Search form

Lok fɔlɔ 21

Dawuda be Isirayɛlidenw jati

(Sam 2nan 24.1-9)

1Sutana wilila Isirayɛlidenw kama. A y'a kɛ Dawuda ye Isirayɛlidenw jati. 2Dawuda y'a fɔ Zowabu ni kɛlɛdenw kuntigi tɔw ye ko u ka taga Isirayɛlidenw jati k'a ta Bɛriseba, worodugu faan fɛ fɔɔ ka ta'a bila Dan mara la kɔgɔdugu faan fɛ, k'u daa lɔn ka na o fɔ ale ye, janko ale ka se k'u lɔn. 3Zowabu y'a fɔ a ye ko: «Masaba k'a kɛ a ka jama ka buguya siɲɛ kɛmɛ! Masacɛ ne matigi, u bɛɛ te i ka baaradenw ye wa? Mun na i b'a fɛ ka nin kɛ? Mun na Isirayɛlidenw bena lɔ n'o kunko ye?» 4Nga masacɛ tor'a ka kuma kan a tun ye min fɔ Zowabu ye. O la, ale tagara Isirayɛli jamana bɛɛ yaala, ka sɔrɔ ka segi ka na Zeruzalɛmu. 5Zowabu nana jama daa fɔ Dawuda ye. Mɔgɔ miliyɔn kelen ni waa kɛmɛ (1 100 000) le tun be Isirayɛli mara la minw be se kɛlɛ la, ka fara mɔgɔ waa kɛmɛ naani ni bi wolonwula (470 000) kan Zuda mara la.

6Zowabu tun ma Levi kɔmɔgɔw ni Bɛnzamɛn taw jati, bari masacɛ ka cira nin tun man diya ye fewu.

Ala be Dawuda jalaki

(Sam 2nan 24.10-17)

7O koo nin ma diya Ala ye, a ye Isirayɛlidenw ɲaa gwan. 8Dawuda y'a fɔ Ala ye ko ale ye kojuguba kɛ. Ko a ka sabali ka yafa a ka baarakɛla ma sisan, ko bari ale ye fatɔyabaara kɛ.

9Masaba kumana Dawuda ladibaga kira Gadi fɛ ko: 10«Ta'a fɔ Dawuda ye ko ne Masaba ko n be koo saba latigɛ a ye, ko a ka kelen woloma u la n bena min kɛ a la.»

11O la, Gadi tagara Dawuda sɔrɔ k'a fɔ a ye ko: «Masaba ko a be i ma ka wolomani kɛ, 12saan saba kɔngɔ, walima i juguw ka se i kɔrɔ kalo saba, k'aw halaki ni murujan ye, walima Masaba ka murujan k'aw halaki, banajugu ka don jamana nin kɔnɔ tile saba, Masaba ka nibɔmɛlɛkɛ bena tɛmɛ Isirayɛlidenw ka jamana yɔrɔ bɛɛ. Ne ka kan ka kɔsegi ka taga min fɔ n cibaga ye, o fɔ sisan.» 13Dawuda y'a fɔ a ye ko: «Ne dusu kasinin lo kosɔbɛ. Ne ka ben Masaba bolo, bari a be makari kosɔbɛ, ne kana ben adamadenw bolo.»

14O la, Masaba y'a kɛ banajugu donna Isirayɛli jamana kɔnɔ, mɔgɔ waa bi wolonwula (70 000) sara Isirayɛlidenw cɛma. 15Ala ye mɛlɛkɛ dɔ ci ko a ka taga Zeruzalɛmu halaki. K'o mɛlɛkɛ to cɛnni na, Masaba y'a ye, a nimisara. O la, a y'a fɔ nibɔmɛlɛkɛ nin ye k'o b'a bɔ, ko a k'a dabila. O y'a sɔrɔ Masaba ka mɛlɛkɛ nin tun lɔnin be zebuzicɛ Ɔrinan ka sumangosikɛnɛ na.

16Dawuda ye Masaba ka mɛlɛkɛ nin ye, a tun ye murujan bɔ a foroko la ka lɔ sanfɛ, k'a ɲaa sin Zeruzalɛmu faan fɛ. Ka dusukasifaniw to Dawuda ni cɛkɔrɔbaw kaan na, u y'u kunbiri gwan k'u ɲaa biri duguma.

17A y'a fɔ Ala ye ko: «Ne le y'a fɔ k'u ka jama jati. Ne le ye kojugu kɛ, ne le filila, mɔgɔ nunu ma foyi kɛ. Masaba ne ka Ala, ne bugɔ, ani n ka somɔgɔw, kana foyi kɛ i ka jama na.»

Dawuda be sarakabɔyɔrɔ lɔ Masaba ye

(Sam 2nan 24.18-25)

18Masaba ka mɛlɛkɛ y'a fɔ Gadi ye ko a k'a fɔ Dawuda ye ko a ka taga sarakabɔyɔrɔ lɔ Masaba ye zebuzicɛ Ɔrinan ka sumangosikɛnɛ na. 19Dawuda wilila ka taga ka kɛɲɛ ni Gadi ka fɔta ye Masaba tɔgɔ la. 20Ɔrinan tun be suman gosira n'a deen mɔgɔ naani ye. A ko a be filɛli kɛ, a ye mɛlɛkɛ nin ye, a deen nunu dogora. 21Dawuda tagara Ɔrinan fɛ. Ɔrinan y'a ye dɔrɔn, a bɔra sumangosikɛnɛ la k'a kunbiri gwan a ɲafɛ k'a ɲaa biri duguma.

22Dawuda y'a fɔ Ɔrinan ye ko a k'a ka sumangosikɛnɛ nin di ale ma, a be sarakabɔyɔrɔ lɔ Masaba ye, ko a k'a feere ale ma a sɔngɔ yɛrɛ yɛrɛ la janko banajugu nin ka ban ka bɔ jama cɛma. 23Ɔrinan y'a fɔ Dawuda ye ko: «Masacɛ, ne matigi, a ta k'i diyanako kɛ yen. Ne yɛrɛ bena misiw di o ka kɛ saraka jɛnitaw ye, ka sumangosinanw di u ka kɛ lɔgɔ ye, ani ka suman di o ka kɛ suman saraka ye. Ne bena o bɛɛ di.» 24Nga masacɛ Dawuda y'a fɔ a ye ko: «Ne bena o san u sɔngɔ yɛrɛ yɛrɛ la. Fɛɛn min y'i ta ye, ne tena o ta i fɛ ka saraka bɔ Masaba ye, ne wasiji te min na.»

25Dawuda ye sumangosikɛnɛ nin san Ɔrinan fɛ sanu kuru kɛmɛ wɔɔrɔ la. 26A ye sarakabɔyɔrɔ lɔ Masaba ye o yɔrɔ la, ka saraka jɛnitaw ni jɛnɲɔgɔnya sarakaw bɔ.

A ye Masaba daali, ale y'a jaabi, tasuma bɔra sanfɛ ka jigi sarakabɔyɔrɔ ni saraka nunu kan.

27O kɔ, Masaba y'a fɔ mɛlɛkɛ nin ye ko a k'a ka murujan nin don a foroko la.

28Dawuda y'a ye ko Ala y'ale jaabi zebuzicɛ Ɔrinan ka sumangosikɛnɛ na minkɛ, a ye sarakaw bɔ yen. 29Musa tun ye fanibugu min dilan Masaba ye kongokolon kɔnɔ, ani saraka jɛnita bɔyɔrɔ tun be Gabaŋɔn batolikɛyɔrɔ la o tuma na. 30Dawuda tun te se ka taga o yɔrɔ la ka Ala ɲininga, bari a tun siranna kosɔbɛ Masaba ka mɛlɛkɛ ka murujan nin ɲa.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index