Search form

Lok fɔlɔ 20

Araba kɛlɛko

(Sam 2nan 11.1; 12.26-31)

1- Saan yɛlɛmana tuma min na, masacɛw be to ka taga kɛlɛ kɛ waati min na, Zowabu ye kɛlɛdenw minɛ ka bɔ ka taga amoniw ka mara halaki. U tagara Araba datugu. Nga Dawuda tora Zeruzalɛmu.

Zowabu ye Araba kɛlɛ k'a cɛn. - 2A ye dugu nin masacɛ ka fugulan bɔ a kuun na. Fugulan nin birila Dawuda kuun na. A gwiliya tun sera sanu kilo bi saba ni kɔ, ani kabakuru sɔngɔgwɛlɛnw tun nɔrɔnin b'a gɛrɛn na. Dawuda ye dugu mɔgɔ nunu bolofɛnw ta caaman ka taga n'u ye. 3A ye dugu mɔgɔ nunu minɛ ka taga u bila yiritigɛ baara la ni kakanan ye, ani kabakurulɛsɛ la, ni jende baara la. A ye amoniw ka duguw bɛɛ mɔgɔw kɛ ten. O kɔ, Dawuda n'a ka mɔgɔw bɛɛ kɔsegira ka taga Zeruzalɛmu.

Filisiw kɛlɛko

(Sam 2nan 21.18-22)

4- O kɔ, kɛlɛ sɔrɔla Dawuda nunu ni filisiw cɛ Gezɛri. O waati la, Usaka Sibekayi ye erefaw dɔ faga, a tɔgɔ ko Sipayi. O la, filisiw y'u yɛrɛ majigi.

5- Kɛlɛ wilila u ni filisiw cɛ tugu. Yayiri dencɛ Elanan ye Lami faga. Ale tun ye Gatika Goliyati balimacɛ ye, min ka taman lɔgɔ tun ka bon kosɔbɛ.

6Kɛlɛ dɔ fana kɛra Gati. Cɛjan dɔ tun b'o yɔrɔ la, a bolokunnadenw n'a seen taw tun ye wɔɔrɔ wɔɔrɔ ye, u bɛɛ lajɛnnin tun ye mugan ni naani ye. Ale fana tun ye Arafa kɔmɔgɔ dɔ ye. 7Ale ye dabayakuma fɔ Isirayɛlidenw ma. Dawuda faden Simeya dencɛ Yonatan y'a faga.

8O mɔgɔ nunu tun ye Arafa kɔmɔgɔw ye ka bɔ Gati. Dawuda n'a ka kɛlɛdenw y'u faga.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index