Search form

Roome 2

Xoossaa Pirddaa

1Hewaa diraw, neenoo haranttu bolla pirddiyaawoo, new gaasoyiyaabay baawa; ayissi gooppe, neeni haranttu bolla pirddaadde, he neeni unttunttu bolla pirddiyaawaa malaa udooppe, ne bolla pirddaasa. 2Nuuni hawaa mala oosuwaa oothiyaawanttu bolla Xoossay xillo pirddaa pirddiyaawaa ereetto. 3Neenoo, hawaa mala oosuwaa oothiyaawanttu bolla pirddiyaawoo, qassi he neeni pirddiyaawaa malaa oothiyaawoo, neeni Xoossaa pirddaappe attiyaawaa malatii? 4Woy Xoossaa wolqqaama keekatethaa, genccuwaanne danddayaa kadhayishsha? Xoossay neena nagaraappe zaaranaw koyyiyaa diraw, I keeka gidiyaawaa neeni eraasa.

5Shin hinttenttoo guzuma wozanaynne nagaraappe simmenna wozanay de7ee; hewaa diraw, Xoossaa hanqquunne xillo pirdday qoncciyaa gallassi, neeni ne bolla hanqquwaa kasewaappe darissaasa. 6Xoossay asaa ubbaw A oosuwaa malaa immanawaa. - 7Itti itti asatuu lo77obaa danddayan oothiino; qassi galataa, bonchchuwaanne bayenna de7uwaa koyyiino; unttunttoo Xoossay medhinaa de7uwaa immana. 8Shin haranttu iitabaa oothanaw yaaretiinonne tumatethaa ixxiino; Xoossay unttunttu bolla bashshaanne hanqquwaa yeddana. 9Iitabaa oothiyaa asay ubbay metootananne waayyettana; hewe kasetiide, Ayihuda asaa gakkana; hewaappe qassi Ayihuda gidenna asaa gakkana. 10Shin Xoossay lo77o oosuwaa oothiyaa ubbatoo galataa, bonchchuwaanne sarotethaa immana. Kasetiide Ayihudatoo immana; hewaappe qassi Ayihuda gidennawanttoo immana. 11Ayissi gooppe, Xoossaa Ayifiyan asay ubbay itti mala. -

12Muse higgii baynnaan nagaraa ootheedda ubbay higgii baynnaan dhayana. Muse higgii de7ishshin, nagaraa ootheedda ubbay higgiyan pirddettana. 13Ayissi gooppe, Xoossaa sinthan higgiyaa naagiyaawanttu xilliinoppe attin, higgiyaa sisiyaawanttu xillikkino. 14Ayihuda gidenna asaw higgii baawa; shin barenttu tilla qofaan higgii azaziyaawaa oothiino; unttunttoo higgii dhayooppekka, unttunttu barenttu huuphew higge. 15Higgii azaziyaawe unttunttu wozanaa giddon xaafetteeddawaa unttunttu hanotay bessee; itti itti kaalla unttunttu tilla qofay unttunttoo markkattiyaa dirawunne qassi itti itti kaalla unttunttu qofay unttuntta mootiyaa diraw, woy qassi unttunttunna gaaddatiyaa diraw, hewe tuma gidiyaawaa erissee. 16Taani tamaarisseedda mishiraachchuwaa qaalaadan, asaa wozanaan geemmeedda qofaa Xoossay Yesuusi Kiristtoosa bagganna hawaadan pirddana.

Ayihudatuwaanne Muse Higgiyaa

17Shin neeni neena Ayihuda gaasa; higgiyan zemppaade Xoossaan ceeqettaasa. 18Neeni oothana mala, Xoossay koyyiyaawe ayentto eraa; qassi tuma gidiyaawaa dooranaw higgiyaappe tamaaraadda. 19-20Neeni qooqatuwaa kaalethiyaawaa, qassi dhumaani de7iyaawanttookka poo7issiyaawaa, erennawantta erissiyaawaanne naanatuwaa tamaarissiyaawaa gidiyaawaa eraaddi; higgiyaappe neeni kumentha eratethaanne tumatethaa demmiyaawaa eraasa. 21Yaatina, neeni haratuwaa tamaarissiyaawe neena ne huuphew ayissi tamaarissikkii? Neeni, “Wuu77oppa” yaagaade qaalaa odaasa. Shin neeni ne huuphew wuu77ayee? 22Neeni, “Woshummoppa” yaagaa. Shin neeni ne huuphew woshummay? Neeni eeqaa shenetaa. Shin eeqay de7iyaa golliyaa bonqqay? 23Xoossaa higgii new de7iyaa diraw, neeni ceeqettaasa; shin he higgiyaa menthaade Xoossaa yeellayay? 24Ayissi gooppe, Xoossaa Maxaafay, “Ayihuda asatoo, hintte gaasuwan Ayihuda gidenna asatuwaa giddon Xoossaa sunthay bayee” yaagee. -

25Neeni higgew azazettooppe, ne qaxxaray maaduwanna de7ee; shin neeni higgiyaa menthooppe, neeni qaxxaretteeddawe qaxxarettibeennawaadan paydettee. 26Ayihuda gidenna asay qaxxarettennan higgii azaziyaawaa naagooppe, Xoossay A qaxxaretteeddawaadan paydennee? 27Hinttenttu, Ayihuda asatuu, hinttenttoo xaafetteedda higgii de7ooppekka qassi hintte qaxxarettooppekka, higgiyaa hintte menthiyaa diraw, Ayihuda gidenna asay bollaa qaxxarettana dhayooppekka, higgew azazettiide, hintte bolla pirddana.

28Ayissi gooppe, Ayihuda asaa malatiyaa ubbay tumu Ayihuda asa gidenna; qassi asay bare ashuwaa asatethaa qaxxaretteedda diraw, tumu Ayihuda asa gidenna. 29Shin tumu Ayihuda asa giyaa uray garssa bagganna Ayihuda asa + gideeddawaa; qaxxarettiyaawaa Xoossaa Ayyaanan oosettiyaa wozanaa qaxxaraappe attin, xaafetteedda higgiyaana gidenna; he uray bare galataa Xoossaappe akkiyawaappe attin, asaappe akkibeenna. -

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index