Search form

Roome 1

1Bare mishiraachchuwaa qaalaa odanaw Xoossay dooriide xeeseedda Kiristtoosa Yesuusa qoomay, Yesuusi Kiristtoosi kiitteedda Phawuloosi, taani ha dabidaabbiyaa xaafay.

2Xoossay daro wodeppe kase bare nabatuwaa bagganna mishiraachchuwaa qaalaa immana yaageeddawe Xoossaa Geeshsha Maxaafatuwan xaafetteedda; 3he mishiraachchuwaa qaalay asa gidiide Daawite zariyaappe yeletteedda Xoossaa Na7aa, nu Godaa Yesuusi Kiristtoosabaa. 4Qassi I bare Geeshsha Ayyaanaan + hayquwaappe denddeeddawaan, Xoossaa Na7aa gidiyaawaa wolqqaama wolqqaan besseedda. 5Ayihuda gidenna asay ubbay ammananaadaaninne azazettanaadan, nuuni unttuntta kaalethana mala, Xoossay Kiristtoosa sunthaa diraw, Kiristtoosa bagganna aadho keekatethaanne Yesuusi kiitteeddawantta gidiyaa maataa nuussi immeedda. 6Yesuusi Kiristtoosawaa gidanaadan, Xoossay xeeseedda hinttenttukka hewanttu giddon de7iita.

7Xoossay siiqiyaawanttoonne geeshshabaa oothanaw xeeseedda Roome gadiyan de7iyaa ubbatoo Xoossaa nu Aawuwaappenne Godaa Yesuusi Kiristtoosappe aadho keekatethaynne sarotethay hinttenttoo gido.

Galataa Woosaa

8Kasetaade taani hinttenttu ammanuu sa7aa ubbaan sisetteedda diraw, Yesuusi Kiristtoosa bagganna hinttenttoo taani Xoossaa galatay. 9-10Ayissi gooppe, taani ubba wode ta woosaan hinttentta hassayissiyaawoo, Xoossay, taani A Na7aa mishiraachchuwaa qaalaa odiyaawaan ta ayyaanan aw oothiyaawe markka. Xoossay, bare sheniyaan, taani ha77i hinttenttukko baanaw ta ogiyaa miikkoyanaadaan, ubba wode woossay. 11Ayissi gooppe, taani hinttentta minissanaw, hinttenttunna ittippe Ayyaanaa imotaa shaakkana mala, hinttentta be7anaw laamotay. 12Taani giyaawe, hinttenttukka takka itti wode minettana. Hinttenttu ta ammanuwan, qassi taanikka hintte ammanuwan minettana.

13Taanaadan ammaniyaawanttoo, taani ubba wode hinttenttukko baanaw qoppaaddi. Shin taana diggiyaabay de7iyaawaa hintte eranaw bessee; taani haray atto Ayihuda gidenna hara asaappekka ayfiyaa demmeeddawaadan, hinttenttuppekka ayfiyaa demmanaw koyyay. 14Taani asaa ubbaw, Giriike asawunne tamaaribeenna asaw qassi aadho eranchchatoonne eeyatoo qanxxana acuu de7ee.

15Hewaa diraw, taw danddayetteedda keenaan Roomen de7iyaa hinttenttussikka mishiraachchuwaa qaalaa odanaw amottay.

Mishiraachchuwaa Qaalay Xoossaa Wolqqaa

16Mishiraachchuwaa qaalay taana yeellayenna; I ammaniyaa ubbaa, kasetiide Ayihuda asaa qassi Ayihuda gidenna asaa ashshanaw Xoossaappe yiyaa wolqqaa. 17Ayissi gooppe, Xoossaa Maxaafay, “Xilluu Xoossaan ammanettiide de7ana” yaagiyaawaadan, Xoossay asaa koyroppe wurssethaa gakkanaw, ammanuwan xillissiyaawaa mishiraachchuwaa qaalay qonccissee. -

Asaa Iita Oosuwaa

18Tumatethay erettanawaa barenttu iita hanotaan diggiyaa nagaraa oosuwaa ubbaa bollaninne asaa iita oosuwaa ubbaa bollan, Xoossaa hanqquu saluwaappe wodhdhiide qonccana. 19Unttunttu Xoossaabaa erana danddayiyaawe unttunttoo qonccee; ayissi gooppe, Xoossay unttunttoo qonccisseedda. 20Beettenna A hanotay, hewekka A medhinaa wolqqaynne A Xoossatethay ittippe Xoossay ha alamiyaa medhdheeddawaappe doommiide, unttunttoo qoncciide beetteedda; unttunttu hewaa Xoossay medhdheeddabaappe be7anaw danddayiyaa diraw, unttunttoo gaasoyiyaabay baawa.

21Ayissi gooppe, unttunttu Xoossaa erooppekka, aw bessiyaa bonchchuwaa immibeykkino; qassi A galatikkino. Shin unttunttu allaalle kessennabaa qooppiino; qassi unttunttu akeekenna wozanay dhumeedda. 22Unttunttu barentta aadhdheedda eranchcha giino; shin unttunttu eeya. 23Unttunttu hayqqenna Xoossaassi goyinniyaawaa ixxiide, hayqqiyaa asaa medhetaa, kafatuwaa medhetaa, do7atuwaa medhetaanne tiraan gooshettiyaawanttu medhetaa medhetteeddawanttussi goyinneeddino. -

24Hewaa diraw, unttunttu ittu ittuwaanna pokkobaa oothana mala, Xoossay unttunttu wozanay amottiyaa tunabaa oothanaadan unttuntta aggeedda. 25Ayissi gooppe, unttunttu Xoossaa tumatethaa wordduwan laammeeddino; qassi medhdheedda Xoossaa aggiide, I medheeddabaw goyinneeddinonne ootheeddino. Xoossay medhinaw galatetteeddawaa. Amen77i.

26Hewaa diraw, Xoossay unttunttu pokkobaa amottana mala, unttuntta aggeedda; haray atto unttunttu maccawanttu barenttoo bessiyaawaa aggiide, bessennawaa haneeddino. 27Hawaadankka, attuma asay qassi barenttoo bessiyaawaadan maccawanttunna gakettiyaawaa aggiide, ittu ittuwaanna gakettanaw koyyeeddino; attuma asay ittu ittuwaanna pokkobaa oothiide, barenttu ootheedda balaan barenttoo bessiyaa pirddaa akkeeddino.

28Unttunttu Xoossaa eranaw dosennaan ixxeeddawaa keenaa Xoossay unttunttu bessennawaa oothana mala, unttunttoo pathenna qofaa immeedda. 29Unttunttun tunatethay, iitatethay, yoratethaynne iita hanotay kumeedda; qassi unttunttun qanaatii, shemppuwaa wodhiyaa qofay, palumay, cimmussaynne iita qofay kumeedda; qassi unttunttu soqiyaawantta, 30zigiriyaawantta, Xoossaa ixxiyaawantta, boriyaawantta, otorettiyaawantta, ceeqettiyaawantta, iitabaa oothanaw koyyiyaawanttanne barenttu aawoonne aattiw azazettennawantta, 31qofay baynnawantta, ammanuu baynnawantta, haranttoo qarettennawanttanne maarennawantta. 32Unttunttu hawanttu malaa oothiyaawanttussi hayquu bessee giyaa Xoossaa higgiyaa eriidde, hawantta oothiino; hewaa xalalaa gidennaan, hawantta oothiyaawanttakka oothite giide minissiino.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index