Search form

Lok fɔlɔ 10

Masacɛ Sayuli ka saya

(Sam fɔlɔ 31.1-13)

1Filisiw ye kɛlɛ kɛ ni Isirayɛlidenw ye, u bolila filisiw ɲa, mɔgɔ caaman fagara Gilibowa kulu kan. 2U sera ka Sayuli n'a deenw dɛrɛ, ka Zonatan, ni Abinadabu, ani Malikisuwa faga. 3Kɛlɛ gwanna Sayuli kɔ, kalatigiw y'a ye, u y'a mandimi. 4Sayuli y'a fɔ a ka kɛlɛkɛminanw tabaga ye ko a ka murujan bɔ k'ale faga janko kɛnɛkɛnɛbali nunu kana tolon kɛ ale la. Nga cɛɛ nin ma sɔn, bari a tun siranna kosɔbɛ. O la, Sayuli ye murujan juu tutu k'a yɛrɛ bila ka ben a kan. 5A ka kɛlɛkɛminan tabaga nin y'a ye a sara, ale fana ye murujan juu tutu k'a yɛrɛ bila ka ben a kan, ale fana sara. 6Sayuli n'a dencɛ saba sara ten. Sayuli ka somɔgɔw bɛɛ sara waati kelen na. 7Isirayɛliden minw bɛɛ tun be kɔkɛnɛ na, olu ye Isirayɛli kɛlɛdenw bolitɔ ye, ani k'a ye ko Sayuli n'a deenw sara tuma min na, u bɔra u ka duguw kɔnɔ ka boli k'u ka duguw to yen. Filisiw nana sigi u kɔnɔ.

8O dugusagwɛ, filisiw nana ko u bena suu nunu ka minanw ta. U ye Sayuli n'a deen nunu suuw lanin ye Gilibowa kulu kan. 9U y'a ka kɛlɛkɛminanw ta k'a kuun tigɛ, ka mɔgɔw ci ka yaala Filisi jamana bɛɛ kɔnɔ k'o kibaruya fɔ u ka joow ye, ani jama ye. 10U tagar'a ka kɛlɛkɛminanw bila u ka joso kɔnɔ. U ka joo min tɔgɔ ko Dagɔn, u tagar'a kungolo gwengwen o soo kɔnɔ.

11Filisiw ye fɛɛn min bɛɛ kɛ Sayuli la, Yabɛsi min be Galaadi mara la, o dugu mɔgɔw bɛɛ y'o mɛn tuma min na, 12u ka cɛfariw bɛɛ wilila ka taga Sayuli suu, n'a deenw taw ta ka na n'u ye Yabɛsi dugu kɔnɔ, k'u kolow don teribɛntiyiri kɔrɔ, ani ka suun don tile wolonwula.

13- Sayuli banna ka Masaba sago kɛ, a tora tilenbaliyako la, o le y'a to a sara, bari a ma Masaba ka kuma bato, a ye suu fana wele k'a ɲininga, 14yanni a be Masaba ɲininga. O la, Masaba y'a faga k'a ka masaya di Zese dencɛ Dawuda ma.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index