Search form

Lok fɔlɔ 12

Mɔgɔ minw tun tugura Dawuda kɔ

1Dawuda tun bolila Kisi dencɛ Sayuli ɲa ka taga Sikilagi tuma min na, mɔgɔ minw tun tagar'a fɛ o yɔrɔ la ka fara cɛfariw kan n'u b'a dɛmɛna kɛlɛ la, olu le ye nunu ye. 2Kalaw tun b'u fɛ. U tun be bonni kɛ ni bɛrɛbonnan ye ani ka kala la n'u bolo fila bɛɛ ye.

Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw, minw tun ye Sayuli balimaw ye, olu filɛ: 3U kuntigi tun ye Ayezɛri n'a balimacɛ Zowasi, Gibeyaka Sɛma dencɛ, ani Azimawɛti dencɛw Yeziyɛli ni Pɛlɛti, ani Beraka, ni Anatɔtika Yewu, 4ani Gabaŋɔnka Yisimaya, ale tun ka fari mɔgɔ bi saba nunu cɛma, ale lo tun ye u kuntigiw dɔ ye. 5Yirimeya ni Yaaziyɛli, ani Yowanan ni Gederaka Yozabadi, 6ani Elewuzayi ni Yerimɔti, ani Beyaliya ni Semariyawu, ani Arufika Sefatiya, 7ani Ɛlikana ni Yisiyawu, ani Azarɛli ni Yowɛzɛri, ani Yasobeyamu, o mɔgɔ duuru nunu ye Kore kɔmɔgɔw ye, 8ani Gedɔrika Yerowamu dencɛw Yowela ni Zebadiya.

9Gadi kɔmɔgɔw cɛma, mɔgɔ dɔw wilila ka taga fara Dawuda kan a ka dogoyɔrɔ la kongokolon kɔnɔ. Cɛfariw tun lo, u tun be se kɛlɛ la kosɔbɛ. U tun be se nigɛkunbɛnnan ni taman kɛlɛ la. U tun ka fari i n'a fɔ jara. U tun ka teli i n'a fɔ dagwɛ, kulu kan. 10U kuntigi tun ye Ezɛri ye, min tugura, o ye Obadiya ye, a sabanan, Eliyabu, 11a naaninan, Misimana, a duurunan, Yirimeya, 12a wɔɔrɔnan, Atayi, a wolonwulanan, Eliyɛli, 13a seeginan, Yowanan, a kɔnɔntɔnnan, Ɛlizabadi, 14a tannan, Yirimeyawu, Makibanayi ka kɛ tan ni kelennan ye. 15Gadi kɔmɔgɔ nunu tun ye kɛlɛkuntigiw ye. U cɛma, mɔgɔ min barika tun ka dɔgɔ, ale ni mɔgɔ kɛmɛ bɛɛ tun ka kan, min barika tun ka bon, ale ni mɔgɔ waa kelen tun ka kan. 16Saan kalo fɔlɔ la, olu le tun ye Zurudɛn baji tigɛ, o y'a sɔrɔ a fanin lo fɔɔ ka yɛrɛkɛ a dagolo faan bɛɛ la. U y'a tigɛ ka taga kɔrɔn fɛ kɔkɛnɛ mɔgɔw ni tileben fɛ taw bɛɛ gwɛn.

17Bɛnzamɛn ni Zuda kɔmɔgɔw dɔw tagara Dawuda kɔ a ka dogoyɔrɔ la. 18Dawuda bɔra k'u kunbɛn k'a fɔ u ye ko: «Ni hɛrɛ kama lo aw be nana ne fɛ, ani ka na ne dɛmɛ, ne sɔnna aw ma. Nga n'a kɛra ko aw nana janko ka ne namara, ka n di n juguw ma, k'a sɔrɔ n ma kojugu kɛ, an faaw ka Ala ɲaa b'aw la. Ale k'an bɔ ɲɔgɔn na.» 19Ala ka Nii jigira mɔgɔ bi saba nunu kuntigi Amasiya kan. A y'a fɔ ko:

«Anw be n'i ye, Dawuda,

anw be ni ele Zese dencɛ ye!

Hɛrɛ o hɛrɛ, Ala k'a kɛ i ye,

Ala ka hɛrɛ kɛ i dɛmɛbagaw ye.

Bari, i ka Ala le b'i dɛmɛ!»

O la, Dawuda sɔnna u ma, k'u niin don a ka kɛlɛkuntigiw cɛma.

20Manase kɔmɔgɔ dɔw fana tugura Dawuda kɔ, filisiw ni Dawuda taatuma na Sayuli kɛlɛyɔrɔ la. Nga Dawuda n'a tɔɲɔgɔnw ni filisiw tun ma jɛn ka kɛlɛ kɛ. Bari filisiw ka ɲamɔgɔw ka ɲɔgɔnye kɛnin kɔ, u tun y'a ɲini Dawuda fɛ ko a kana taga ni olu ye. U tun b'a miiri ko Dawuda be se ka taga yɛlɛma k'a ka kuntigikɔrɔ Sayuli dɛmɛ ka olu kɛlɛ k'u faga. 21Dawuda tun be segira ka taga Sikilagi tuma min na, Manase kɔmɔgɔ minw tugur'a kɔ, olu ye Adina ni Yozabadi ye, ani Yediyayɛli ni Mikayɛli, ani Yozabadi ni Eliyu, ani Siletayi. Olu tun ye Manase kɔmɔgɔw ka kɛlɛden waa kelen kelen kuntigi dɔw ye. 22Olu ye Dawuda dɛmɛ bari u bɛɛ tun ye cɛfariw ye. U kɛra Dawuda ka kɛlɛdenw ɲamɔgɔ dɔw ye. 23Loon o loon, mɔgɔw tun be na Dawuda fɛ k'a dɛmɛ, fɔɔ a ka kɛlɛdenw cayara kosɔbɛ, ka kɛ kɛlɛbolo barikaman ye.

Mɔgɔ minw tagara Dawuda fɛ Eburɔn

24Mɔgɔ minw tun labɛnnin lo kɛlɛ kama n'u tagara Dawuda fɛ Eburɔn, janko k'a kɛ masacɛ ye Sayuli nɔɔ na, ka kɛɲɛ ni Masaba ka fɔta ye, olu daa filɛ: 25Zuda kɔmɔgɔw cɛma, mɔgɔ minw tun be ni nigɛkunbɛnnan ni taman ye, olu tun ye mɔgɔ waa wɔɔrɔ ni kɛmɛ seegi (6 800) ye, u labɛnnin tun be kɛlɛ kama. 26Simeyɔn kɔmɔgɔw cɛma, kɛlɛdenŋana waa wolonwula ni kɛmɛ (7 100). 27Levi kɔmɔgɔw la, mɔgɔ waa naani ni kɛmɛ wɔɔrɔ (4 600), 28ani Arɔn kɔmɔgɔw ɲamɔgɔ Yoyada fana. Mɔgɔ waa saba ni kɛmɛ wolonwula (3 700) tun be n'ale ye, 29ani Sadɔki fana, kanbelenŋana dɔ, ka fara a ka somɔgɔ mugan ni fila kan. U tun ye kuntigiw ye. 30Sayuli balimaw, Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw tun ye mɔgɔ waa saba (3 000) ye. Bari, olu caaman tun be Sayuli ka somɔgɔw ka baara la halibi. 31Efarayimu kɔmɔgɔw tun ye cɛfari waa mugan ni kɛmɛ seegi (20 800) ye, u tɔgɔ tun bɔra u ka somɔgɔw cɛma. 32Manase kɔmɔgɔw tilancɛ min be Zurudɛn baji tileben fɛ, olu tun ye mɔgɔ waa tan ni seegi (18 000) le woloma k'olu ka taga Dawuda sigi masaya la. 33Isakari kɔmɔgɔw tun ye kɛlɛkuntigi kɛmɛ fila le ci, olu n'u ka kɛlɛdenw. Olu le tun b'a lɔn ni Isirayɛlidenw ka kan ka koo min kɛ tuma min na. 34Zabulɔn kɔmɔgɔ waa bi duuru (50 000) le tun labɛnnin lo kɛlɛ kama, n'u ka kɛlɛkɛminanw bɛɛ ye, u tun labɛnnin lo ka kɛlɛ kɛ n'u dusu bɛɛ ye. 35Nɛfutali kɔmɔgɔw la, kɛlɛdenw ɲamɔgɔ waa kelen (1 000) ani mɔgɔ waa bi saba ni waa wolonwula (37 000) le tagara, nigɛkunbɛnnan ni tamanw tun b'u fɛ. 36Dan kɔmɔgɔw la, minw tagara, olu tun ye mɔgɔ waa mugan ni seegi ani kɛmɛ wɔɔrɔ (28 600) ye. U labɛnnin tun be kɛlɛ kama. 37Asɛri kɔmɔgɔw la, mɔgɔ waa bi naani (40 000) le tun labɛnnin lo ka taga kɛlɛ la. 38Zurudɛn baji kɔrɔn fɛ, Urubɛn kɔmɔgɔw ni Gadi taw, ani Manase taw tilancɛ la, mɔgɔ waa kɛmɛ ni waa mugan (120 000) le tagara n'u ka kɛlɛkɛminanw bɛɛ ye.

39O cɛfari nunu bɛɛ tun labɛnnin be ka taga kɛlɛ kɛyɔrɔ la. U tagara Eburɔn ni kɔnɔgwɛ ye janko ka Dawuda kɛ Isirayɛlidenw bɛɛ ka masa ye. Isirayɛlidenw bɛɛ tun sɔnnin be Dawuda ka kɛ masa ye. 40U tora yen ni Dawuda ye ka tile saba kɛ, ka to ka dumuni kɛ, ani ka minni kɛ. Bari u balimaw tun ye dumuni labɛn u ye. 41Minw tun ka surun u la ani fɔɔ ka taga se Isakari ka mara la, ni Zabulɔn, ani Nɛfutali taw la, olu tun nana ni dumuni ye faliw kan, ni ɲɔgɔmɛw kan, ni sofaliw kan, ani misiw kan. U tun nana ni mugu ni toroŋɔmi ye, ani *ɛrɛzɛn janin, ani duvɛn ni tulu, ani misiw ni sagaw ye caaman, bari Isirayɛlidenw nisɔn tun ka di.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index