Search form

Roome 3

Ayihudatuu Ammanennaan Aggussaan Bayizzeeddino

1Yaatina, Ayihuda asatuu ayaani Ayihuda gidenna asaappe aadhdhiinoo? Woy qaxxarettiyaawaan ay maaduu de7ii? 2Hawe Ayihudatuwaa ubbabaani loythi maaddee; ubbabaappe kase Xoossay bare kiitaa hadaraa Ayihudatoo immeedda.

3Yaatina unttunttuppe ittu ittuu ammanettennawaa gidooppe, waanii? Hewaa diraw, Xoossay ammanettenna yaagiyaawee? 4Hewaa gidenna; asay ubbay worddanchchaa gidooppekka, Xoossay giyaawe tuma gidanaw bessee. Xoossaa Maxaafay, “Neeni haasayiyaa wode, neeni xillo gidiyaawaa erissanaw koshshee; neeni mootettiyaa wode, shatimmanaw bessee” yaagee. -

5Shin nu bayizzuu Xoossaa xillo oosuwaa erissintto, nuuni waaganee? Nu bolla hanqquwaa ahiyaa Xoossay bayizzanchchee? Taani asay giyaawaadan gay. 6Hewe waayyii hanana. Ayissi gooppe, hewaadan gidooppe, Xoossay ha alamiyaa bolla wooti pirddanee?

7Shin ta wordduwan Xoossaa tumatethay A bonchchoo darooppe, yaatina, hawaa gakkanaw ayissi ta bolla nagaranchchaadan pirddii? 8Yaatina nuuni, “Lo77uu yaanaadan, ane iitabaa oothoytte” ayissi gookkoo? Itti itti asay hawaa taana mootiidde boreeddino; unttunttu Xoossaappe bessiyaa pirddaa akkana.

Asay Ubbay Nagaranchchaa

9Hewaa diraw, nuuni waaganee? Nuuni Ayihudatuu, Ayihuda gidenna asaappe dareettoo? Hewaa gidenna; ayissi gooppe, Ayihudatuukka Ayihuda gidenna asatuukka ubbay ittippe nagaraappe garssan de7iyaawaa taani kase hinttenttoo odaaddi.

10Xoossaa Maxaafay hawaadan yaagee; -

“Xillo asay ittuunne baawa.

11Akeekiyaa asaykka baawa;

woy Xoossaa koyyiyaawekka baawa.

12Asay ubbay ogiyaappe kare keseeddino;

ubbay mulekka maaddennawaa gideedda.

Lo77obaa oothiyaa ooninne baawa;

haray atto ittuunne baawa.

13Unttunttu doonay dooya de7iyaa duufuwaa mala.

Barenttu inxxarssan worddoteeddino.

Unttunttu doonaappe asaa wodhiyaa shooshshaa

yishsha mala haasayay kesee. -

14Unttunttu doonaan sheqaynne camobay kumeedda. -

15Unttunttu suuthaa gussanaw

darii elleelliino. -

16Bayzzuunne kolethay

unttunttu beeddasaan haqaninne dhayenna.

17Unttunttu sarotethaa ogiyaakka erikkino.

18Qassi Xoossaw yayyiyaabay

unttunttu qofaan baawa”

yaagee. -

19Asaa ubbaa haasayaa diggana malanne kumentha sa7aa Xoossaa pirddaappe garssaw aathana mala, higgiyaa giddon odetteedda ubbabay higgiyaappe garssan de7iyaa asaw haasayiyaawaa nuuni ereetto. 20Xoossaa sinthan ooninne higgii azaziyaawaa oothiyaawaan xillenna; higgii itti asay nagaraa ootheeddawaa eranaadan udee. -

Asay Xilliyaawe Ammanuwaana

21Shin Xoossay asaa xillissiyaa ogii higgii baynnaan ha77i qoncceedda; higgiinne nabatuu he xillotethaabaa markkatteeddino. 22Xoossay asaa Yesuusi Kiristtoosa ammaniyaawaan xillissee; Xoossay hewaa A ammaniyaa ubbaw oothee; ay shaakotethaynne baawa.

23Ayissi gooppe, asay ubbay nagaraa ootheedda; Xoossaa bonchchuukka unttunttoo guuxxeedda. 24Shin unttunttu Xoossay immiyaa A aadho keekatethaan, barentta woziyaa Kiristtoosi Yesuusa bagganna coo xilleeddino. 25Yesuusa suuthaan asay A ammaniide, bare nagaraw maarotethaa demmanaw, Xoossay A immeedda; Xoossay hewaa bare xillotethaa bessanaw ootheedda; I beni wodiyaan asaa nagaraa danddayiide, kadhi bashi aggeedda; shin 26ha wodiyaan bare xillotethaa bessanaw asaa nagaraa aggenna; Xoossay hewaa oothiyaawaan I bare huuphew xillo gidiyaawaanne Yesuusa ammaniyaa ubbaa xillissiyaawaa bessee.

27Yaatina, nuuni ayaw ceeqettanee? Aynne baawa. Ayaa gasuwaanee? Nuuni higgew eeno giyaawaanee? Gidenna; ammanuwaa higgiyaanappe attin. 28Ayissi gooppe, asay ammanuwan xillanaappe attin, higgii azaziyaawaa oothiyaawaana gidenna yaagiide qoppeetto.

29Woy Xoossay Ayihudatuwaa xalalaw Xoossee? Ayihuda gidenna asaw Xoossaa gidennee? Tuma, Ayihuda gidennawanttookka I qassi Xoossaa. 30Itti Xoossaa xalalay de7ee; Ayihudatuwaa unttunttu ammanuwan I xillissana; qassi Ayihuda gidennawanttakka unttunttu ammanuwan xillissana. - 31Yaatina, nuuni higgiyaa ammanuwan gaxaa suganee? Gidenna; higgiyaa minissoytteppe attin.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index