Search form

Lok fɔlɔ 1

Ezawu buruju k'a ta Adama ma

1Adama le ye Sɛti faa ye, Sɛti ye Enɔsi faa ye, 2Enɔsi ye Kenan faa ye, Kenan deen ye Maalalɛli ye, Maalalɛli deen ye Yerɛdi ye. 3Yerɛdi ta ye Enɔki ye, Enɔki ta ye Matusalɛmu ye, Matusalɛmu ta ye Lamɛki ye. 4Lamɛki ta ye Nuhun ye. Nuhun deenw ye Sɛmu ni Kamu ani Zafɛti ye.

5Zafɛti deenw ye Gomɛri ni Magɔgi ani Madayi, ni Yaban ani Tubali ni Mɛsɛki ani Tirasi ye.

6Gomɛri deenw ye Asikenazi, ni Difati ani Togarima ye.

7Yaban deenw ye Elisa ni Tarisisi, ani Kitimu ni Orodanimu ye.

8Kamu deenw ye Kusi ni Misirayimu ani Puti ni Kanaan ye.

9Kusi deenw ye Seba ni Awila, ani Sabita ni Arayema ani Sabiteka ye. Arayema deenw fana ye Saba ni Dedan ye. 10Kusi le ye Nɛmurɔdi wolo, ale lo kɔnna ka kɛ cɛfari ye dugukolo kan.

11Misirayimu tun ye siya minw bɛma ye, olu ye: ludiw, ni ɛnamuw, ani leyabiw, ni nafituwaw, 12ani patɔrɔsiw, ni kasiluwaw, ani kafitɔriw. Filisiw le ye kafitɔriw deenw ye.

13Kanaan tun ye Sidɔn facɛ ye, min ye a dencɛ fɔlɔ ye. A ye Ɛti fana wolo. 14Zebuziw bɛmacɛ tun lo, ni amoriw, ani girigasiw, 15ni iviw, ani arakiw, ni siniw, 16ani arabadiw, ni semariw ani amatiw.

17Sɛmu deenw ye Elamu ni Asuri, ani Aripakisadi ni Ludi ye. Aramu fana dencɛw ye: Usi, ani Uli ni Gɛtɛri, ani Mɛsɛki ye. 18Aripakisadi ye Sɛla wolo, Sɛla fana ye Ebɛri wolo. 19Ebɛri ye dencɛ fila sɔrɔ, Kelen tɔgɔ ko Pelɛgi, o kɔrɔ ko tilanni, bari dugukolo tilanna ale ka tile la. A balimacɛ tɔgɔ tun ko Yokitan. 20Yokitan ye Alimodadi wolo, ni Sɛlɛfu ani Asarimawɛti, ni Yɛra, 21ani Adoramu ni Uzali ani Dikila, 22ni Ebali ani Abimayɛli, ni Saba, 23ani Ofiri ni Awila ani Yobabu. Olu bɛɛ tun ye Yokitan dencɛw ye.

24Sɛmu le ye Aripakisadi facɛ ye, Aripakisadi fana ye Sɛla facɛ ye. 25Sɛla ye Ebɛri facɛ ye, Ebɛri ye Pelɛgi facɛ ye, Pelɛgi ye Erewu facɛ ye. 26Erewu ye Serugi facɛ ye, Serugi fana ye Nawɔri facɛ ye, Nawɔri ye Tera facɛ ye, Tera ye Abramu facɛ ye, 27ale Abramu le be wele ko Ibrayima.

28- Ibrayima deenw ye Isiyaka ni Isimayɛli ye.

29Ibrayima deen nunu kɔmɔgɔw filɛ: Nebayɔti le ye Isimayɛli deen fɔlɔ ye, o kɔ, Kedari, ani Adabeyɛli ni Mibisamu, 30ani Misima ni Duma, ani Masa ni Adadi, ani Tema, 31ni Yeturi ani Nafisi ni Kedima. Olu le ye Isimayɛli deenw ye.

32Ibrayima ka gɛrɛfɛmuso Ketura deenw le ye: Zimuran ani Yɔkisan ni Medan, ani Madiyan ni Yisibaki, ani Suwa. Yɔkisan deenw fana ye: Saba ni Dedan. 33Madiyan deenw ye: Ɛfa ni Efɛri, ani Anɔki ni Abida, ani Ɛlida. Olu bɛɛ ye Ketura kɔmɔgɔw ye.

34- Ibrayima ye Isiyaka wolo. Isiyaka deenw ye Ezawu ni Isirayɛlia ye. 35Ezawu fana ye deen minw sɔrɔ, olu ye: Elifazi ni Erewuyɛli, ani Yewusi ni Yayelamu ani Kora ye. 36Elifazi deenw ye Teman ye, ani Omaru ni Sefi, ani Gayetamu ni Kenazi, ani Timuna ni Amalɛki ye. 37Erewuyɛli deenw ye Naati ye, ani Zera ni Sama, ani Miza ye. 38Seyiri deenw ye Lotan ye, ani Sobali ni Sibeŋɔn, ani Ana ni Disɔn, ani Esɛri ni Disan ye. 39Lotan deenw ye Ori ye, ani Omamu. Balimamuso tun be Lotan fɛ, a tɔgɔ ko Timuna ye. 40Sobali deenw ye Aliyan ye, ani Manaati ni Ebali, ani Sefi ni Onamu ye. Sibeyɔn deenw ye Aya ni Ana ye. 41Ana deen ye Disɔn ye, Disɔn deenw fana ye Amuran ye, ani Ɛsiban ni Yitiran, ani Keran ye. 42Esɛri deenw ye Bilan ani Zaawan ni Yaakan ye. Disɔn deenw ye Usi ni Aran ye.

Edɔmu masacɛw n'a ka kuntigiw

(Kod 36.31-43)

43Masacɛ minw sigira Edɔmu jamana kunna sanni Isirayɛlidenw ka masacɛ sɔrɔ, olu filɛ nin ye: Bewɔri dencɛ Bɛla, ka bɔ Dinaba. 44Bɛla sara, Zera dencɛ Yobabu sigir'a nɔɔ na ka bɔ Bɔsira. 45Yobabu sara, Usamu ka bɔ Teman mara la, ale sigir'a nɔɔ na. 46Usamu fana sara, Bedadi dencɛ Adadi sigira a nɔɔ na. A ka dugu tɔgɔ tun ko Awiti. Ale lo ye madiyanw kɛlɛ ka se u kɔrɔ Mowabu jamana na. 47Adadi sara, Samula ka bɔ Masireka sigir'a nɔɔ na. 48Samula sara fana, Sayuli sigir'a nɔɔ na ka bɔ Erewobɔti, min be Efarati baji daa la. 49Sayuli sara, Akibɔri dencɛ Baalanan sigir'a nɔɔ na. 50Baalanan fana sara, Adadi sigir'a nɔɔ na. Ale ka dugu tɔgɔ tun ko Payi. A muso tɔgɔ tun ko Meetabeyɛli, Mɛzaabu denmuso Matirɛdi deen tun lo.

51Adadi fana sara. Kuntigi minw sigira Edɔmu kunna, olu filɛ: Timuna ni Aliya, ani Yetɛti, 52ni Olibama, ani Ela ni Pinɔn, 53ani Kenazi ni Teman, ani Mibisari, 54ni Magidiyɛli, ani Iramu. Olu le ye Edɔmu kuntigiw ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index