Search form

Lok fɔlɔ 13

Dawuda be layidu taamasiɲɛ kɛsu ta

(Sam 2nan 6.1-11)

1Dawuda ye ɲɔgɔnye kɛ ni kɛlɛden waa kelen kelen kuntigiw ye, ni kɛmɛ kɛmɛ kuntigiw ye, ani ɲamɔgɔw bɛɛ ye. 2A y'a fɔ Isirayɛli jama bɛɛ ye ko: «N'a diyara aw ye, ni Masaba an ka Ala sago lo, an ka mɔgɔw bila ka taga yɔrɔ bɛɛ an balimaw fɛ, minw tora Isirayɛlidenw ka maraw bɛɛ la, ani dɔw ka taga sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw fɛ u ka duguw la, janko u ka na jɛn n'an ye. 3An be taga an ka Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ta ka na n'a ye an fɛ. Bari an tun ma janto a la Sayuli ka tile la.» 4Jama bɛɛ sɔnn'a ma bari u y'a ye k'o ka ɲi.

5- O la, Dawuda ye Isirayɛlidenw bɛɛ lajɛn, k'a ta Ezipiti mara daan na, worodugu fɛ, fɔɔ ka na se Lebowamati, kɔgɔdugu fɛ, janko ka taga Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ta Kiriyati Yarimu ka na n'a ye. 6- Dawuda ni Isirayɛlidenw bɛɛ wilila ka taga Baala, u be min wele Kiriyati Yarimu fana, Zuda mara la, janko ka Masaba Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ta ka na n'a ye, ale min siginin be *serubɛnw cɛma, a tɔgɔ welela min kan. 7U ye kɛsu nin ta Abinadabu ka soo k'a sigi wotorokura kan. Uza ni Ayo le tun be wotoro nin bolila. 8Dawuda ni Isirayɛlidenw bɛɛ tun be nisɔndiyara kosɔbɛ Ala ɲakɔrɔ, ka to ka dɔnkiliw la, ka gɔniw fɔ, ni kolonjow, ni dundunw, ni nigɛ gositaw, ani ka buruw fiyɛ.

9U tagara se Kidɔn sumangosikɛnɛ na tuma min na, Uza ye kɛsu nin minɛ, bari misiw tun b'a fɛ k'a ben. 10Masaba dimin'a kɔrɔ kosɔbɛ, k'a faga, bari a bolo tun magara kɛsu nin na. A sara o yɔrɔ la Ala ɲakɔrɔ. 11Dawuda dimina Masaba kɔrɔ bari Masaba ye Uza faga. U b'o yɔrɔ nin wele Perɛtiwuza halibi.

12O loon na, Dawuda siranna Ala ɲa. A y'a fɔ ko ale be se ka taga ni Ala ka kɛsu nin ye a fɛ cogo di. 13O la, a ma don ni kɛsu nin ye a fɛ, a ka ciin na. U tagara n'a ye Gatika Obɛdi Edɔmu ka soo. 14- A ye kalo saba kɛ ale ka soo. Masaba y'a ka soo ta ɲa, a bolofɛn bɛɛ ɲana.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index