Search form

Lok fɔlɔ 22

1O la, Dawuda ko nin le ye Masaba Ala ka soo ye yan, Isirayɛlidenw ka saraka jɛnita bɔyɔrɔ ye nin ye.

Dawuda be Ala ka soo lɔko labɛnna

2Lonan minw tun be Isirayɛli kɔnɔ, Dawuda ko u k'u lajɛn. A ye kabakurulɛsɛbagaw woloma olu cɛma, k'olu bila o baara la janko Ala ka soo ka lɔ. 3A ye nigɛ caaman fana labɛn k'o bila, min bena kɛ ka koonw gwengwen, ani u datugunanw. A ye zira caaman fana labɛn fɔɔ u yɛrɛ tun te se k'a kilo daa lɔn, 4ani sɛdirilɔgɔ caaman minw daa ma lɔn. Bari Sidɔnkaw ni Tirikaw tun nana ni sɛdirilɔgɔ caaman ye k'a di Dawuda ma. 5Dawuda y'a fɔ ko ale dencɛ Solomani ma kɛ mɔgɔkɔrɔba ye fɔlɔ, ko fanga t'a la, ko k'a sɔrɔ soo min ka kan ka lɔ Masaba ye, o tɔgɔ ka kan ka bɔ jamanaw bɛɛ la, a ka boɲa n'a ka ɲumanya kosɔn. O la, a ko ale bena labɛnni kɛ ka bila a koo la. O le y'a to sanni a ka sa, a ye labɛnniba kɛ k'a bila.

Dawuda be Ala ka soo lɔko don Solomani bolo

6Dawuda y'a dencɛ Solomani wele, k'a ɲini a fɛ ko a ka soo lɔ Masaba ye, Isirayɛli ka Ala.

7- A y'a fɔ Solomani ye ko: «N deen, n tun b'a fɛ ka soo lɔ Masaba n ka Ala tɔgɔ la. 8Nga Masaba y'a fɔ ne ye ko ne ye mɔgɔ caaman faga, ko n ye kɛlɛbaba kɛ. K'o la, n tena se ka soo lɔ ale tɔgɔ la, ko bari ne ye mɔgɔ caaman faga diɲɛ na ale ɲakɔrɔ. 9A y'a fɔ tugu ko ne bena dencɛ sɔrɔ, k'o deen nin bena kɛ hɛrɛmɔgɔ ye, ko ale bena ɲasuma sɔrɔ a juguw bɛɛ cɛma, minw b'a lamini, a tɔgɔ bena la Solomani.m Ale sababu la, Isirayɛlidenw bena hɛrɛ ni ɲasuma sɔrɔ a ka tile la. 10K'o deen nin le bena soo lɔ ale tɔgɔ la. Ko a bena kɛ ale deen ye, ale fana bena kɛ a Faa ye, ko a ben'a kɛ a ka masaya be sabati Isirayɛlidenw kunna tuma bɛɛ.

11«Sisan ne deen, Masaba ka to i fɛ, janko i ka se ka soo nin lɔ Masaba i ka Ala ye, ka kɛɲɛ n'a ka fɔta ye i faan fɛ. 12Masaba bena i sigi tuma min na Isirayɛlidenw kunna, a daan ye ale Masaba i ka Ala ka faamuli ni hakilitigiya d'i ma janko ka se k'a ka sariya kɔlɔsi. 13- Masaba y'a ka sariya n'a ka cii minw di Musa ma Isirayɛlidenw kosɔn, i ka olu kɔlɔsi k'o bato, i bena se ka taga ɲa. O la, barika don i yɛrɛ la k'i jaa gwɛlɛya! Kana siran, i jaa kana tigɛ.

14«Ne ni n ka dɛsɛ bɛɛ, n sera ka sanu tɔni waa saba labɛn Masaba ka soo nin kama, ani warigwɛ tɔni waa bi saba ni kɔ. Zira ni nigɛ gwiliya te se ka lɔn u ka caya bolo. Ne ye lɔgɔw labɛn fana, ani kabakuruw, e yɛrɛ bena dɔ fara o kan. 15Baaraden caaman b'i fɛ: kabakurubɔbagaw, n'u lɛsɛbagaw, ani yirilɛsɛlaw, ni baara sifa bɛɛ lɔnbagaw. 16Sanu ni warigwɛ ani zira ni nigɛ, olu te se ka jati. E ka wili dɔrɔn ka baara kɛ. Masaba ka to i fɛ.»

17Dawuda y'a ɲini Isirayɛlidenw kuntigiw bɛɛ fɛ ko u k'a dencɛ Solomani dɛmɛ. 18A y'a fɔ u ye ko: «Masaba aw ka Ala te n'aw ye wa? A ma lafiya di aw ma faan bɛɛ la wa? Tiɲɛ na, a ye jamana nin mɔgɔkɔrɔw don ne bolo, olu y'u yɛrɛ majigi Masaba n'a ka jama ye. 19Sisan, aw ka jija ka Masaba aw ka Ala ɲini tigitigi. Aw ka wili ka Masaba Ala ka sigiyɔrɔ lɔ, k'a ka layidu taamasiɲɛ kɛsu ta ka n'a bila o yɔrɔ la, ani minan minw ye a ta ye. Aw ka na n'u ye a ka soo kɔnɔ.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index