Search form

Roome 12

Xoossaw Oothanaadan Nuuni Waaniide De7anaw Bessii?

1Simmi taanaadan ammaniyaawanttoo, hintte hintte oonatethaa Xoossaa nashechchiyaa de7onne geeshsha yarshshuwaa udiide, Xoossaw shiishshanaadan, taani hinttentta Xoossaa maarotethaan woossay; Xoossaw hintte goyinnanaw bessiyaa tumu ogii hewaa. 2Xoossay hintte qofaa ubbanna dummayiide, hinttentta laammoppe attin, ha alamiyaa asaa malatoppite. He wode hintte, Xoossaa shenii, lo77obay, A nashechchiyaabaynne qassi polo gideeddabay ayentto eranita.

3Xoossay taw immeedda aadho keekatethaan taani hinttenttoo oday. Hinttenttu qoppanaw bessiyaawaappe aathiide, otoruwan qoppoppite; hewaa aggiide, wozanaama asaadan qoppite; Xoossay hinttenttoo huuphiyan huuphiyan immeedda ammanuwaa keenan hintte bolla pirddite. 4Nu itti bollaa giddon, cora bollaa qommotuu de7iino; he qommotuwaa ubbawukka dumma dumma oosuu de7ee. 5Hawaadan, nuuni cora asaa gidooppekka, Kiristtoosa bagganna itti asa. Qassi nuuni itti asatethaa qommotuwaadan, ittu ittuwaanna oyqetti utteeddo. 6Xoossay nuussi immeedda aadho keekatethaan dumma dumma imotay de7ee. Nu imotay nabetethaa gidooppe, nuussi de7iyaa ammanuwaa keenaa odanaw bessee. 7Haratuwaa maddussaa gidooppe, he oosuwan minnanaw bessee; tamaarissussaa gidooppe, he tamaarissuwan minnanaw bessee. 8Hara asatuwaa minissussaa gidooppe, he oosuwan minnanaw bessee. Bare huuphew de7iyaabaappe haratuwassi immiyaa ooninne wozanaappe immo. Maatay de7iyaa uray minissi oothanaw bessee; haratuwassi keekiyaa uray nashechchaan keekanaw bessee.

9Hinttenttu siiquu asaa bessanaw siiqettiyaawaa gidanaw bessenna. Iitabaa ixxite; lo77obaa minissiide oyqqite. 10Ittu ittuwaanna ishatuwaadan siiqettite; ittu ittuwaa bonchchiyaawan nashettite. 11Minniide oothite; azalloppite; hintte kumentha wozanaappe Godaw oothite. + 12Xoossay hinttenttoo immana geeddawaan nashettite; waayyiyan genccite. Ubba wode Xoossaa woossite; 13Xoossaa asatuwaa koshshiyaaban maaddite; imathaa mokkite.

14Hinttentta yederssiyaawantta anjjite; unttuntta anjjiteppe attin, sheqqoppite. 15Nashettiyaawanttunna nashettite; yeekkiyaawanttunnakka yeekkite. 16Asaa ubbaw itti mala qofaa qoppite; oothiyaabaan ubbaan hinttentta toochchiide de7iteppe + attin, otorettoppite; hinttentta hintterekka aadho eranchcha giide qoppoppite. -

17Ooninne hinttenttoo iitabaa oothooppe, he uraw iitabaa oothi zaaroppite; asaa ubbaw lo77obaa oothanaw qoppite. 18Asaa ubbaanna sarotethaan de7anaw, hintte bagganna, hinttenttoo danddayetteeddabaa ubbaa oothite. 19Taanaadan ammaniyaawanttoo, hintte hintte huuphew asaw haluwaa kesoppite. Xoossay haluwaa kesanaadan, A bolla olite. Ayissi gooppe, Xoossaa Maxaafay,

“Goday, ‘Taani haluwaa kesana;

taani kushiyaa ciggana’ gee”

yaagee. -

20Shin Xoossaa Maxaafay,

“Ne morkkii koshattooppe, miza.

Saamettooppe, ushsha.

Ayissi gooppe, neeni hewaa oothiyaawaan

A darissa yeellayaasa”

yaagee. -

21Iitabaa lo77obaan xoonappe attin, iitabay neena xoonoppo.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index