Search form

Roome 10

Israa7eeliyaa Asay Xoossaa Ogiyaa Kaallibeenna

1Taanaadan ammaniyaawanttoo, taani Israa7eeliyaa asaw ta kumentha wozanaappe amottiyaawenne Xoossaa woossiyaawe unttunttu attanaassa; 2ayissi gooppe, unttunttu Xoossaw oothanaw loythi koyyiyaawaa taani markkattay; shin unttunttu Xoossaw oothanaw loythi koyyiyaa koshshay tumu eratethaappe gidenna. 3Ayissi gooppe, Xoossay asaa xillissiyaa ogiyaa unttunttu erennaan, barenttu huuphe xillotethaa essanaw koyyeeddino; qassi barenttu huuphew Xoossay asaa xillissiyaa ogew eeno gibeykkino. 4Ayissi gooppe, ammaneedda ubbay xillanaadan, Kiristtoosi higgiyaa qofaa poleedda.

Atotethay Ubbaassa

5Asay higgew azazettiide xilliyaabaw Muse, “Higgii azaziyaawaa oothiyaa ooninne he higgiyan paxa de7ana” yaagi xaafeedda; - 6shin ammanuwan xilliyaabaw geetetteeddawe hawaa; “Ne wozanaan, ‘Ooni saluwaa pude baanee?’ goppa. Hewe Kiristtoosa duge wothanaassa; - 7woy ‘Duge sa7aa garssa wodhdhanawe oonee?’ gooppa. Hewe Kiristtoosa hayquwaappe denthanaassa. 8Shin I giyaawe hawaa; ‘Xoossaa qaalay ne mataana; ne doonaaninne ne wozanaan de7ee’ geetetteedda” yaagee. Hewekka nuuni hinttenttoo odiyaa ammanuwaa qaalaa.

9Neeni, “Yesuusi Godaa” gaade ne doonaan markkattooppe, qassi Xoossay hayquwaappe A dentheeddawaa ne wozanaan ammanooppe, neeni attana. 10Ayissi gooppe, asay bare wozanaan ammaniide xillee; bare doonankka markkattiide attee. 11Xoossaa Maxaafay, “Aani ammaniyaa ooninne yeellatenna” yaagee. - 12Ayihuda asaanne Ayihuda gidenna asaa giddon dummatethay baawa. Itti Xoossay ubbaa Godaa; I barena xeesiyaa ubbatoo daro keeka. 13Ayissi gooppe, Xoossaa Maxaafay, “Godaa sunthaa xeesiyaa ooninne attana” yaagee. -

14Yaatina, unttunttu A ammanibeennawantta gidooppe, wooti A xeesanaw danddayiinoo? Qassi qaalaa sisibeennawanttu waani ammananaw danddayiinoo? Qaalaa odiyaawe dhayooppe, unttunttu waani sisanaw danddayiinoo? 15Qassi qaalaa odiyaawanttu kiitettennan aggooppe, oosuu wooti odettanaw danddayii? Ayissi gooppe, Xoossaa Maxaafay, “Nashechchiyaa mishiraachchuwaa odiyaawanttu yuussay wooti lo77ii!” yaagee. -

16Shin unttunttu ubbay wonggalaw azazettibeykkino; ayissi gooppe Isiyaasi, “Ta Godaw, nuuni markkatteeddawaa ooni ammaneeddee?” yaageedda. - 17Simmi asay qaalaa sisiide ammanee; qassi itti uray Kiristtoosa qaalaa, odina sisee.

18Shin unttunttu qaalaa sisibeennawe tumee gaade taani oochchay. Tuma unttunttu siseeddino; Xoossaa Maxaafay,

“Unttunttu haasayaa kooshshay

sa7aa ubbaan laaletteedda;

unttunttu qaalaykka sa7aa gaxaa gakkeedda”

yaageedda. - 19Shin Israa7eeliyaa asatuu eribeykkinoyee gaade taani oochchay. Muse kase,

“Taani hinttentta asa gidenna asatuwan seelissana;

qassi eeya asatuwan taani hinttentta hanqqethissana”

yaageedda. - 20Qassi Isiyaasi daro xaliide,

“Taana koyyibeennawanttoo beettaaddi;

taana oochchibeennawanttookka qonccaaddi”

yaagee. - 21Shin Israa7eelatuwabaa I haasayiidde,

“Gallassaa ubbaa azazettennawanttoonne

tawaa ixxiyaawanttoo ta kushiyaa miccaaddi”

yaagee. -

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index