaleeme gadiyan de7iyaa Galiilaa abbaa mataan de7ee. 14Hawe haneeddawe nabiyaa Iisiyaasi,

15“Zaabiloone gadiyaninne Nifttaaleeme gadiyan,

abbaa ogiyaan Yorddaanoosa Shaafaappe hefintha baggan,

Ayihuda gidenna asay de7iyaa Galiilaan,

16dhumaani de7iyaa asay

wolqqaama poo7uwaa be7eedda.

Qassi hayquwaa kuway de7iyaa gadiyan

utteeddawanttoo poo7uu keseedda”

yaageeddawe polettana malaassa. -

17He wodiyaappe doommiide Yesuusi,

“Hintte nagaraa paaxite; ayissi gooppe,

saluwaa kawutethay matatteedda diraassa”

giide qaalaa oduwaa doommeedda.

Yesuusi Barena Kaalliyaa Oyddatuwaa Xeegeedda

(Mar 1:16-20; Luq 5:1-11)

18Yesuusi Galiilaa Abbaa mataanna aadhdhiidde, laa77u ishatuu Phexiroosa geetettiyaa Simooninne A ishaa Inddiraasi, moliyaa oyqqiyaawantta gido diraw, dabbaa + abbaan yeggiyaawantta be7eedda. 19Unttuntta, “Taana kaallite; taani hinttena moliyaa oyqqiyaawaadan asaa taakko ahiyaa ogiyaa tamaarissana” yaageedda. 20Unttunttu ellekka barenttu dabbaa aggiide, Yesuusa kaalleeddino.

21Yesuusi hewaappe sinthakko biidde, hara laa77u ishatuwaa, Zabiddiyoosa naanaa Yayiqoobanne A ishaa Yohaannisa be7eedda; unttunttu barenttu aawuwaa Zabiddiyoosanna haathaa bollan biyaa wonggiriyaa giddon barenttu dabbaa giigissiyaawantta be7iide, xeeseedda. 22Unttunttu ellekka haathaan biyaa wonggiriyaanne barenttu aawuwaa aggiide, Yesuusa kaalleeddino.

Yesuusi Cora Asaa Tamaarisseeddanne Patheedda

(Luq 6:17-19)

23Yesuusi Ayihuda woosa golletuwan tamaarissiidde, kawutethaa mishiraachchuwaa qaalaa odiiddinne qassi harggiyaa ubbaappenne sakuwaa ubbaappe asaa pathiidde, Galiilaa gadiyaa ubbaan yuuyyeedda. 24A waarii Sooriyaa gadiyaa ubbaa gakkeedda; dumma dumma harggiyaan oyqettiide harggeedda asaa ubbaa, xalahatuwaan oyqetteeddawantta, yiicuwaa sakuu de7iyaawantta, qassi gunddeedddawantta asay Yesuusakko aheedda; I unttuntta patheedda. 25Cora asay Galiilaappe, tammu katamatuwappe, Yeerusalaameppe, Yihudaappenne Yorddaanoosappe hefinthan de7iyaa gadiyaappe Yesuusa kaalleeddino.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index