Search form

Lok fɔlɔ 11

Dawuda be woloma ka kɛ masacɛ ye

(Sam 2nan 5.1-3)

1Isirayɛliden tɔw bɛɛ nana Dawuda fɛ Eburɔn k'a fɔ ko: «An ye joli kelen ye. 2Waati tɛmɛnin na, ka Sayuli to masaya la, ele lo tun be to ka bila Isirayɛlidenw ɲa ka taga kɛlɛyɔrɔ la. Masaba i ka Ala y'a fɔ i ye ko ele le ben'a ka jama Isirayɛli mara, ko e bena kɛ an kuntigi ye.» 3Isirayɛli cɛkɔrɔbaw bɛɛ wilila ka na masacɛ Dawuda fɛ Eburɔn. A bɛnna n'u ye Masaba ɲakɔrɔ. U ye tulu kɛ Dawuda kunna k'a kɛ u ka masacɛ ye ka kɛɲɛ ni Samuyɛli ka kuma ye Masaba tun ye min fɔ a ye.

Dawuda be Zeruzalɛmu minɛ

(Sam 2nan 5.6-10)

4- Dawuda ni Isirayɛlidenw bɛɛ wilila ka taga Zeruzalɛmu kama. Min tun be wele ko Zebuzi. Zebuziw le tun siginin be mara nin kɔnɔ. 5Zebuziw y'a fɔ Dawuda ye ko: «I donyɔrɔ te yan.» O n'a ta bɛɛ, Dawuda sera ka *Siyɔn yɔrɔ barikaman kɛlɛ ka se a kɔrɔ. O le kɛra Dawuda ka ciin ye. 6A tun y'a fɔ ko ni mɔgɔ min sera ka zebuzi kelen faga, k'o tigi bena kɛ kɛlɛdenw kuntigiba ye. O la, a balimamuso Seruya dencɛ Zowabu kɔnna ka wili ka taga, ale lo kɛra kuntigi ye.

7O kɔ, Dawuda sigira o yɔrɔ barikaman nin na. O la, u ko Dawuda ka ciin. 8O kɔ, u ye dingɛ min fa ni bɔgɔ ye k'a wili, a ye lɔli wɛrɛ kɛ o yɔrɔ la dugu kɔnɔ fɔɔ ka taga se a laminikogo ma. A ye ciinw sigi k'o lamini. Zowabu tun b'a la ka dugu nin tɔɔ lalaga. 9Dawuda tun be barika sɔrɔla ka taga ten, bari Masaba, Setigi tun be n'a ye.

Dawuda ka cɛfariw

(Sam 2nan 23.8-39)

10Dawuda ka cɛfari minw ni Isirayɛlidenw bɛɛ tun jɛnna k'a kɛ masacɛ ye, ka kɛɲɛ ni Masaba ka fɔta ye Isirayɛlidenw kosɔn, olu minw fana tun y'a kɔɔ minɛ kosɔbɛ a ka masaya tile bɛɛ la, olu le ye nunu ye.

11Dawuda ka cɛfariw filɛ: Yasobeyamu ka bɔ Akimoni ka fadenyabolo la, ale tun kɛra cɛfariw kuntigi saba la mɔgɔ fɔlɔ ye. A y'a ka taman kɛ ka mɔgɔ kɛmɛ saba faga kɛlɛ kelen na. 12Ale kɔ, Dodo dencɛ Eleyazari fana tun be yen. A mamacɛ bɔra Awowa. Ale fana tun kɛra cɛfariw kuntigi mɔgɔ saba nunu dɔ ye. 13Filisiw tun ye ɲɔgɔn lajɛn kɛlɛ kama, ale lo tun be n'a ye Pasidamimu. O y'a sɔrɔ sɔsɔforo dɔ tun be yen, jama tun bolila filisiw ɲa. 14Ale n'a kɔmɔgɔw lɔra foro nin cɛmancɛ la, k'a tanga cɛnni ma. U ye filisiw faga. Masaba ye see di u ma kosɔbɛ.

15Dawuda tun be Adulamu kuluwo kɔnɔ tuma min na, mɔgɔ saba bɔra cɛfari bi saba la ka ta'a fɛ farayɔrɔ la. O y'a sɔrɔ filisiw ka jɛnkulu dɔ tun siginin be erefaw ka kɔkɛnɛ na. 16Dawuda tun b'a ka dogoyɔrɔ la, filisiw ka kɛlɛden dɔw tun be Bɛtilehɛmu. 17Dawuda miirila k'a fɔ ko: «Kɔlɔn min be Bɛtilehɛmu dugu daa la, jɔn le bena taga jii bɔ ne ye o yɔrɔ la?» 18O mɔgɔ saba nunu tagara tɛmɛ filisiw ka kɛlɛdenw sigiyɔrɔ cɛma ka taga jii bɔ kɔlɔn nin kɔnɔ ka na n'a ye Dawuda fɛ, nga Dawuda ma sɔn k'a min. A y'a bɔn Masaba ye. 19A ko: «Ni ne y'o kɛ, n ka Ala kana n to. O tuma na, n bena sɔn ka mɔgɔ nunu joli min wa? U y'u yɛrɛ nii saraka jii nin kama! Bari, u y'u yɛrɛ nii di le, ka sɔrɔ ka jii nin sɔrɔ ka na n'a ye.» O la, a banna, a ma sɔn k'a min. O cɛfari mɔgɔ saba nunu ye fɛɛn min kɛ, o le y'o ye.

20Zowabu baden Abisayi tun ye cɛfari bi sabak nunu kuntigi ye. A y'a ka taman kɛ ka mɔgɔ kɛmɛ saba faga. O la, a tɔgɔ bɔra u cɛma kosɔbɛ. 21A ye boɲa sɔrɔ kosɔbɛ u cɛma. Ale kɛra u kuntigi ye, nga a tun te cɛfariw kuntigi mɔgɔ saba nunu dɔ ye.

22Yoyada dencɛ Benaya ka bɔ Kabiseyɛli tun ye kɛlɛdenŋana ye. A ye kobabaw kɛ. Ale lo ye mowabuw ka kɛlɛkɛwara fila faga. A tun jigira dingɛ kɔnɔ fana ka jara faga. *Sanji siminin tun benna o loon na yɛrɛ. 23Ezipitika min jaɲa tun ye mɛtɛrɛ fila ni tilan ɲɔgɔn ye, ale Benaya fana le y'o faga. O Ezipitika nin tun be ni taman ye a bolo, min tun ka bon kosɔbɛ. Benaya tagar'a kama ni bere ye ka ta'a ka taman minɛ a fɛ, ka tila k'a faga n'a ye. 24Yoyada dencɛ Benayawu ye fɛɛn min kɛ, o le ye o ye. A tɔgɔ bɔra kosɔbɛ cɛfari bi saba nunu cɛma. 25U tun b'a jati kosɔbɛ mɔgɔ bi saba nunu cɛma, nga ale tun ma se mɔgɔ saba nunu fɛ. Kɛlɛden minw tun be ale masacɛ Dawuda kɔlɔsi, a y'a kɛ olu kuntigi ye.

26Cɛfari tɔw filɛ: Zowabu baden Azayɛli, ni Bɛtilehɛmuka Dodo dencɛ Elanan, 27ani Arorika Samɔti ni Pelɔnka Ɛlɛsi, 28ani Tekowaka Ikɛsi dencɛ Ira, ni Anatɔtika Abiyezɛri, 29ani Usaka Sibekayi, ni Awoyaka Ilayi, 30ani Netofaka Marayi, ni Netofaka Baana dencɛ Elɛdi, 31ani Iribayi dencɛ Itayi ka bɔ Gibeya, Bɛnzamɛn ka mara la, ni Pireyatɔnka Benaya, 32ani Urayi ka bɔ Gaasi wolonkoto daa la, ni Bɛtarabaka Abiyɛli, 33ani Baarumika Azimawɛti, ni Salibimuka Eliyaba, 34ani Gizɔnka Beneyasɛmu, ni Ararika Sage dencɛ Yonatan, 35ani Ararika Sakari dencɛ Ayamu, ni Uri dencɛ Elifali, 36ani Mekeraka Efɛri, ni Pelɔnka Aya, 37ani Karimɛlika Ɛsiro, ni Ɛzibayi dencɛ Naarayi, 38ani Natan balimacɛ Yowɛli, ni Agiri dencɛ Mibari, 39ani amonicɛ Selɛki, ni Narayi ka bɔ Beerɔti, ale lo tun ye Seruya dencɛ Zowabu ka kɛlɛkɛminanw tabaga ye, 40ani Ira ni Garɛbu ka bɔ Yetɛri ka soo, 41ani iticɛ Uri, ni Alayi dencɛ Zabadi, 42ani Siza dencɛ Adina, Urubɛn kɔmɔgɔw kuntigi dɔ tun lo, mɔgɔ bi saba tun be n'ale ye, 43ani Maaka dencɛ Anan, ni Mitinika Yosafati, 44ani Asitarɔtika Uziya, ani Arowɛrika Otamu dencɛ Sama ni Yeyɛli, 45ani Simiri dencɛ Yediyayɛli n'a balima Yowa ka bɔ Tisiti, 46ani Maawimuka Eliyɛli, ani Ɛlinaamu dencɛ Yeribayi ni Yosawiya, ni mowabucɛ Yitima, 47ani Eliyɛli ni Obɛdi, ani Yaasiyɛli ka bɔ Soba.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index