Search form

Lok fɔlɔ 18

Dawuda be se siya wɛrɛw kɔrɔ

(Sam 2nan 8.1-14)

1O kɔ, Dawuda ye filisiw kɛlɛ ka se u kɔrɔ fɔɔ u y'u yɛrɛ majigi a ye. A ye Gati n'a lamini duguw minɛ filisiw fɛ.

2A sera mowabuw kɔrɔ fana. U y'u yɛrɛ majigi a ye, u tun be to ka nisɔngɔ sara a ye.

3Soba masacɛ Adadezɛri tun tagara Efarati baji mara la ko a b'a minɛ tugu tuma min na, Dawuda y'a kɛlɛ Amati faan fɛ ka se a kɔrɔ fana. 4A ye wotoro waa kelen (1 000) bɔsi a fɛ, ni sotigi waa wolonwula (7 000), ani sennatigi mɔgɔ waa mugan (20 000). A ye wotoro samaso kɛmɛ to yen, ka tɔ nunu bɛɛ senfasaw tigɛtigɛ. 5Sirika minw be Damasi, olu nana k'u bena Soba masacɛ Adadezɛri dɛmɛ. Dawuda ye mɔgɔ waa mugan ni fila (22 000) faga olu la. 6A ye lasigidenw sigi Damasi mara la, Siri jamana na. O la, Sirikaw y'u yɛrɛ majigi Dawuda ye, ka nisɔngɔ sara a ye. Masaba tun be see di Dawuda ma a ka kɛlɛw bɛɛ la. 7Nigɛkunbɛnnan sanulaman minw tun be Adadezɛri ka kɛlɛdenw kuntigiw fɛ, Dawuda ye olu minɛ ka na n'u ye Zeruzalɛmu. 8- A ye zira caaman ta Adadezɛri ka duguba fila kɔnɔ, minw ye Tibati ni Kun ye. Solomani y'o le ta ka tasaba dilan, ani tutunanw, ni Alabatoso kɔnɔ minan dɔ wɛrɛw.

9Amati masacɛ Towu y'a mɛn ko Dawuda sera Soba masacɛ Adadezɛri ka kɛlɛdenw bɛɛ kɔrɔ. 10A y'a dencɛ Adoramu ci masacɛ Dawuda fɛ k'a fo, ani k'a waleɲuman lɔn Adadezɛri kɛlɛko la ka se a kɔrɔ, bari Towu ni Adadezɛri tun ye kɛlɛɲɔgɔnw ye. Adoramu tagara ni minanw sifa bɛɛ ye minw dilanna ni sanu ye, ni warigwɛ, ani zira ye. 11Masacɛ Dawuda y'u di Masaba ma i n'a fɔ a tun ye warigwɛ ni sanu d'a ma cogo min na, a tun ye minw bɔsi siya nunu bɛɛ fɛ: edɔmuw, ni mowabuw, ani amoniw, ni filisiw ani amalɛkiw.

12- Kɔgɔ be kɔkɛnɛ min na, Seruya dencɛ Abisayi ye edɔmuw kɛlɛ ka mɔgɔ waa tan ni seegi (18 000) faga o kɔnɔ. 13A ye lasigidenw sigi Edɔmu mara kɔnɔ. Edɔmuw bɛɛ y'u yɛrɛ majigi Dawuda ye. Masaba tun be see d'a ma a ka kɛlɛw bɛɛ la.

Ɲamɔgɔ minw tun be Dawuda fɛ

(Sam 2nan 8.15-18)

14Dawuda sigira Isirayɛlidenw bɛɛ kunna ka to k'u mara ni tilenninya ni tiɲɛ ye.

15Seruya dencɛ Zowabu le tun ye kɛlɛdenw kuntigi ye, Ayiludi dencɛ Yosafati le tun be sɛbɛko kunna. 16Ayitubi dencɛ Sadɔki ni Abiyatari dencɛ Ayimelɛki tun ye sarakalasebagaw ye. Sawusa tun ye sɛbɛnnikɛla ye. 17Yoyada dencɛ Benayawu le tun ye masacɛ kɔlɔsibagaw kuntigi ye. Dawuda deenw tun gunna ale Dawuda la baara la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index