Search form

Roome 9:2-3

2-3Taw ashuwan zare gidiyaa taanaadan ammaniyaawanttoo, ta wozanaan daro qaretaynne aggenna qofay de7ee. Ayissi gooppe, taani ta huuphew unttunttu diraw, Xoossaa sheqaappe garssanna de7aarikkitaashsha! Qassi Kiristtoosappekka shaakettaarikkitaashshaa! 4Unttunttu Israa7eeliyaa asatuwaa; Xoossay unttuntta bare naanaa udiide, bare bonchchuwaa unttunttunna shaakkeedda. Unttunttunna qaalaa geliide, higgiyaa unttunttoo immeedda. Unttunttu Xoossaw bessiyaa ogiyaan goyinniino; qassi Xoossay immana geeddawaakka akkeeddino.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index