Search form

Lok fɔlɔ 15

Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu nako Zeruzalɛmu

1Dawuda ye soow lɔ a yɛrɛ ye, a yɛrɛ ka ciin na. A ye yɔrɔ dɔ labɛn ka fanibugu lɔ o yɔrɔ la k'o kɛ Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu bilayɔrɔ ye. 2- O kɔ, a y'a fɔ ko Levi kɔmɔgɔw dama le bena Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ta, ko bari Masaba tun y'olu le woloma k'u ka to k'a ta, ani ka to ka baara kɛ a ye tuma bɛɛ.

3Dawuda ye Isirayɛlidenw bɛɛ lajɛn Zeruzalɛmu, janko ka Masaba ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ta ka ta'a bila ale ka yɔrɔ labɛnnin kɔnɔ. 4A ye Arɔn kɔmɔgɔw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw lajɛn. 5Keyati kɔmɔgɔw cɛma, mɔgɔ kɛmɛ ni mugan le tun be yen, u n'u kuntigi Uriyɛli. 6Merari kɔmɔgɔw cɛma, mɔgɔ kɛmɛ fila ni mugan le tun be yen, u n'u kuntigi Azaya. 7Gɛrisɔn kɔmɔgɔw cɛma, mɔgɔ kɛmɛ ni bi saba tun be yen, u n'u kuntigi Yowɛli. 8Elisafa kɔmɔgɔw cɛma, mɔgɔ kɛmɛ fila le tun be yen, u n'u kuntigi Semaya. 9Eburɔn kɔmɔgɔw cɛma, mɔgɔ bi seegi le tun be yen, u n'u kuntigi Eliyɛli. 10Uziyɛli kɔmɔgɔw cɛma, mɔgɔ kɛmɛ ni tan ni fila le tun be yen, u n'u kuntigi Aminadabu.

11Dawuda ye sarakalasebaga Sadɔki ni Abiyatari, ani Levi kɔmɔgɔ tɔw, Uriyɛli ni Azaya, ani Yowɛli ni Semaya, ani Eliyɛli ni Aminadabu wele. 12A y'a fɔ u ye ko: «Aw le ye Levi kɔmɔgɔw ka gwatigiw ye. Aw n'aw balimaw k'aw yɛrɛ saniya, ka Masaba, Isirayɛli ka Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ta ka ta'a bila ne ka yɔrɔ labɛnnin kɔnɔ. 13Fɔlɔ la, aw tun te yen, Masaba an ka Ala bolo ser'an ma, bari an tun m'a kɛ a kɛcogo la.» 14O la, sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw y'u yɛrɛ saniya, janko ka taga Masaba, Isirayɛli ka Ala ka kɛsu nin ta ka na n'a ye. 15- Levi kɔmɔgɔw ye kɛsu nin ta u gaman kan n'a talɔgɔw ye, i ko Musa tun y'a fɔ cogo min na ka kɛɲɛ ni Masaba ka kuma ye.

16Dawuda y'a fɔ Levi kɔmɔgɔw ɲamɔgɔw ye ko u k'u balima dɔw bila dɔnkilila la, ani ka fɔlikɛminanw d'u ma: kolonjow, ni gɔniw, ani nigɛ gositaw, ko u k'u fɔ fɔɔ u mankan ka bɔ kosɔbɛ k'a yira ko nisɔndiya be yen. 17Levi kɔmɔgɔw ye Yowɛli dencɛ Eman woloma, n'ale balimacɛ Azafu, Berekiyawu dencɛ, ani Kusayawu dencɛ Etan, ka bɔ u balimaw, Merari ka fadenyabolo la. 18Olu balima daa kɔlɔsibaga minw farala u kan, olu filɛ nin ye: Zakariyawu, ani Bɛn ni Yaaziyɛli, ani Semiramɔti ni Yeyɛli, ani Uni ni Eliyabu, ani Benayawu ni Maaseyawu, ani Matitiyawu ni Elifelewu, ani Mikineyawu ni Obɛdi Edɔmu ani Yeyɛli. 19Dɔnkililabaga minw tun be yen, olu tun ye Eman ye, ani Azafu ni Etan. Olu tun be ni zira gositaw ye ka to k'u fɔ. 20Zakari, ni Aziyɛli, ani Semiramɔti ni Yeyɛli, ani Uni ni Eliyabu, ani Maaseyawu ni Benayawu, olu tun be ni kolonjo kanjaninw ye. 21Matitiyawu ni Elifelewu, ani Mikineyawu ni Obɛdi Edɔmu ani Yeyɛli ni Azaziyawu, olu tun ye kolonjo juru seegi fɔbagaw ye, ka dɔnkili bila sira. 22Levi kɔmɔgɔw, kɛsu nin tabagaw kuntigi Kenaniyawu y'a tako nin ɲanabɔ, bari a tun b'o baara lɔn kosɔbɛ.

23Daa kɔlɔsibaga Berekiya ni Ɛlikana tun be kɛsu nin kɔlɔsira.

24Daa kɔlɔsibaga Obɛdi Edɔmu ni Yeya fana tun b'a kɔlɔsira. Sebaniyawu ni Yosafati, ani Netanɛli ani Amazayi, ani Zakariyawu ni Benayawu ni Eliyezɛri, minw tun ye sarakalasebagaw ye, olu tun be buru fiyɛra kɛsu nin ɲafɛ.

Masaba ka layidu taamasiɲɛ kɛsu be se Zeruzalɛmu

(Sam 2nan 6.12-19)

25Dawuda ni Isirayɛli cɛkɔrɔbaw, ni kɛlɛden waa kelen kelen kuntigiw tagara Masaba ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ta Obɛdi Edɔmu ka soo, u nisɔn diyaninba.

26U ye tura wolonwula faga, ani sagajigi wolonwula, k'u kɛ saraka ye, janko Ala ka kɛsu nin tabagaw dɛmɛ. 27Foroca ɲanaman tun be Dawuda kaan na, o ɲɔgɔn le tun be kɛsu nin tabagaw bɛɛ kaan na fana, ani dɔnkililabagaw, ni Kenaniya fana, min tun ye kɛsu nin tabagaw kuntigi ye. Sarakalasebagaw ka cɛsirifani dɔ tun be Dawuda cɛɛ la. 28Isirayɛlidenw bɛɛ tun be to ka mankanba kɛ nisɔndiya fɛ n'u be tagara ni kɛsu nin ye. U tun be to ka filew fiyɛ, ka buruw fiyɛ, ani ka to ka nigɛw gosi, ani ka kolonjo ni gɔni fɔ.

29U dontɔ ni kɛsu nin ye Dawuda ka ciin na, Sayuli denmuso Mikali ye filɛli kɛ ni fenɛtiri ye. A ye masacɛ Dawuda panpantɔ ye nisɔndiya bolo. A koo goyar'a ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index