Search form

Lok fɔlɔ 14

Dawuda ka koo, Zeruzalɛmu

(3.5-9; Sam 2nan 5.11-16)

1Tiri masacɛ Iramu ye mɔgɔw ci Dawuda fɛ, ni sɛdiriyiriw ye, ani kabakurulɛsɛbagaw ni yirilɛsɛlaw, janko ka masaso lɔ k'a d'a ma. 2Dawuda y'a faamu o tuma na ko Masaba y'ale kɛ masa ye Isirayɛlidenw kunna, ani k'ale ka masaya sabati kosɔbɛ a ka jama Isirayɛli kosɔn.

3Dawuda ye musow furu Zeruzalɛmu tugu, ka dencɛ ni denmuso wɛrɛw sɔrɔ. 4A ye deen minw sɔrɔ k'a to Zeruzalɛmu, olu tɔgɔ filɛ: Samuwa ni Sobabu, ani Natan, ni Solomani, 5ani Yibari ni Elisuwa, ani Ɛlipalɛti, 6ani Noga ni Nɛfɛgi ni Yafiya, 7ani Elisama ni Beyɛliyada ani Elifɛlɛti.

Dawuda be se filisiw kɔrɔ

(Sam 2nan 5.17-25)

8Filisiw y'a mɛn k'u ye tulu kɛ Dawuda kunna k'a kɛ Isirayɛlidenw bɛɛ ka masacɛ ye, u bɛɛ wilila ka na k'u b'a minɛ. Dawuda y'o mɛn, a bɔra ka taga u kunbɛn. 9Filisiw sera, ka na cɛnni kɛ erefaw ka kɔkɛnɛ na. 10Dawuda ye Ala ɲininga ko: «Ne ka kan ka taga filisi nunu kɛlɛ wa? E bena u don ne bolo wa?» Masaba y'a jaabi ko a ka taga, ko ale bena u don a bolo. 11U wilila ka taga Baaliperasimu, Dawuda sera u kɔrɔ o yɔrɔ la. O kɔ, a y'a fɔ ko Ala ye tɛmɛyɔrɔ bɔ ale ye a juguw cɛma ale sababu la, i n'a fɔ jii b'a ka tɛmɛyɔrɔ bɔ cogo min na. O le y'a to u ye o yɔrɔ tɔgɔ la ko Baaliperasimu, o kɔrɔ, tɛmɛyɔrɔ bɔbaga. 12Filisiw tun bolila k'u ka joow to o yɔrɔ la. Dawuda y'a fɔ ko u k'u jɛni.

13O kɔ tugu, filisiw kɔsegira ka na cɛnni kɛ kɔkɛnɛ nin na. 14Dawuda ye Ala ɲininga tugu, Ala y'a jaabi ko: «Kana tilen ka taga, munumunu ka taga bɔ u kan tuu faan fɛ. 15N'i ye seenw mankan mɛn tuu nin sanfɛ tuma min na, bɔ k'u kɛlɛ, bari ne Ala le tagara i ɲafɛ ka filisiw ka kɛlɛdenw kɛlɛ.» 16Ala tun ye min fɔ Dawuda ye, a y'o kɛ. A ka kɛlɛdenw ye filisiw taw kɛlɛ ka se u kɔrɔ k'a ta Gabaŋɔn fɔɔ ka taga se Gezɛri.

17O la, Dawuda tɔgɔ bɔra fɔɔ ka taga se jamanaw bɛɛ la. Masaba y'a kɛ siya wɛrɛw bɛɛ sirann'a ɲa.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index