Search form

Maatoossa 8

Yesuusi Oolluu Oyqqeedda Bitaniyaa Patheedda

(Mar 1:40-45; Luq 5:12-16)

1Yesuusi deriyaappe wodhdheedda wode, cora asay A kaalleedda. 2He wode oolluu + oyqqeedda itti bitani Yesuusakko yi A sinthaan gulbbatiide, “Godaw, ne shene gidooppe, taana pathaade geeshshanaw danddayaa” yaageedda.

3Yesuusi bare kushiyaa yeddi A bochchiide, “Taani koyyay; paxaade geeyya!” yaageedda. Ellekka oolluu bitaniyaa yeddi aggeedda. 4Yesuusi A, “Simmi hawaa oossinne odoppa; shin qeesaakko baade ne paxaade geeyyeeddawaa A bessa; ne paxaade geeyyeeddawaa asaa erissanaw Muse azazeedda yarshshuwaa Xoossaw yarshsha” yaageedda. -

Yesuusi Xeetuwaa Kaappuwaa Qoomaa Patheedda

(Luq 7:1-10)

5-6Yesuusi Qifirinaahooma katamaa geleedda wode, itti Roomaa gade Xeetuwaa Kaappuu aakko yiide, “Ta Godaw, ta qoomaa bollay gunddina, daro sakettiidde, soyin giseedda; hayyagodo taw pathaarikki” yaagi woosseedda.

7Yesuusi, “Taani baade A pathana” yaageedda.

8Shin xeetuwaa kaappuu zaariide, “Ta Godaw, neena ta soy gelissanaw taw bessenna; shin neeni qaalaa xalalaa haasaya; ta qoomay paxanawaa. 9Ayissi gooppe, taani taappe bollanna de7iyaawanttoo eeno giyaa asa; qassi taappe garssaanna wottaaddaratuu de7iino. Taani ittuwaa, ‘Ba!’ gooppe bee; qassi yokkuwaa, ‘Haaya!’ gooppe yee; ta qoomaa, ‘Hawaa ootha!’ gooppe oothee” yaageedda.

10Yesuusi hewaa siseedda wode maalalettiide, barena kaalliyaa asaa, “Taani hinttew tumuwaa oday; taani hawaa mala ammanuwaa haray atto, Isra7eeliya gadiyankka be7abeykke. 11Cora asay awayfi doliyaa baggappenne wulliyaa baggappe yiide, Abraahaamonna, Yisaaqannanne Yayiqoobanna saluwaa kawutethaa gayitaan ittippe uttanawantta yaagay. 12Shin kawutethaan de7anaw bessiyaa asay wolqqaama dhumaa garssa kare olettana; hewaan unttunttu yeekkananne barenttu achchaa dhaqanawantta” yaageedda.

13Hewaappe kaalla Yesuusi xeetuwaa kaappuwaa, “Ne soy ba; neeni ammaneeddawaadan new hano” yaageedda; xeetuwaa kaappuwaa qoomay he saatiyankka paxi aggeedda.

Yesuusi Cora Asatuwa Unttunttu Harggiyaappe Patheedda

(Mar 1:29-34; Luq 4:38-41)

14Yesuusi Phexiroosa soy biide, A bollotatta qoxuwaa harggaade giseeddawunno be7eedda. 15Izi kushiyaa Yesuusi bochchina, qoxuu izo bashi aggeedda; izakka denddaade aw miyaabaa giigissaaddu.

16-17Sa7ay omarsseedda wode, asay iita ayyaanatu oyqqeedda cora asaa Yesuusakko aheedda; nabiyaa Iisiyaasi, “I nu daaburaa barew akkeedda; qassi nu harggiyaakka tookkeedda” yaageeddawe polettana mala, Yesuusi iita ayyaanatuwaa bare qaalaan kessiide, harggeedda asaa ubbaakka patheedda. -

Yesuusa Kaalliyaawantta Gakkiyaa Metuwaa

(Luq 9:57-62)

18Yesuusi cora asay bare yuushshuwaan de7iyaawantta be7iide, abbaappe hefintha pinnana mala, barena kaalliyaawantta azazeedda. 19Hewaappe guyyiyaan Muse higgiyaa tamaarissiyaa ittuu aakko yiide, “Tamaarissiyaawoo, neeni biyaasaa ubbaa taani neena kaallana” yaageedda.

20Yesuusi A, “Worakanatuwassi ollay de7ee; kafatuwaassikka keethay de7ee; shin Taw, Asaa Na7aw, shemppa akkiyaasaykka baawa” yaageedda.

fig 2 fig*

21Qassi kaalliyaawanttuppe ittuu Yesuusa, “Godaw, taani sinthata baade ta aabba mooganaw ba yaagaarikkii” yaageedda.

22Shin Yesuusi A, “Neeni taana kaalla; hayqqeeddawanttu barenttu anhaa moogino” yaageedda.

Yesuusi Gotuwanne Beetaa Co77u Ootheedda

(Mar 4:35-41; Luq 8:22-25)

23Yesuusi wonggiriyaan geloode, A kaalliyaawanttu aananna beeddino. 24Beetay wonggiriyaa mittana gakkanaw, abbaan wolqqaama hobbii denddeedda; shin Yesuusi gemi77isheedda. 25A kaalliyaawanttu aakko biide, gemi77ishuwaappe dentheeddino; hewaappe simmiide A, “Godaw, nuuni dhayeetto; nuuna ashshaarikkii” yaageeddino.

26Yesuusi unttuntta, “Ha ammanuu pacceeddawanttoo, ayissi yayyiitee?” yaageedda. Hewaappe guyyiyan denddiide, gotuwanne beetaa aggite giina, gotuunne beetay co77u geedda.

27Asay maalalettiide, “Hawe laa haray atto, gotuunne beetay azazettiyaawe ayba asee?” yaageeddino.

Yesuusi Iita Ayyanay Oyqqeedda Laa77u Asatuwaa Patheedda

(Mar 5:1-20; Luq 8:26-39)

28Yesuusi Galiilaa abbaappe hefinthan de7iyaa Gerggesenoona geetettiyaa gadiyaa pinneedda; iita ayyaanatuu oyqqeedda laa77u asatuu he gadiyaan de7iyaawanttu duufuwaappe kesiide, aananna gaketteeddino. Unttunttu daro iita gidiyaa diraw, ooninne he ogiyaanna aadhdhanaw danddayibeenna. 29Unttunttu barenttu qaalaa dhoqqu oothiide, “Xoossaa Na7aw, nuunanna new ayi allaalli de7ii? Wodii gakkennaan nuuna muranaw yaaddii?” yaageeddino.

30Unttunttuppe laafaa haakkiyaasan gudunthaa wudii heemettee. 31Iita ayyanatuu Yesuusa, “Neeni nuuna kessiyawaa gidooppe, hini gudunthaa wudiyaa giddo yeddaarkkii” yaagiide woosseeddino.

32Yesuusi unttuntta, “Biite!” giina unttunttu bitanatuwaappe kesi biide, gudunthatuwan geleeddino. Gudunthaa wudii ubbay kakaa lanqqiyanna kajjottiidde, abbaan geliide, mitetti aggeeddino.

33Gudunthaa wudiyaa heemmiyaawanttu baqatiide katamaa bi aggeeddino; beeddasaan iita ayyanatuu oyqqeedda asatuu haneeddabaa ubbaa odeeddino. 34Hewaa siseedda katamaan de7iyaa asay ubbay Yesuusanna gakettanaw keseeddino; A be7eedda wode, barenttu gadiyaappe baana mala woosseeddino.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index